Dnes je Utorok 28.05.2024 , meniny má Viliam

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Prvá časť

Čl. 1
Základné ustanovenia

 1. Organizačný poriadok je základným dokumentom internej riadenej dokumentácie Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej len UKB). Upravuje organizačnú štruktúru, náplň činnosti jednotlivých pracovísk knižnice a vzájomné vzťahy medzi nimi, určuje právne, majetkové a finančné postavenie, pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia a kontroly, postavenie orgánov organizácie, ich práva a povinnosti.
 2. Vedúci pracovníci knižnice sú povinní oboznámiť s organizačným poriadkom zamestnancov, ktorých riadia a vyžadovať jeho dodržiavanie

Čl. 2
Právne, majetkové a finančné postavenie organizácie

 1. Univerzitná knižnica v Bratislave je štátna rozpočtová organizácia napojená príjmami a výdavkami na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré je jej zriaďovateľom. Hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov.
 2. Spravuje majetok štátu, ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzených verejnoprospešných činností a k tomu zodpovedajúcemu predmetu činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii..

Čl. 3
Predmet činnosti a základné poslanie

 1. Univerzitná knižnica v Bratislave ako univerzálna vedecká knižnica a multifunkčné kultúrne centrum je vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, odbornou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, informačnej, vzdelávacej, vydavateľskej a kultúrnej činnosti.
 2. Svojou hlavnou činnosťou prostredníctvom knižnično-informačných služieb zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých typoch informačných nosičov s cieľom uspokojovať kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby verejnosti a podporovať celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.
 3. V rámci svojho poslania plní UKB najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti:
  • konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky,
  • je depozitnou knižnicou vedecko-kvalifikačných prác obhájených v Slovenskej republike a zabezpečuje ich národnú bibliografickú registráciu,
  • získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond domácich a zahraničných dokumentov a vonkajších informačných zdrojov pre vedecké a odborné využitie najmä z oblastí spoločenských a prírodných vied,
  • získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond rukopisov, starých a vzácnych tlačí, historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,
  • získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje fond oficiálnych dokumentov orgánov Slovenskej republiky, je verejným kontaktným bodom prístupu občanov k oficiálnym informáciám,
  • spravuje súborný katalóg periodických publikácií knižníc Slovenskej republiky, je metodickým, konzultačným a informačným pracoviskom pre oblasť spracovania dokumentov v súbornom katalógu periodickej literatúry,
  • poskytuje základné a špecializované knižnično-informačné služby sprístupňovaním vlastného knižničného fondu a vonkajších informačných zdrojov; poskytuje najmä výpožičky knižničných dokumentov, faktografické a bibliografické informácie, rešerše, štúdie, medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, referenčné služby a pod.,
  • je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a národným ústredím pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, vykonáva metodickú, konzultačnú a informačnú činnosť pre knižnice a iné inštitúcie v tejto oblasti,
  • je pracoviskom slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie a je pracoviskom výskumu dejín knižnej kultúry,
  • je depozitnou knižnicou Severoatlantickej aliancie (NATO) pre Slovenskú republiku; získava, spracúva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje a distribuuje dokumenty a vonkajšie informačné zdroje na vedecké a odborné využitie poznatkov o činnosti NATO,
  • je depozitnou knižnicou Organizácie Spojených národov (OSN); získava, spracúva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje a distribuuje dokumenty a vonkajšie informačné zdroje na vedecké a odborné využitie poznatkov o činnosti OSN,
  • je depozitnou knižnicou a strediskom Organizácie Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO); získava, spracúva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje a distribuuje dokumenty a vonkajšie informačné zdroje na vedecké a odborné využitie poznatkov o činnosti UNESCO,
  • plní funkciu sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO “Pamäť sveta” a je národným koordinátorom siete Pridružených škôl UNESCO a Klubov UNESCO,
  • je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie seriálov (ISSN) a medzinárodnú identifikáciu dokumentov (EAN); spolupracuje s registračným orgánom pri dohľade nad dodržiavaním zákona o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov za oblasť periodických publikácií, prideľuje čiarový kód EAN – ISSN, je metodickým, poradenským a konzultačným pracoviskom v oblasti medzinárodnej identifikácie, štandardizácie a správy periodických publikácií, spravuje adresár vydavateľov pokračujúcich prameňov,
  • je miestom integrácie a koordinácie informačných systémov a registrov v oblasti kultúry,
  • plní funkcie centrálneho dátového archívu digitálnych kultúrnych objektov, zabezpečuje ich trvalé uchovávanie a ochranu a zabezpečuje nepretržitú prevádzku dátového archívu,
  • realizuje medzinárodnú výmenu publikácií s výmennými partnermi,
  • v rámci medzinárodnej multikultúrnej spolupráce získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje profilové knižničné a informačné fondy a zabezpečuje kultúrne aktivity, najmä:
   • amerického informačného a kultúrneho centra,
   • rakúskej knižnice,
   • ďalších informačných, študijných a kultúrnych centier na základe dvojstranných dohôd,
  • zabezpečuje reštaurovanie, konzervovanie, ochranné kopírovanie a digitalizáciu dokumentov,
  • prostredníctvom edičnej a vydavateľskej činnosti zabezpečuje propagáciu, zverejňovanie výsledkov výskumu a prezentáciu svojej práce,
  • v rámci plnenia predmetu činnosti ako multifunkčného kultúrneho centra organizuje vedecké, kultúrno-výchovné, vzdelávacie a spoločenské podujatia a realizuje výstavnú činnosť vo vlastných priestoroch, prijíma a spoluorganizuje výstavy iných právnických a fyzických osôb zo Slovenskej republiky i zo zahraničia,
  • poskytuje priestory prednáškovej sály, seminárnej miestnosti a výstavnej miestnosti do nájmu a výpožičky právnickým osobám a fyzickým osobám na účely realizácie výstav, vedeckých, kultúrnych a spoločenských podujatí,
  • podporuje činnosť európskych kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a spolupracuje najmä s pracoviskami členských štátov Európskej únie akreditovanými v Slovenskej republike,
  • v oblasti svojej pôsobnosti nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými osobami a fyzickými osobami doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do medzinárodných združení a projektov,
  • plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.

Čl. 4
Organizačné usporiadanie

Knižnica sa organizačne člení na:

 • Úsek generálneho riaditeľstva,
 • Úsek knižničných činností,
 • Úsek elektronizácie a integrácie,
 • Úsek ekonomiky a prevádzky.

Čl. 5
Riadenie

 1. Štatutárnym orgánom UKB je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky.
 2. Generálny riaditeľ riadi činnosť UKB v súlade so zriaďovacou listinou a za jej činnosť zodpovedá ministrovi kultúry Slovenskej republiky. Zastupuje knižnicu navonok.
 3. Generálny riaditeľ:
  • rozhoduje o koncepčných otázkach knižnice, o používaní rozpočtových finančných prostriedkov,
  • zodpovedá za správu a ochranu zvereného majetku, za dodržiavanie zákonov a právnych predpisov,
  • vydáva organizačný poriadok, ktorý upravuje organizačnú štruktúru, náplň činnosti jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi,
  • vydáva knižničný poriadok a ďalšie interné smernice upravujúce činnosť knižnice,
  • vydáva, na návrh vedúcich organizačných útvarov, pracovné postupy pre jednotlivé druhy činností záväzné pre všetkých pracovníkov knižnice,
  • zodpovedá za plnenie záväzkov určených kolektívnou zmluvou,
  • zriaďuje vlastné poradné orgány, menuje ich členov, schvaľuje ich rokovacie poriadky,
  • zabezpečuje koordináciu a kooperáciu činnosti knižnice s ostatnými organizáciami.
 4. Generálny riaditeľ vymenúva a odvoláva svojho zástupcu, ktorým je riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti, v plnom rozsahu jeho práv.
 5. Generálny riaditeľ riadi úsek generálneho riaditeľstva.
 6. Úsek knižničných činností a úsek elektronizácie a integrácie riadia riaditelia, ktorých vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.
  • Riaditelia úsekov zodpovedajú za odbornú, hospodársku a personálnu činnosť úsekov generálnemu riaditeľovi knižnice.
  • Riaditelia úsekov v súlade s platnými predpismi predkladajú generálnemu riaditeľovi knižnice návrhy na vymenovanie a odvolávanie všetkých vedúcich organizačných útvarov, ktoré sú v ich kompetencii.
  • Riaditelia úsekov rozhodujú o prijímaní, preraďovaní a uvoľňovaní zamestnancov a o použití mzdových prostriedkov pre zamestnancov nimi riadených úsekov.
  • Riaditelia úsekov vykonávajú organizačnú, riadiacu a kontrolnú činnosť vymedzenú svojou pôsobnosťou.
  • Riaditelia úsekov predkladajú koncepciu rozvoja úsekov nimi riadených, v súčinnosti s vedúcimi odborov konkretizujú pracovné úlohy v ročných plánoch, spracovávajú požadované materiály, prehľady a odborné vyjadrenia.
  • Riaditelia úsekov zodpovedajú za účelné využitie pridelených finančných, materiálnych a ľudských zdrojov v rámci schváleného finančného rozpočtu a plánu práce jednotlivých úsekov, ako aj za správu a ochranu zvereného majetku, za dodržiavanie zákonov, právnych predpisov a interných smerníc.
  • Riaditelia úsekov zabezpečujú kooperáciu a koordináciu činnosti jednotlivých úsekov s ostatnými zložkami knižnice a s ostatnými knižnicami v Slovenskej republike.
  • Riaditeľov úsekov počas neprítomnosti zastupujú ich zástupcovia.
 7. Ekonomické a prevádzkové činnosti riadi námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.
 8. Ostatné útvary (odbory, oddelenia, kabinety) riadia vedúci zamestnanci. Do funkcií ich vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ UKB na návrh príslušných riaditeľov úsekov.
 9. Vedúcim pracovníkom je zamestnanec knižnice, ktorý riadi organizačný útvar alebo skupinu zamestnancov. Vedúci pracovník je zodpovedný za činnosť a výsledky organizačného útvaru, ktorý riadi ako aj za správnosť svojich príkazov a rozhodnutí. Prenesením svojej právomoci a povinnosti na podriadených zamestnancov sa nezbavuje svojej základnej zodpovednosti. Rozhodovanie v rámci pôsobnosti organizačného útvaru alebo skupiny zamestnancov, ktorých riadi, je jeho povinnosťou. Vedúci pracovník je povinný určiť so súhlasom nadriadeného vedúceho svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv, povinností a zodpovednosti. Rozhodnutie o osobitne závažných veciach, pokiaľ to ich povaha z časového hľadiska pripúšťa, si môže vedúci pracovník vo vzťahu k svojmu zástupcovi vyhradiť.
 10. Pôsobnosť generálneho riaditeľa knižnice sa vzťahuje na všetky pracoviská knižnice.
 11. Pôsobnosť riaditeľa úseku knižničných činností, úseku elektronizácie a integrácie a námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomiku sa vzťahuje na pracoviská jednotlivých úsekov.

Čl. 6
Oprávnenie konať v mene knižnice

 1. Oprávnený konať v mene UKB vo všetkých veciach je generálny riaditeľ knižnice, v čase jeho neprítomnosti jeho štatutárny zástupca. V prípade neprítomnosti generálneho riaditeľa a jeho štatutárneho zástupcu vstupuje do ich právomoci riaditeľ úseku knižničných činností.
 2. Vedúci pracovníci sú oprávnení konať v mene knižnice v rozsahu pôsobnosti nimi riadených organizačných zložiek alebo na základe písomného splnomocnenia udeleného generálnym riaditeľom UKB.
 3. Ostatní zamestnanci sú oprávnení konať v mene knižnice v rozsahu práv, povinností a oprávnení vyplývajúcich z ich funkčného zaradenia a pracovnoprávneho vzťahu. Nad rámec tejto pôsobnosti môžu konať iba so súhlasom svojho nadriadeného na základe písomného splnomocnenia.
 4. Právnik UKB zastupuje knižnicu na súdoch, v orgánoch činných v trestnom konaní ako aj na rokovaniach s ďalšími právnymi subjektmi.
 5. S nadriadenými orgánmi a orgánmi štátnej moci a správy môžu rokovať, v rámci svojej pôsobnosti, riaditelia úsekov a námestník generálneho riaditeľa pre ekonomickú činnosť. Ostatní pracovníci môžu s týmito orgánmi rokovať na základe poverenia.
 6. Vo verejných informačných prostriedkoch vystupujú a podávajú informácie o činnosti knižnice pracovníci len so súhlasom generálneho riaditeľa knižnice.

Čl. 7
Vzťah k odborovej organizácii

 1. Generálny riaditeľ UKB prerokováva s odborovou organizáciou podmienky zamestnanosti a otázky starostlivosti o zamestnancov.
 2. Generálny riaditeľ UKB v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní prerokováva a upravuje s odborovou organizáciou kolektívne vzťahy medzi knižnicou a zamestnancami.
 3. Zástupca odborovej organizácie sa zúčastňuje na zasadaní kolégia generálneho riaditeľa UKB a podľa potreby aj na zasadaní ostatných poradných orgánov generálneho riaditeľa UKB.

Čl. 8
Ochrana utajovaných skutočností a oblasť krízového riadenia

 1. Ochranu písomností obsahujúcich utajované skutočnosti a úlohy vyplývajúce z krízového riadenia v knižnici zabezpečuje referát utajovaných skutočností a civilnej obrany.
 2. Ochranu písomností obsahujúcich utajované skutočnosti upravujú osobitné predpisy.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 04.08.2015 15:03  Tlačiť Hore

Subpage right banner