Dnes je Sobota 21.07.2018, meniny má Daniel

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Akčný plán boja proti korupcii

v podmienkach Univerzitnej knižnice v Bratislave

Vedenie Univerzitnej knižnice v Bratislave prijíma aktualizovaný akčný plán boja proti korupcii
v nadväznosti na úlohy stanovené v Aktualizovanom akčnom pláne boja proti korupcii v MK SR
z 18.04.2001, v zákone NR SR č. 313/2001 o verejnej službe a v zákone NR SR č. 311/2001 Zákonník práce.

A) Zvýšenie informovanosti o verejnom obstarávaní

 1. Zverejniť na internetovej stránke Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej len "UKB") všetky oznámenia o verejnom obstarávaní (predbežné oznámenia a oznámenia o vyhlásení metódy) organizované UKB, ktoré majú byť publikované vo Vestníku Úradu verejného obstarávania.
  Z: odbor ekonomiky a prevádzky UKB
  T: najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni publikovania vo Vestníku pre verejné obstarávanie
 2. Všetky publikovateľné údaje týkajúce sa jednotlivých prípadov verejného obstarávania (predmety obstarávania, podmienky účasti, súťažné podmienky, lehoty na predkladanie dokladov a ponúk, kritériá hodnotenia ponúk, počet doručených ponúk a údaje o úspešnom uchádzačovi) realizovaných UKB zverejňovať na internetovej stránke UKB.
  Z: odbor ekonomiky a prevádzky UKB
  T: podľa lehôt určených v zákone o verejnom obstarávaní alebo v nasledujúci deň po prijatí rozhodnutia

B) Komunikácia s verejnosťou

 1. Informovať verejnosť o vybavovaní sťažností a petícií na internetovej stránke UKB, resp. masovokomunikačných prostriedkov.
  Z: referát vnútornej kontroly UKB 
  T: do 15 dní po ukončení príslušného polroka
 2. Aktualizovaný akčný plán boja proti korupcii v podmienkach UKB zverejniť na internetovej stránke UKB.
  Z: referát vnútornej kontroly UKB
  T: ihneď po schválení generálnym riaditeľom

C) Právna oblasť

 1. Pri príprave nových interných predpisov - smerníc, pokynov, príkazov alebo dopĺňaní platných predpisov dbať na jednoznačnú formuláciu ustanovení, ktoré upravujú práva a povinnosti zamestnancov UKB.
  Z: riaditelia úsekov, vedúca odboru ekonomiky a prevádzky, právny referát
  T: trvale
 2. Platné interné predpisy zverejňovať aj na internetovej stránke UKB.
  Z: sekretariát, odbor elektronizácie knižnice
  T: do 3 dní po schválení

D) Opatrenia na zvýšenie prehľadnosti v oblasti personálnej práce

 1. Výberové konanie na miesta vedúcich zamestnancov uskutočňovať podľa zákona NR SR
   č. 313/2001 o verejnej službe § 4.
  Z: generálny riaditeľ, personálny referát
  T: trvale
   
 2. V prípade korupčného správania v plnom rozsahu využívať ustanovenia Zákonníka práce, najmä § 222 - bezdôvodné obohatenie a Pracovného poriadku UKB. 
  Z: generálny riaditeľ v spolupráci so  ZV OZPK
  T: trvale
 3. Pri zaradení zamestnancov dbať o to, aby príbuzní, ktorí pracujú v knižnici, neboli zaraďovaní do funkcií v bezprostrednej nadradenosti a podradenosti.
  Z: riaditelia úsekov, vedúca odboru ekonomiky a prevádzky, personálny referát
  T: trvale
   
 4. V prípade prijímania nových záujemcov do pracovného pomeru, nezvýhodňovať blízkych príbuzných.
  Z: riaditelia úsekov, vedúca ekonomiky a prevádzky, personálny referát
  T: trvale

E) Oblasť vnútornej kontroly  

 1. Zabezpečiť pravidelné zverejňovanie zamerania kontrolnej činnosti na príslušné obdobie
  a správ z kontrolnej činnosti na internetovej stránke UKB.
  Z: referát vnútornej kontroly UKB
  T: dvakrát ročne
 2. Vykonať vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré vyplývajú z tohto akčného plánu a výsledky zverejniť na internetovej stránke UKB.
  Z: referát vnútornej kontroly UKB
  T: do 31.01. nasledujúceho roka
   

PhDr. Tibor Trgiňa
generálny riaditeľ  

Bratislava 10.04.2002  

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 28.03.2017 10:35  Tlačiť Hore

Subpage right banner