Dnes je Sobota 13.04.2024 , meniny má Aleš

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Stanovy Spoločnosti priateľov

Univerzitnej knižnice v Bratislave
 

Článok 1: Základné ustanovenia 
Článok 2: Cieľ a činnosť
Článok 3 : Členstvo
Článok 4 : Práva a povinnosti členov
Článok 5: Orgány SPUK-u 
Článok 6: Valné zhromaždenie
Článok 7: Predsedníctvo
Článok 8: Štatutárny orgán
Článok 9: Revízna komisia
Článok 10: Hospodárenie združenia
Článok 11: Zánik SPUK-u
Článok 12: Záverečné ustanovenia

  

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej len SPUK) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. z. v platnom znení dobrovoľným združením občanov.  SPUK je dobrovoľným, otvoreným, samostatným, nepolitickým a nezávislým občianskym združením.
 2. SPUK je novou dobrovoľnou spoločenskou organizáciou bez právneho predchodcu. SPUK je v zmysle ustanovenia  § 2 ods. 3) zák. č. 83/1990 Zb. z. v platnom znení právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.
 3. Názov združenia je Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave,  v anglickom jazyku: Society of  the Friends of the University Library in Bratislava.
 4. Sídlom SPUK-u je  Michalská 1, Bratislava 1, Slovenská republika.
 5. SPUK má vlastnú symboliku, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie združenia.

Článok 2
Cieľ a činnosť

 1. Cieľom SPUK-u je vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky pre činnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave.
 2. Pri napĺňaní svojich cieľov bude SPUK najmä:
  • zoznamovať verejnosť s významom Univerzitnej knižnice v Bratislave pre budovanie národného a medzinárodného informačného systému ako jednej z podmienok prehlbovania vzdelanosti a kultúrnosti národa,
  • morálne a hmotne podporovať rozvoj a ochranu knižničných fondov, modernizáciu budov a technológií, rozvoj ľudských zdrojov, odborných činností a služieb Univerzitnej knižnice v Bratislave,
  • usporadúvať vlastné akcie odborného, kultúrneho, vedeckého a spoločenského zamerania,
  • spolupracovať s inými odbornými, kultúrnymi,  vedeckými a stavovskými spolkami, spoločnosťami,  hnutiami, nadáciami, komorami  a občianskymi združeniami, a to na vnútroštátnej, ako aj na medzinárodnej úrovni,
  • podľa potreby uzatvárať písomné zmluvy o súčinnosti podľa  zákona č. 83/1990 Zb. z.

Článok 3
Členstvo

 1. Členom SPUK-u môžu byť fyzické osoby staršie ako 16 rokov alebo právnické osoby,  ktoré  súhlasia so stanovami a cieľmi SPUK.
 2. O prijatí za člena SPUK rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo SPUK-u.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 4. Dokladom členstva je potvrdenie o členstve vydané predsedníctvom. V prípade, ak predsedníctvo rozhodne o vydaní členských preukazov, bude dokladom členstva aj členský preukaz, vedený v evidencii SPUK. Členský príspevok je dobrovoľný.
 5. Zánik členstva:
  • vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo SPUK-u predsedníctvu,
  • vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia  predsedníctva o vylúčení,
  • úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  • zánikom združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo najmä:
  • podieľať sa na činnosti SPUK,
  • voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov SPUK,
  • obracať sa na orgány SPUK s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
  • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov SPUK.
 2. Povinnosti člena sú najmä:
  • dodržiavať stanovy SPUK,
  • plniť uznesenia orgánov SPUK,
  • aktívne sa podieľať na činnosti  SPUK.

Článok 5
Orgány SPUK-u

Orgánmi SPUK sú:

 • valné zhromaždenie,
 • predsedníctvo,
 • štatutárny orgán,
 • revízna komisia.

Článok 6
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SPUK a je tvorené všetkými členmi SPUK.
 2. Valné zhromaždenie najmä:
  • schvaľuje stanovy SPUK-u, ich zmeny a doplnky,
  • volí a odvoláva členov predsedníctva,
  • volí a odvoláva členov revíznej komisie,
  • schvaľuje plán činnosti, výročnú správu o hospodárení,
  • rozhoduje o zavedení členských príspevkov a ich výške,
  • rozhoduje o zrušení SPUK-u.
 3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20 %  členov SPUK-u. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje  prostou väčšinou prítomných členov, ak tieto stanovy neustanovujú inak. V prípade podľa čl. 6  bod 2/ písm. a) je na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia potrebná 2/3 väčšina prítomných členov. V prípade čl. 6, bod bod 2/ písm. f) je na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia potrebná 2/3 väčšina  všetkých členov SPUK-u.

Článok 7
Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom SPUK-u, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné valnému  zhromaždeniu. Riadi činnosť SPUK-u v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je tri roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.
 3. Predsedníctvo najmä:
  • volí spomedzi svojich členov  predsedu  a podpredsedu a odvoláva ich,
  • riadi a zabezpečuje činnosť SPUK-u,
  • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného  zhromaždenia,
  • vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení SPUK-u,
  • rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
  • rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení  združenia,
  • ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.
 4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
  • zriaďovať sekretariát, ktorý zabezpečuje vedenie administratívy súvisiacej s činnosťou  SPUK-u,
  • ustanovovať sekretára, ktorý zodpovedá a vedie činnosť sekretariátu podľa pokynov predsedu.

Článok 8
Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý  zastupuje SPUK navonok.
 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 9
Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom SPUK-u, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
 3. Revízna komisia má najmenej  3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma  prostou väčšinou hlasov prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 4. Revízna komisia najmä:
  • kontroluje hospodárenie SPUK, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
  • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10
Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s (hnuteľným i nehnuteľným) majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:
  • členské príspevky,
  • dary od fyzických osôb a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
  • výnosy majetku,
  • príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa SPUK-u.
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

Článok 11
Zánik SPUK-u

 1. SPUK zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii SPUK-u sa najprv uhradia všetky pohľadávky SPUK. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecneorospešné účely.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
 2. SPUK vzniká dňom registrácie ministerstvom vnútra

Posledná aktualizácia: Aktualizované 06.02.2020 10:52  Tlačiť Hore

Subpage right banner