Dnes je Pondelok 15.07.2024 , meniny má Henrich

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Knižničný poriadok

Univerzitná knižnica v Bratislave

vydáva úplné znenie Knižničného poriadku Univerzitnej knižnice v Bratislave vydaného Univerzitnou knižnicou v Bratislave dňa 3. 9. 2012 ako vyplýva zo zmien a doplnkov z Dodatku č. 1 zo dňa 2. 3. 2015 a z Dodatku č. 2 zo dňa 10. 1. 2019 s účinnosťou od 11. 1. 2019.

V zmysle zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o  štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej a zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave z 27. 9. 1999, zmene zriaďovacej listiny z 1. 10. 2005 a zmene zriaďovacej listiny z 1. 5. 2011, vydávam tento Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej Knižničný poriadok).

 

I. Všeobecné ustanovenia

Článok 1 - Pôsobnosť Knižničného poriadku

Článok 2 - Podmienky prijatia za používateľa knižnice

Článok 3 - Prístupnosť knižnice

Článok 4 - Základné práva a povinnosti používateľa knižnice

Článok 5 - Registrácia, aktivácia v knižničnom systéme UKB a identifikačná karta používateľa

 

II. Služby knižnice

Článok 6 - Služby knižnice

Článok 7 - Reprografické a iné kopírovacie služby

 

III. Výpožičný poriadok

Článok 8 - Spôsoby požičiavania

Článok 9 - Druhy výpožičiek

Článok 10 - Zásady absenčného požičiavania

Článok 11- Počet vypožičaných zväzkov

Článok 12 - Výpožičné lehoty

Článok 13 - Ručenie používateľa za vypožičaný dokument

Článok 14 - Straty a náhrady

Článok 15 - Medziknižničná výpožičná služba

Článok 16 - Poskytovanie dokumentov na iné účely

 

IV. Poriadok študovní, kabinetov a voľného výberu

Článok 17 - Práva a povinnosti používateľa v študovniach, kabinetocha vo voľnom výbere

 

V. Poplatky a úhrady

Článok 18 - Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty

Článok 19 - Poplatky za služby knižnice

 

VI. Záverečné ustanovenia

 

Príloha č. 1 - Cenník služieb a poplatkov

Príloha č. 2 - Prevádzkový poriadok šatne

Kompletné znenie Knižničného poriadku Univerzitnej knižnice v Bratislave (pdf na stiahnutie).

Posledná aktualizácia: Aktualizované 23.06.2022 15:55  Tlačiť Hore

Subpage right banner