Dnes je Utorok 28.05.2024 , meniny má Viliam

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Tretia časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1. Organizačný poriadok UKB je súčasťou internej riadenej dokumentácie UKB,
ktoré naň nadväzujú. Ich zoznam, popis a spôsob sprístupnenia je súčasťou osobitného dokumentu internej riadenej dokumentácie.
2. Doplnky a zmeny organizačného poriadku vydáva výlučne generálny riaditeľ
UKB formou číslovaných dodatkov.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto organizačného poriadku stráca platnosť
organizačný poriadok Univerzitnej knižnice zo dňa 01. 02. 2006 a jeho dodatok č.1 z 01. 06. 2006, dodatok č. 2 z 01. 07. 2007, dodatok č. 3 z 01. 01. 2009, dodatok č. 4 z 01. 07. 2011, dodatok č. 5 z 01. 04. 2015, dodatok č. 6 z 01. 06. 2015 a dodatok č. 7 z 26. 06. 2015.
4. Súčasťou tohto organizačného poriadku je Príloha č. 1 Organizačná schéma UKB
5. Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym
riaditeľom UKB a účinnosť dňa 01. 08. 2015.
6. Organizačný poriadok bol prerokovaný so zástupcom odborovej organizácie v
UKB (ZV OZPK) ako zástupcom zamestnancov v súlade s § 237 Zákonníka práce a ustanoveniami platnej Kolektívnej zmluvy UKB.


V Bratislave, dňa 27. 07. 2015

Ing. Alojz Androvič, PhD.
generálny riaditeľ

Posledná aktualizácia: Aktualizované 05.08.2015 11:19  Tlačiť Hore

Subpage right banner