Dnes je Nedeľa 29.01.2023 , meniny má Gašpar

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Prenájom priestorov UKB

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE

 

I. Multifunkčné kultúrne centrum

 1. Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) ako univerzálna vedecká knižnica je vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, odbornou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, informačnej, vzdelávacej, vydavateľskej a kultúrnej činnosti.
 2. Multifunkčné kultúrne centrum (MFKC) je špecializovaným pracoviskom UKB, ktoré v súlade s predmetom jej činnosti organizuje vzdelávacie, vedecké, kultúrno-výchovné a umelecko-spoločenské podujatia.
 3. Na uskutočňovanie týchto činností sú v objektoch UKB zriadené osobitné priestory:
 4. Všetky termínové, administratívne, prevádzkovo-technické a ekonomické náležitosti, súvisiace s prenájmom jednotlivých priestorov, zabezpečuje MFKC v súčinnosti
  s príslušnými odbornými útvarmi UKB.
 5. MFKC obsadzuje jednotlivé priestory podľa časového sledu objednávok, v rámci možností však uprednostňuje požiadavky odborných útvarov UKB.

II. Nájomné a úhrada nákladov spojených s prenájmom

 1. Nájomca je povinný uhradiť nájomné za prenájom jednotlivých priestorov v zmysle § 13 Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
 2. V zmysle § 13 ods. 7 Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je prenajímateľ oprávnený dohodnúť aj nižšie nájomné, ak nájomcom je:
  1. štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia;
  2. zariadenie sociálnych služieb, ktoré nie je podnikateľom;
  3. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je podnikateľom;
  4. nezisková organizácia alebo iná právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom,
  5. ak ide o krátkodobý prenájom a nehnuteľný majetok štátu bude využívať na vzdelávacie, kultúrne a osvetové účely. 
 3. V prípade dohody prenajímateľa a nájomcu môžu byť finančné relácie za prenájom jednotlivých priestorov v špecifických prípadoch aj vyššie, než sú uvedené sumy (nadštandardné služby zo strany UKB a pod.).
 4. V prípade časovo rozsiahlejších podujatí (viacdenné konferencie a pod.) môže prenajímateľ poskytnúť nájomcovi osobitnú zľavu.

   

Zľava

Prednášková sála + tlmočnícke zariadenie

100 €

50 €

Prednášková sála

70 €

35 €

Seminárna sála

50 €

25 €

Výstavná sála (neobsahuje poplatok za inštalačné a deinštalačné práce)

20 €/deň

10 €/deň

Lisztova záhrada

70 €

35 €

Lisztov pavilón

50 €

25 €

Letná čitáreň

70 €

35 €

Iné priestory – chodby (na výstavy)

15 €/deň

10 €/deň

Lisztova záhrada + Lisztov pavilón

90 €

45 €

Lisztova záhrada + Letná čitáreň

100 €

50 €

Lisztova záhrada + Lisztov pavilón + Letná čitáreň

140 €

70 €

Prednášková sála + tlmočnícke zariadenie + Letná čitáreň

130 €

65 €

Prednášková sála + Letná čitáreň

100 €

50 €

Prednášková sála + tlmočnícke zariadenie + Letná čitáreň
+ Lisztova záhrada

180 €

90 €

Prednášková sála + Letná čitáreň + Lisztova záhrada

150 €  

75 €

Ak nie je uvedené inak, sumy predstavujú hodinovú sadzbu.
 

III. Zásady prenájmu

 

Po telefonickej konzultácii a prípadnej osobnej prehliadke priestorov nájomca:

 1. potvrdí svoj záujem o prenájom písomnou objednávkou; 
 2. vyplní a odošle Registračný list pripravovaného podujatia; 
 3. počas prípravy a realizácie podujatia koordinuje svoju činnosť s pracovníkmi MFKC, pričom rešpektuje ich odporúčania a pokyny; 
 4. zodpovedá za neprekročenie časových relácií uvedených v objednávke a stanovenej kapacity prenajímaných priestorov; 
 5. je povinný uhradiť akékoľvek poškodenie prenajatých priestorov v rozsahu vyčíslenej škody, ak k nemu prišlo jeho zavinením počas prenájmu alebo v súvislosti s ním; 
 6. v obvyklom termíne uhradí faktúru za prenájom priestorov. 
 7. Požadovaný časový predstih na zaslanie objednávky a Registračného listu je minimálne šesť týždňov pred realizáciou podujatia, odporúčaný časový predstih na telefonickú konzultáciu o voľných termínoch: minimálne tri mesiace vopred. 
 8. Ak si to charakter podujatia vyžaduje, podpíše nájomca prevzatie identifikačných kariet (knižničných pasov), ktoré účastníkom podujatia umožnia vstup do knižničného sektora (a výstup z neho) bez možnosti výpožičky z fondov UKB. Po skončení podujatia karty vráti, za každú nevrátenú kartu uhradí poplatok vo výške 5 €. 
 9. V uvedených cenových reláciách za prenájom jednotlivých priestorov sú zahrnuté ceny energií, štandardné audiovizuálne technické vybavenie s obsluhou, v prípade prednáškovej a seminárnej sály šatne s obsluhou; nájomné za prenájom výstavnej sály nezahŕňa služby spojené s inštaláciou a deinštaláciou exponátov, ani ich poistenie.
 10. Ak je nájomca hlavným usporiadateľom podujatia, ktoré je určené širokej verejnosti, je v zmysle Zákona SNR č. 96/1991 Zb. z. o verejných kultúrnych podujatiach povinný ohlásiť konanie tohto podujatia na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (referát evidencie, povoľovania a kontroly podujatí) najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením. 
 11. „Zásady prenájmu“ ako samostatnú prílohu podpisuje po zaslaní záväznej objednávky kompetentný zástupca nájomcu a vedúci MFKC. 
   

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom, ktoré materiál „Prenájom priestorov UKB“ výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Materiál nadobúda účinnosť 1. 7. 2009

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 06.02.2020 10:26  Tlačiť Hore

Subpage right banner