Dnes je Štvrtok 13.06.2024 , meniny má Anton

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave

 

Dagmar Kleinová

Koncom roka 2003 sa stretli priaznivci Univerzitnej knižnice v Bratislave na ustanovujúcom zhromaždení Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave (SPUK). Spoločnosť je dobrovoľným, otvoreným, samostatným, nepolitickým a nezávislým občianskym združením, ktorého cieľom je vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky na činnosť knižnice. Spoločnosť má však predovšetkým vytvárať platformu, na ktorej by sa stretávali tí ľudia, ktorí popri svojej práci sú pripravení pomôcť knižnici v jej činnosti a svojimi nápadmi prispievať k tomu, aby Univerzitná knižnica v Bratislave patrila medzi významné inštitúcie Európy. Pri napĺňaní svojich cieľov chce Spoločnosť morálne a hmotne podporovať rozvoj a ochranu knižničných fondov - dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva, modernizáciu budov a technológií i rozvoj ľudských zdrojov, odborných činností a služieb Univerzitnej knižnice v Bratislave, spolupracovať s inými odbornými spolkami, spoločnosťami a hnutiami, združeniami, nadáciami na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni. Zároveň chce usporadúvať vlastné odborné, kultúrne a spoločenské podujatia. Jednou z úloh Spoločnosti je aj získavanie sponzorských, nadačných či grantových fondov na konkrétne programy a činnosti „Univerzitky“. Práve Spoločnosť, ako občianske združenie, môže garantovať pre širokú verejnosť správnosť vynakladania týchto prostriedkov, ich účelnosť a spoločenskú prospešnosť. Súčasne, čím viac bude mať Spoločnosť členov, tým viac bude nápadov na získavanie finančných príspevkov. Členom spoločnosti môžu byť fyzické osoby (nad 16 rokov) alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi SPUK. Členský príspevok je dobrovoľný. Predsedom spoločnosti sa stal Viliam Figusch, riaditeľ informačnej kancelárie Rady Európy, podpredsedníčkou je vedúca oddelenia metodiky knižnice Tatiana Popová. Výkonným orgánom je predsedníctvo, ktoré riadi a zabezpečuje činnosť spoločnosti. Bližšie informácie, text stanov a prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke http://www.ulib.sk alebo na novej experimentálnej stránke http://portal.ulib.sk . Začiatkom roku 2004 sa Spoločnosť obrátila na svojich členov a priaznivcov s návrhom, aby venovali časť svojich daní za uplynulý rok na ciel, ktorý bude mať dlhodobý efekt - na digitalizáciu vybraných diel z fondov UKB. Digitalizáciou dokumentov sa zachráni dielo pre budúce generácie, umožní sa, aby dielo bolo všeobecne dostupné a zabráni sa devastácii originálu. Členovia výboru dali návrh na použitie 2 % daní na prvú metodicky koncipovanú slovenskú učebnicu gramatiky (pozri obr. na str. 28), na dielo Spráwa písma slovenského, gak se ma dobře psati, čisti, y tisknoauti. Sebraná a na swetlo wydaná od Tobiasse Masnicyusa, léta 1696. Gramatika Tobiasa Masníka, Masniciusa svojim historickým odkazom patrí do klenotnice kultúrnych dejín Slovenska a v širších súvislostiach i strednej a východnej Európy. Súčasne dali členovia výboru návrh, aby sa digitalizovali aj ďalšie významné diela, napr. Dissertatio philologico-critica de literia Slavorum.... A. Bernoláka. Venovanie 2 % z dane bolo anonymné. Ak budú darcovia Spoločnosť o dare informovať, môže každý darca – priateľ dostať od Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice CD ROM s digitálnym záznamom prvej slovenskej gramatiky.

Kontaktná adresa:

Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave,
Michalská 1,
814 17 Bratislava,
tel.: 02/20466117,
e-mail: spuk@ulib.sk

Občasník knihovníkov Bratislavského kraja 02/2004

Posledná aktualizácia: Aktualizované 25.01.2010 15:06  Tlačiť Hore

Subpage right banner