Dnes je Piatok 21.06.2024 , meniny má Alojz

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Rozdelenie odborov

Knižnica sa organizačne člení na:

-

Úsek generálneho riaditeľstva:

  Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka
-

Úsek knižničných činností:

  PhDr. Marta Záhradníková
riaditeľka úseku knižničných činností
-

Úsek elektronizácie a integrácie:

  Ing. Milan Rakús
riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie
-

Úsek ekonomiky a prevádzky:

   
 

 

   

I Úsek generálneho riaditeľstva

   
1
Sekretariát generálneho riaditeľa
   
2
Personálny refererát
 

 

3
Referát BOZP, OP, PZS
  Vlasta Kapustíková
4
Referát US a CO
 
5
Referát vnútornej kontroly
   
6
Oddelenie metodiky
   
7
Archív a správa registratúry UKB
   
8
Multifunkčné kultúrne centrum
  Mgr. Peter Brezňan PhD.
 

 

   

II Úsek knižničných činností

9
Oddelenie doplňovania kníh
ODK Mgr. Igor Hruška
10
Oddelenie periodík
OP Mgr. Jaroslav Žákovič
11
Oddelenie mennej katalogizácie
OMK PhDr. Gabriela Lučeničová
12
Oddelenie vecnej katalogizácie
OVK Mgr. Anna Šimonová
13
Odbor knižničných služieb
  PhDr. Marta Záhradníková
  13.1 Oddelenie absenčných výpožičiek OAV Mgr. Miroslava Došeková
  13.2 Oddelenie MVS a MMVS MVS PhDr. Marta Záhradníková
  13.3 Oddelenie prezenčných služieb OPV Mgr. Iveta Timová
  13.4 Oddelenie konzultačných služieb KS Mgr. Ľudovít Zupko
  13.5 Oddelenie multimediálnych dokumentov OMD Mgr. Soňa Minárová
       
14
Odbor knižničných fondov
  Ladislav Mikulík
  14.1 Oddelenie knižničných skladov OKS Roman Okrajek
  14.2 Oddelenie revízie fondov ORF Bc. Mária Bruncviková
  14.3 Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov OPOD  
       
15
Kabinet rukopisov, starých
a vzácnych tlačí

KST

PhDr. Klára Meszárosová
16
Kabinet retrospektívnej bibliografie
KRB Mgr. Miriam Ambrúžová-Poriezová, PhD.
17
Hudobný kabinet
HK Mgr. Veronika Buríková Bakičová, PhD.
                    

III Úsek elektronizácie a integrácie

18
Odbor súborných katalógov
  PhDr. Peter Čmelko
  18.1 Oddelenie správy súborného katalógu
periodík
OSKP Ing. Alena Hanulová
  18.2 Oddelenie prieskumu súborných katalógov OPSK PhDr. Peter Čmelko
       
19
Odbor informačných technológií
   
  19.1 Oddelenie výpočtovej techniky OVT  
  19.2 Oddelenie programových systémov OPS  
       
20
Odbor knižnično-informačných systémov
  Mgr. Mária Džavíková
  20.1 Oddelenie knižničných systémov OKSY  
  20.2 Oddelenie sieťových aplikácií OSA Mgr. Mária Džavíková
       
21
Národná agentúra ISSN a 
depozit digitálnych prameňov
NA ISSN  
  21.1 Národná agentúra ISSN a referát
elektronických informačných prameňov
   
  21.2 Depozit digitálnych prameňov   PhDr. Jana Matúšková
       
22
Informačné a dokumentačné
stredisko UNESCO
UNESCO Mgr. Natália Fillová, PhD.
       
23
Depozitná knižnica NATO
DKN  
       
24
Odbor ochrany dokumentov
  MgA. Radka Benžová
  24.1 Oddelenie knižnej väzby OKV  
  24.2 Oddelenie reprografických služieb ORS  
  24.3 Oddelenie reštaurovania dokumentov ORD MgA. Radka Benžová
       
25
Odbor digitalizácie
OD PhDr. Jaroslava Dollerová
  25.1 Oddelenie digitalizačných služieb ODS Mgr. Stanislav Ďurčo
  25.2. Laboratórium digitalizácie LD  
       
26
Odbor centrálneho dátového archívu
CDA Ing. Milan Rakús
  26.1 Oddelenie informačných technológií CDA   Ing. Ondrej Kádar
  26.2 Oddelenie informačných systémov CDA   Ing. Juraj Strnisko
  26.3 Oddelenie informačných procesov CDA    
 
27
Odbor projektového riadenia
OPRiad Mgr. Dana Kľučárová, PhD.
  27.1 Oddelenie riadenia projektov  
  27.2 Oddelenie integrácie systémov    
                        

IV Úsek ekonomiky a prevádzky

28
Oddelenie ekonomiky
  Ing. Svetlana Mihoková
29
Odbor prevádzky
  Mgr. Vladimíra Bartovičová
  29.1 Oddelenie správy budov OSB  
  29.2 Oddelenie správy majetku OSM Mgr. Vladimíra Bartovičová

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 03.05.2024 08:03  Tlačiť Hore

Subpage right banner