Dnes je Utorok 28.05.2024 , meniny má Viliam

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Druhá časť

Oddiel prvý
Úsek generálneho riaditeľstva

  

Čl. 1
Organizačné členenie

Úsek generálneho riaditeľstva:

1. Kancelária generálneho riaditeľa  
1.1.
 Sekretariát generálneho riaditeľa     
  1.2.  Referát pre styk s verejnosťou
2. Personálny referát
3. Právny referát 
4. Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OP),
a pracovnej zdravotnej služby (PZS)
5. Referát utajovaných skutočností (US) a civilnej obrany (CO)
6. Referát vnútornej kontroly
7. Oddelenie metodiky
  

Čl. 2
Základné činnosti

1. Kancelária generálneho riaditeľa – komplexne zabezpečuje organizačné a administratívne
zázemie pre činnosť riaditeľstva knižnice, zabezpečuje informačný servis pre generálneho riaditeľa a organizačný servis potrebný pre riadenie knižnice. Riadi ju vedúci kancelárie, ktorý koordinuje prácu referátov patriacich do kancelárie generálneho riaditeľstva, na základe rozhodnutí generálneho riaditeľa..
1.1. Sekretariát generálneho riaditeľa – zabezpečuje spoločné organizačné
a administratívne úlohy, eviduje a vybavuje agendu generálneho riaditeľa a riaditeľov jednotlivých úsekov, eviduje a ukladá materiály z vedenia, kolégia a ďalších poradných orgánov generálneho riaditeľa, vedie evidenciu iných dôležitých materiálov. Organizuje styk riaditeľov s návštevami, organizačne zabezpečuje ich pracovný program, zahraničné cesty pracovníkov knižnice a návštevy zo zahraničia. Zabezpečuje oficiálny styk s verejnými informačnými prostriedkami.
1.2. Referát pre styk s verejnosťou – zabezpečuje centrálnu evidenciu všetkých žiadostí
podaných UKB o sprístupnenie informácií, na základe zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), žiadosti zaeviduje a neodkladne postúpi na vybavenie vecne príslušnému riaditeľovi úseku alebo priamo generálnemu riaditeľovi UKB.
2. Personálny referát – zabezpečuje a koordinuje úlohy v oblasti personálnej práce a miezd,
vedie osobnú evidenciu zamestnancov knižnice a zodpovedá za ochranu osobných údajov, zabezpečuje úlohy v sociálnej a zdravotnej starostlivosti o zamestnancov, vykonáva rozbory a vyhotovuje štatistické výkazy z oblasti personalistiky, zabezpečuje konkurzy a výberové konania, spolupracuje na príprave a hodnotení kolektívnych zmlúv, v oblasti odmeňovania zamestnancov a mzdovej politiky. V súčinnosti s oddelením ekonomiky administratívne zabezpečuje agendu PaM.
3. Právny referát – zabezpečuje právnu ochranu organizácie a v určenom rozsahu ju zastupuje
na súdoch, v orgánoch štátnej správy a orgánoch činných v trestnom konaní, ako aj na rokovaniach s ďalšími právnymi subjektmi. Podieľa sa na vypracúvaní zmlúv, dohôd a iných podkladových materiálov právneho charakteru ako aj na riešení sporov a iných právnych otázok.
4. Referát BOZP, OP a PZS – plní úlohy organizácie v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (BOZP). Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v pôsobnosti referátu zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných smerníc a prijatých opatrení v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi (OP) a pracovnej zdravotnej služby (PZS). Organizuje a zabezpečuje školenia a odbornú prípravu zamestnancov v rámci uvedených činností. Vedie agendu a dokumentáciu všetkých troch referátov. V rámci zdravotného dohľadu hodnotí najmä zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zamestnancov pri práci, dáva návrhy na zníženie, alebo odstránenie rizika, zúčastňuje sa na organizovaní systému prvej pomoci u zamestnávateľa a vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov.
5. Referát utajovaných skutočností (US) a civilnej obrany (CO) - zabezpečuje administratívnu a
personálnu bezpečnosť (ochrana písomností obsahujúcich utajované skutočnosti) a úlohy vyplývajúce z krízového riadenia v knižnici (civilná ochrana a hospodárska mobilizácia)
6. Referát vnútornej kontroly - plní úlohy organizácie v zmysle legislatívy o štátnej
a finančnej kontrole a smernice o kontrolnej činnosti knižnice. Zabezpečuje vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov občanov v súčinnosti s príslušnými organizačnými zložkami knižnice. Sťažnosti, oznámenia a podnety zamestnancov prijíma sekretariát generálneho riaditeľa knižnice. Ústredne ich eviduje referát kontroly.
7.
Oddelenie metodiky – zabezpečuje v úzkej súčinnosti s organizačnými útvarmi
knižnice teoreticko-koncepčné úlohy v oblasti výskumno-rozborovej, koordinač-nej, poradensko-konzultačnej, vzdelávacej, informačnej a vydavateľskej činnosti. Rozpracováva opatrenia na podporu rozvoja moderných knižnično-informačných služieb a kooperácie knižníc v Slovenskej republike v rozsahu štatutárnych úloh UKB. Zabezpečuje adaptačný proces nových zamestnancov, podieľa sa na organizácií  odborných  podujatí. Vypracováva odborné publikácie, metodické a informačné materiály, štatistické výkazy a správy o činnosti organizácie. Zabezpečuje koordináciu edičnej činnosti knižnice a správu dokumentácie knižnice v rámci registratúrneho strediska knižnice.
  

Čl. 3
Poradné orgány generálneho riaditeľa UKB

1. Vedecká rada je poradným orgánom pre odborné otázky v oblasti vedy a výskumu.
Jej členov vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ knižnice. Členstvo v rade je čestné.
2. Gremiálna porada generálneho riaditeľa je zložená z riaditeľov úsekov,
námestníka generálneho riaditeľa pre ekonomiku, vedúceho kancelárie generálneho riaditeľa, personálneho manažéra, kontrolóra, ABT a technika OP a PZS, vedúceho oddelenia metodiky a vedúceho odboru prevádzky.
3. Kolégium je zložené z členov gremiálnej porady, vedúcich odborov,
vedúcich niektorých samostatných oddelení a zástupcu odborovej organizácie.
4. Edičná rada je poradným orgánom pre edičnú činnosť knižnice a je zložená z pracovníkov knižnice.
Členov edičnej rady vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ knižnice.
5. Organizačné a rokovacie poriadky uvedených orgánov vydáva generálny riaditeľ knižnice
  

Druhý oddiel
Úsek knižničných činností
 

Čl. 1
Poslanie

Úsek knižničných činností plní svoje funkcie:

 • budovaním, uchovávaním, spracúvaním a sprístupňovaním fondu domácich a zahraničných knižničných dokumentov,
 • budovaním, odborným a vedeckým spracúvaním, ochranou a sprístupňovaním historického knižničného fondu,
 • poskytovaním knižničných, bibliografických a informačných služieb,
 • podieľaním sa na tvorbe slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie a na výskume historických slovacík iných fondov doma i v zahraničí,
 • organizovaním vedeckých, vzdelávacích, kultúrno-výchovných a spoločenských podujatí, realizovaním výstavnej činnosti.
  

Čl. 2
Riadenie

1. Riaditeľ úseku zodpovedá za odbornú, hospodársku a personálnu činnosť úseku
generálnemu riaditeľovi knižnice.
2. Riaditeľ úseku, v súlade s platnými predpismi, predkladá generálnemu riaditeľovi
knižnice návrhy na vymenovanie a odvolávanie všetkých vedúcich organizačných útvarov, ktorí
sú v jeho kompetencii.
3. Riaditeľ úseku rozhoduje o prijímaní, preraďovaní a uvoľňovaní zamestnancov a o
použití mzdových prostriedkov pre zamestnancov ním riadeného úseku.
4. Riaditeľ úseku vykonáva organizačnú, riadiacu a kontrolnú činnosť vymedzenú svojou pôsobnosťou.
5. Riaditeľ úseku predkladá koncepciu rozvoja úseku ním riadeného v súčinnosti s vedúcimi odborov,
konkretizuje pracovné úlohy v ročných plánoch, spracováva požadované materiály, prehľady a odborné vyjadrenia.
6. Riaditeľ úseku zodpovedá za účelné využitie pridelených finančných, materiálnych
a ľudských zdrojov v rámci schváleného finančného rozpočtu a plánu práce jednotlivých úsekov, ako aj za správu a ochranu zvereného majetku, za dodržiavanie zákonov, právnych predpisov a interných smerníc.
7. Riaditeľ úseku zabezpečuje kooperáciu a koordináciu činnosti jednotlivých úsekov
s ostatnými zložkami knižnice a s ostatnými knižnicami v Slovenskej republike.
8. Riaditeľa úseku počas neprítomnosti zastupuje jeho zástupca.
  

Čl. 3
Organizačné členenie

Úsek knižničných činností
1. Oddelenie doplňovania kníh
2. Oddelenie periodík
3. Oddelenie mennej katalogizácie
4. Oddelenie vecnej katalogizácie
5. Odbor knižničných služieb
5.1. Oddelenie absenčných výpožičiek
  5.2. Oddelenie medziknižničných výpožičných služie
a medzinárodných medziknižničných výpožičných služieb
  5.3. Oddelenie prezenčných služieb
  5.4. Oddelenie konzultačných služieb
  5.5. Oddelenie multimediálnych dokumentov
6. Odbor knižničných fondov
6.1. Oddelenie knižničných skladov
  6.2. Oddelenie revízie fondov
  6.3. Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov
7. Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí
8. Kabinet retrospektívnej bibliografie
9. Hudobný kabinet
10. Multifunkčné kultúrne centrum
  
1. Oddelenie doplňovania kníh – v spolupráci s ostatnými útvarmi knižnice zabezpečuje
systematické doplňovanie knižničných fondov na základe prijatých zásad doplňovania, zabezpečuje doplňovanie fondu kníh vydaných na území Slovenskej republiky na základe zákona o povinnom výtlačku, doplňovanie domácej, českej a ostatnej zahraničnej literatúry kúpou a výmenou podľa návrhov akvizičnej komisie, odborných referentov, podnetov pracovníkov iných organizačných útvarov knižnice, prípadne používateľov. Knihy objednáva, urguje, v prípade potreby colne deklaruje. Knižné prírastky akvizične spracúva a vybrané údaje ukladá do aktuálneho modulu automatizovaného knižničného systému. Buduje a eviduje fond pre potreby medzinárodnej výmeny publikácií.
2. Oddelenie periodík – nadobúda, spracúva a sprístupňuje získané periodiká.
Na základe zákona o povinných výtlačkoch zabezpečuje budovanie fondu domácich periodík, realizuje objednávky na kúpu zahraničných i domácich periodík, zabezpečuje evidenciu, urgovanie, kompletizovanie a väzbu periodík. Nadobúdané periodiká odborne menne a vecne spracúva; buduje, udržiava, rediguje, reviduje a sprístupňuje služobný a čitateľský katalóg periodík, katalógy periodických sérií monografií a systematický katalóg periodík. V súčinnosti s oddelením prezenčných služieb sprístupňuje periodiká vo voľnom výbere. Poskytuje odborné informácie o fonde periodík a spolupracuje s oddelením súborného katalógu periodík, oddelením MVS a Národnou agentúrou ISSN.
3.  Oddelenie mennej katalogizácie – zabezpečuje mennú katalogizáciu prírastkov knižnice
priamo do bázy monografickej literatúry automatizovaného knižničného systému; buduje a zodpovedá za udržiavanie súborov autorít v rozsahu a kompetencii menného spracovania monografickej literatúry; zabezpečuje distribúciu tlačených záznamov do katalógov a kartoték knižnice. Buduje, rediguje a udržiava generálny menný katalóg a aj ďalšie služobné katalógy v rámci odboru a poskytuje poradenské služby pri vyhľadávaní informácií v služobných katalógoch. Podieľa sa na metodickej, edičnej, vedeckovýskumnej a ďalších činnostiach knižnice v rámci svojho zamerania. Spracúva podklady pre slovenskú národnú bibliografiu dizertačných prác.
4.  Oddelenie vecnej katalogizácie – podáva návrhy na budovanie knižničného fondu
a vecne spracúva prírastky fondov knižnice. Poskytuje odborné informácie a vyhotovuje rešerše z bibliografických báz dát pre odbory spoločenských a prírodných vied. Podieľa sa na budovaní a sprístupňovaní fondov. Vecne spracúva prírastky knižných dokumentov.
 5.  Odbor knižničných služieb – zabezpečuje absenčné a prezenčné požičiavanie dokumentov
a medziknižničnú výpožičnú službu. Poskytuje základné informácie o službách a o fondoch knižnice formou informačných, konzultačných a poradenských služieb. Udržiava a sprístupňuje lístkové katalógy. Buduje, sprístupňuje a udržiava príručné knižnice, ako aj špecializované zbierky knižnice INFO USA a Rakúskej knižnice. Podieľa sa na retrokonverziách katalógov. Podieľa sa na metodickej, edičnej, ako aj vedeckovýskumnej činnosti a ďalších činnostiach knižnice v rámci svojho zamerania.
5.1 Oddelenie absenčných výpožičiek – buduje evidenciu registrovaných používateľov.
Zabezpečuje absenčné požičiavanie dokumentov. Vymáha nevrátené dokumenty. Poskytuje informačné služby v rámci svojho zamerania
5.2 Oddelenie medziknižničných výpožičných služieb a medzinárodných medziknižničných
výpožičných služieb
je národným ústredím pre medzinárodnú výpožičnú službu. Vykonáva metodickú, konzultačnú a informačnú činnosť a v tejto oblasti je štatistickým miestom Slovenskej republiky pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu. Je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby, sprostredkúva čitateľom knižnice a čitateľom iných knižníc v SR výpožičky dokumentov z iných knižníc Slovenskej republiky alebo zo zahraničia. Knižniciam v Slovenskej republike a zahraničným knižniciam požičiava dokumenty z fondov knižnice. Prevádzkuje a sprístupňuje službu elektronického dodávania dokumentov.
5.3 Oddelenie prezenčných služieb – zabezpečuje prezenčné požičiavanie dokumentov -
kníh a periodík. Buduje, sprístupňuje a udržiava príručné knižnice. Sprístupňuje čitateľský katalóg periodík. V súčinnosti s oddelením periodík sprístupňuje periodiká, zabezpečuje ich evidenciu a kompletovanie. Poskytuje konzultačné služby a informačné služby v rámci svojho zamerania.
5.4 Oddelenie konzultačných služieb – poskytuje čitateľom a návštevníkom knižnice
základné informácie o knižnici, jej knižničných fondoch a službách formou konzultačnej činnosti, prednášok a exkurzií. Poskytuje odborné informácie a vyhotovuje rešerše z bibliografických a plnotextových databáz. Buduje, sprístupňuje a udržiava fond špecializovaných zbierok knižníc Centra ruských štúdií, INFO USA a Rakúskej knižnice a organizuje podujatia v rámci činnosti týchto knižníc. Buduje a sprístupňuje fond sekundárnych informačných zdrojov a databáz. Poskytuje poradenské, konzultačné a informačné služby.
5.5 Oddelenie multimediálnych dokumentov – komplexne zabezpečuje budovanie
a sprístupňovanie elektronických a zvukovo-obrazových dokumentov v špecializovaných študovniach. Menne a vecne spracúva elektronické a zvukovo-obrazové dokumenty. Súčasťou oddelenia je mikrografické pracovisko, ktoré uchováva a sprístupňuje mikrografické dokumenty. Poskytuje poradenské, konzultačné a informačné služby v rámci svojho zamerania.
6. Odbor knižničných fondov – zabezpečuje uloženie, ochranu, revíziu a sprístupňovanie
knižničných fondov. Osobitne ochraňuje konzervačný fond knižnice a historické knižničné celky. Podieľa sa na metodickej, edičnej, vedeckovýskumnej činnosti a ďalších činnostiach knižnice v rámci svojho zamerania. Podieľa sa na retrokonverzii katalógov. V spolupráci s odbornými útvarmi knižnice vyraďuje nepotrebné a nadbytočné dokumenty podľa stanovených kritérií a predpisov.
6.1. Oddelenie knižničných skladov – preberá a kontroluje nové prírastky.
Zabezpečuje rozmiestnenie a uloženie fondov v skladoch, vyhľadávanie a dopravu dokumentov na miesta sprístupňovania, dopravu a zakladanie vrátených dokumentov. Sprístupňuje dokumenty pracoviskám a pracovníkom knižnice na služobné účely, vedie evidenciu služobných a prezenčných výpožičiek dokumentov, ktoré ešte nie sú spracované v elektronickej báze dát fondu. Vykonáva výber dokumentov na väzbu a opravu.
6.2. Oddelenie revízie fondov – zabezpečuje priebežnú revíziu knižničného fondu, buduje
miestne zoznamy fondu, uchováva prírastkové zoznamy všetkých fondov knižnice, vyhotovuje zoznamy úbytkov. Vykonáva opravu evidenčných údajov dokumentov v záznamoch bázy dát.
6.3. Oddelenie preventívnej ochrany dokumentov – zabezpečuje dostupnými prostriedkami
sledovanie, vyhodnocovanie a reguláciu vnútorných klimatických podmienok v knižničných skladoch, permanentnú mechanickú očistu knižničných fondov a regálov.
7. Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí – doplňuje, spracúva odborné bibliografie,
ochraňuje a sprístupňuje vyčlenené fondy rukopisov, starých a vzácnych tlačí. Podieľa sa na retrospektívnom doplňovaní fondov knižnice. Rieši vedeckovýskumné úlohy z dejín knižnej kultúry na Slovensku. Podieľa sa na metodickej, prednáškovej a publikačnej činnosti. Pripravuje na reštaurovanie a digitalizáciu jednotlivé dokumenty z historických zbierok fondu knižnice. V oblasti svojho zamerania poskytuje odborné poradenské a informačné služby.
8. Kabinet retrospektívnej bibliografie – podieľa sa na výskume dejín knižnej kultúry
na Slovensku a na tvorbe slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie výskumom a bibliografickým spracúvaním najmä všetkých typov nepravých periodík. Vykonáva prieskum týchto dokumentov vo fondoch slovenských a zahraničných inštitúcií, ich typologický výskum a bibliografické spracovanie v rovine súpisovej a analytickej. Vytvára databázy bibliografických údajov a súbory autorít. Zostavuje bibliografické diela. Získané poznatky sprístupňuje formou štúdií k bibliografickým dielam, ďalšou publikačnou, prednáškovou činnosťou. V oblasti svojho zamerania poskytuje odborné poradenské a informačné služby.
9. Hudobný kabinet – zabezpečuje budovanie fondu hudobnín a zvukových dokumentov.
Menne a vecne spracúva hudobniny a zvukové dokumenty a vecne spracúva muzikologickú literatúru. Buduje a udržiava informačný aparát. Vykonáva metodickú činnosť s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti hudobného knihovníctva a poskytuje poradenské a informačné služby.
10. Multifunkčné kultúrne centrum - organizuje vedecké, vzdelávacie,
kultúrnovýchovné a spoločenské podujatia a realizuje výstavnú činnosť v priestoroch knižnice, spoluorganizuje výstavy iných právnických a fyzických osôb zo Slovenskej republiky i zo zahraničia, najmä v spolupráci so zložkami výkonnej moci, samosprávy, tretím sektorom a predstaviteľmi zastupiteľských misií pôsobiacich na Slovensku.

Čl. 4
Poradné orgány

Poradné orgány na posudzovanie odborných a organizačných otázok a rozvoja činnosti vymedzenej pôsobnosťou knižnice zriaďuje riaditeľ úseku so súhlasom generálneho riaditeľa.
  

Oddiel tretí
Úsek elektronizácie a integrácie
 

Čl. 1
Poslanie

Úsek elektronizácie a integrácie plní svoje funkcie:

 • integráciou a koordináciou informačných systémov a registrov v oblasti kultúry,
 • koordináciou a rozvojom medzinárodnej knižnično-informačnej spolupráce,
 • činnosťou informačného a dokumentačného strediska UNESCO,
 • sprístupňovaním rozsiahlej zbierky referenčných publikácií a oficiálnych dokumentov NATO,
 • činnosťou Národnej agentúry pre medzinárodnú identifikáciu seriálov,
 • ochranou dokumentov reštaurovaním, konzervovaním,
 • digitalizáciou knižničných dokumentov a digitalizačnými službami,
 • správou súborného katalógu periodík a zahraničných dokumentov knižníc Slovenskej republiky,
 • trvalým uchovávaním a sprístupňovaním digitálnych archiválií kultúrnych objektov,
 • ako dlhodobé úložisko digitalizovaného obsahu kultúrneho dedičstva,
 • ako metodické a poradenské pracovisko pre dlhodobé uchovávanie digitalizovaného obsahu kultúrneho dedičstva.
  

Čl. 2
Riadenie

1. Riaditeľ úseku zodpovedá za odbornú, hospodársku a personálnu činnosť úseku
generálnemu riaditeľovi knižnice.
2. Riaditeľ úseku v súlade s platnými predpismi predkladá generálnemu riaditeľovi
knižnice návrhy na vymenovanie a odvolávanie všetkých vedúcich organizačných útvarov, ktorí sú v jeho kompetencii.
3. Riaditeľ úseku rozhoduje o prijímaní, preraďovaní a uvoľňovaní zamestnancov
a o použití mzdových prostriedkov pre zamestnancov ním riadeného úseku.
4. Riaditeľ úseku vykonáva organizačnú, riadiacu a kontrolnú činnosť vymedzenú
svojou pôsobnosťou.
5. Riaditeľ úseku predkladá koncepciu rozvoja úseku ním riadeného, v súčinnosti
s vedúcimi odborov konkretizuje pracovné úlohy v ročných plánoch, spracováva požadované materiály, prehľady a odborné vyjadrenia.
6. Riaditeľ úseku zodpovedá za účelné využitie pridelených finančných, materiálnych
a ľudských zdrojov v rámci schváleného finančného rozpočtu a plánu práce jednotlivých úsekov, ako aj za správu a ochranu zvereného majetku, za dodržiavanie zákonov, právnych predpisov a interných smerníc.
7. Riaditeľ úseku zabezpečuje kooperáciu a koordináciu činnosti jednotlivých úsekov
s ostatnými zložkami knižnice a s ostatnými knižnicami v Slovenskej republike.
8. Riaditeľa úseku počas neprítomnosti zastupuje jeho zástupca.
  

Čl. 3
Organizačné členenie

Úsek elektronizácie a integrácie:
1. Odbor súborných katalógov
1.1. Oddelenie súborného katalógu periodík
  1.2. Oddelenie prieskumu súborných katalógov
2. Odbor informačných technológií
2.1. Oddelenie výpočtovej techniky
  2.2. Oddelenie programových systémov
3. Odbor knižnično-informačných systémov
  3.1. Oddelenie knižničných systémov
  3.2. Oddelenie sieťových aplikácií
4. Národná agentúra ISSN a Depozit digitálnych prameňov
4.1. Národná agentúra ISSN a referát elektronických prameňov
4.2. Depozit digitálnych prameňov
5. Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
6. Depozitná knižnica NATO
7. Odbor ochrany dokumentov
  7.1. Oddelenie knižnej väzby
  7.2. Oddelenie reprografických služieb
  7.3. Oddelenie reštaurovania dokumentov
8. Odbor digitalizácie
8.1. Oddelenie digitalizačných služieb
8.2. Laboratórium digitalizácie
9. Odbor centrálneho dátového archívu (CDA)
9.1. Oddelenie informačných technológií CDA
  9.2. Oddelenie informačných systémov CDA
9.3. Oddelenie informačných procesov CDA
10. Odbor projektového riadenia
10.1. Oddelenie riadenia projektov
10.2. Oddelenie integrácie systémov
 
1. Odbor súborných katalógov –zabezpečuje budovanie celoštátneho súborného katalógu periodických
publikácií, koordinuje a plánuje rozvoj, tvorbu a správu súborného katalógu periodík. Pripravuje a implementuje medzinárodné a domáce štandardy, pravidlá a organizačno-metodické materiály. Zabezpečuje a koordinuje domácu a medzinárodnú spoluprácu v oblasti spracovania bibliografických a lokačných údajov do súborného katalógu periodík. Pripravuje koncepcie rozvoja a činnosti súborného katalógu periodík. Spravuje celoštátny systém sigiel inštitúcií Slovenskej republiky, zabezpečuje správu a sprístupňovanie súborných katalógov zahraničných kníh. Buduje bázu adresára knižníc a informačných inštitúcií SR ako komplementárnej bázy súborného katalógu periodík. V oblasti svojho zamerania poskytuje odborné metodické, konzultačno-poradenské a informačné služby.
1.1. Oddelenie správy súborného katalógu periodík – pripravuje koncepcie systému
celoštátneho súborného katalógu periodík, zabezpečuje správu a plánovanie rozvoja súborného katalógu periodík. Koordinuje účasť knižníc knižničného systému SR na budovaní tohto katalógu. Vykonáva funkciu centrálnej redakcie bázy dát súborného katalógu periodík. Vykonáva vecnú i mennú katalogizáciu periodických dokumentov v báze dát súborného katalógu periodík. Zodpovedá za dodržiavanie platných štandardov a pravidiel tvorby záznamov periodík v súbornom katalógu, za jeho metodické vedenie, za spoluprácu s kooperujúcimi knižnicami. Organizuje odbornú prípravu inštitúcií spolupracujúcich na tvorbe súborného katalógu periodík. Poskytuje poradenské a konzultačné služby, pripravuje potrebné metodické materiály a príručky.
1.2. Oddelenie prieskumu súborných katalógov – používateľom poskytuje
bibliografické a lokačné informácie zo súborného katalógu periodík a zahraničných kníh. Získava údaje o periodických dokumentoch nachádzajúcich sa vo fondoch knižníc Slovenskej republiky. Zabezpečuje správu klasických súborných katalógov zahraničných kníh. Rediguje a sprístupňuje súborné katalógy kníh vybudované v Univerzitnej knižnici Bratislave. Zodpovedá za tvorbu bázy adresára knižníc a informačných inštitúcií SR vrátane celoštátneho referenčného systému sigiel inštitúcií zapojených do súborného katalógu periodík.
2. Odbor informačných technológií – komplexne zabezpečuje prevádzku informačných
technológií a rozvoj rutinného počítačového spracovania a elektronizácie knižničných a informačných agend, plánuje, organizuje a zabezpečuje riešenie úloh a projektov rozvoja telematiky a elektronických informačných zdrojov a služieb s rozsiahlymi vnútornými, vnútroštátnymi a zahraničnými väzbami. Vykonáva centrálne nákup, inštaláciu, evidenciu a servis výpočtovej techniky (hardware, software). Podieľa sa na retrokonverzii katalógov. Zabezpečuje školiacu a poradenskú činnosť.
2.1. Oddelenie výpočtovej techniky – zabezpečuje rutinné počítačové spracovanie
knižničných a informačných agend, riadenie prevádzky informačnej technológie s rozsiahlymi vnútornými, vnútroštátnymi a zahraničnými väzbami, školiacu a poradenskú činnosť odbornej obsluhy informačných systémov. Plánuje, koordinuje a zabezpečuje rozvoj, prevádzku, údržbu technických prostriedkov, systému ochrany a kontroly prístupu odbornej obsluhy a verejnosti, systémovú a technickú podporu realizácie projektov automatizácie činnosti knižnice.
2.2. Oddelenie programových systémov - zabezpečuje optimalizáciu prevádzky
informačného systému, ochranu informácií a celého systému pred náhodným alebo neoprávneným zničením, poškodením alebo neoprávneným prístupom, inštalovanie, odinštalovanie, aktualizáciu programového vybavenia na IT, vedenie evidencie inštalovaného programového vybavenia, školiacu a poradenskú činnosť.
3 Odbor knižnično-informačných systémov – plánuje, rozvíja a zabezpečuje prevádzku
knižnično-informačného systému (KIS) a súvisiacich aplikačných softvérov knižnice, s dôrazom na elektronické informačné služby verejnosti. Koordinuje projekčnú prípravu a implementáciu komplexného integrovaného systému knižnice. Podieľa sa na retrokonverziách katalógov. Spracúva koncepcie, plánuje rozvoj knižničných systémov, overuje knižničné programové systémy a knižničné technológie s rozsiahlymi vnútornými, vnútroštátnymi a zahraničnými väzbami. Zabezpečuje metodickú, školiacu a poradenskú činnosť odbornej obsluhy knižničných systémov.
3.1 Oddelenie knižničných systémov – vykonáva systémovú analýzu pracovných procesov
a postupov v knižnično-informačnom systéme UKB. Zabezpečuje správu, prevádzku a softvérovú podporu integrovaného knižničného systému. Koordinuje a metodicky usmerňuje zamestnancov prevádzky knižnično-informačného systému v jednotlivých odborných útvaroch UKB. Vypracúva metodiky pracovných postupov, manuály používania KIS a vykonáva školenia zamestnancov. Zabezpečuje spracovanie pravidelných a špeciálnych výstupov, podľa potreby prevádzky.
3.2 Oddelenie sieťových aplikácií – navrhuje a usmerňuje efektívny systém
vnútroorganizačnej komunikácie, tvorby, sprístupňovania a archivovania dokumentov v elektronickej forme (Intranet). Zabezpečuje správu redakčného systému na tvorbu web sídla UKB. Vykonáva školenia zamestnancov jednotlivých útvarov UKB na prácu v redakčnom systéme.
4. Národná agentúra ISSN a Depozit digitálnych prameňov – zabezpečuje činnosť
Národnej agentúry ISSN – výkonného orgánu medzinárodného systému ISSN. Má na starosti manažment pôvodných elektronických informačných prameňov (EIP) a informačných databáz pre UKB. Zabezpečuje dodávanie digitálnych prameňov od vydavateľov/prevádzkovateľov webových stránok a ich dlhodobé uchovávanie. Slúži ako organizačná platforma pre realizáciu národného projektu „Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu“.
4.1. Národná agentúra ISSN (NA ISSN) a referát elektronických prameňov (referát EIP)
NA ISSN zabezpečuje medzinárodné číslovanie tlačených a elektronických seriálových publikácií vydávaných v Slovenskej republike, vykonáva poradenské služby v oblasti identifikácie, úpravy periodických publikácií, generovania čiarového kódu EAN/ISSN a pod. Spolupracuje s medzinárodným ústredím ISSN pri UNESCO a s inými národnými centrami ISSN na tvorbe a koordinácii metodík a postupov systému ISSN. Buduje, aktualizuje a sprístupňuje bázu údajov na účely medzinárodnej identifikácie dokumentov a verejných knižnično-informačných služieb. Spolupracuje s vydavateľmi, s ďalšími odbormi Univerzitnej knižnice, so sekciou médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, s inými knižnicami a inštitúciami pri zabezpečovaní bibliografickej kontroly národnej produkcie periodickej literatúry.

Referát EIP zabezpečuje komplexný manažment pôvodných elektronických informačných prameňov a informačných databáz v súlade s profilom a poslaním UKB. Cieľom je efektívne uspokojovanie informačných potrieb používateľov, poskytovanie kvalitnej ponuky EIP, optimalizácia ich sprístupňovania a zabezpečenie kvality poskytovaných elektronických informačných služieb. K úlohám referátu EIP patrí tiež správa konzorciálneho konta EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) v SR a komunikácia medzi NA ISSN a Depozitom digitálnych prameňov pri výbere prameňov vhodných pre dlhodobú archiváciu.
4.2. Depozit digitálnych prameňov - zabezpečuje budovanie systému na správu
a dlhodobé uchovávanie e-born dokumentov (pôvodných elektronických prameňov) publikovaných na území SR. Sleduje vývoj legislatívy najmä v oblasti autorských práv a elektronického povinného výtlačku, zúčastňuje sa na pripomienkovaní návrhov zákonov, ktoré by umožnili riešenie problémov súvisiacich so získavaním, ochranou , dlhodobým uchovávaním a sprístupňovaním e-born dokumentov. Zabezpečuje prípravu metodických materiálov a uzatváranie zmlúv s vydavateľmi a prevádzkovateľmi digitálnych prameňov za účelom ich dodávania do knižnice. Zabezpečuje prevádzku zberu a archiváciu e-born dokumentov na portáli www.webdepozit.sk. Spravuje databázu webdepozitu a repozitár na ukladanie elektronických dokumentov v rôznych formátoch.
5. Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO – komplexne zabezpečuje odbornú
a administratívnu agendu strediska, plní úlohu koordinátora klubov UNESCO v Slovenskej republike vo vzťahu k Svetovej federácii klubov UNESCO, plní úlohu sprostredkovateľa informácií medzi ústredím UNESCO a domácimi inštitúciami a verejnosťou, spolupracuje na tejto báze s ďalšími vládnymi a mimovládnymi organizáciami na Slovensku a v zahraničí. Plní úlohu sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO – Pamäť sveta. Stredisko plní funkciu národného koordinátora pridružených škôl UNESCO. Súčasťou oddelenia je študovňa UNESCO, v ktorej sa spracúva a sprístupňuje depozitný fond UNESCO a OSN.
6. Depozitná knižnica NATO – plní funkciu depozitnej knižnice Severoatlantickej aliancie
(NATO) pre Slovenskú republiku. Systematicky buduje, uchováva, sprístupňuje fond monografii, periodík a multimédií z oblasti medzinárodných vzťahov bezpečnosti a obrany. Distribuuje publikácie NATO do vybraných knižníc na území SR. Spolupracuje s Knižnicou NATO v Bruseli a zastupuje SR v medzinárodnej knižnično-informačnej sieti NATO. Depozitná knižnica NATO poskytuje konzultačno-poradenské a informačné služby. V spolupráci s orgánmi štátnej správy, kultúrnymi a vedecko-výskumnými inštitúciami organizuje informačné a vzdelávacie podujatia.
7. Odbor ochrany dokumentov – hlavnou činnosťou odboru je ochrana
a záchrana knižničného fondu vo všetkých podobách a zároveň jeho sprístupnenie širokej verejnosti. Plní funkciu pracoviska pre oblasť reštaurovania, konzervovania a ochranného kopírovania dokumentov. Spolupracuje na vedeckovýskumnej činnosti iných inštitúcií.
7.1. Oddelenie knižnej väzby – zabezpečuje väzbu kníh a novín, doskovanie, výrobu brožúr,
škatúľ, fasciklov a obalov podľa požiadaviek prevádzky knižnice. Spracúva tlačové materiály z reprografického oddelenia.
7.2. Oddelenie reprografických služieb – zabezpečuje výrobu kópií z kníh a časopisov
na xerografických strojoch pre verejnosť a potreby knižnice a bežné tlačiarenské práce podľa požiadaviek prevádzky knižnice vo formáte maximálne A3.
7.3. Oddelenie reštaurovania dokumentov – reštauruje a konzervuje historické dokumenty
a knihy z fondov knižnice. Zabezpečuje konzervovanie a reštaurovanie knižničných dokumentov a historických knižných väzieb. Spracúva koncepciu ochrany historických knižničných dokumentov v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi a vykonáva ich kontrolu a ochranu
8. Odbor digitalizácie – zabezpečuje komplexné digitalizačné služby a zastrešuje
digitalizačné služby pre odborné útvary a čitateľov knižnice a verejnosť v celoštátnom a medzinárodnom rozsahu. Podieľa sa na ochrannej digitalizácii ohrozených a poškodených knižničných fondov. Zabezpečuje on-line doručovanie digitalizovaných elektronických dokumentov prostredníctvom špecializovaných technológií, archivuje údaje, manažuje realizáciu digitalizačných objednávok a monitoruje priebeh a kvalitu digitalizačných procesov a činnosť zariadení. Pripravuje koncepčné materiály pre vývoj a spolupracuje na národných a medzinárodných projektoch v oblasti digitalizácie a rozvoja digitalizačných služieb, pripravuje analýzy a rozbory do koncepčných materiálov oddelenia, školí zamestnancov odboru digitalizácie.
8.1. Oddelenie digitalizačných služieb – zabezpečuje operatívne knižnično-informačné
centrálneho informačného bodu on-line prístup k databázam o kultúrnom dedičstve a kultúrnych aktivitách, vrátane automatizovaného prístupu k distribuovaným databázam centrálnych kultúrnych inštitúcií rezortu, poskytuje elektronické informačné služby a vytvára priestor na diskusné fórum o ochrane, zachovaní a prezentácii kultúrneho dedičstva na národnej úrovni, umožňuje prístup k databáze dokumentov, ktoré sa týkajú projektov registra, vrátane súvisiacich dokumentov (legislatíva a normy EÚ), vytvára priestor pre odbornú verejnosť na propagáciu a podporu myšlienok súvisiacich s implementáciou nových produktov, prezentáciu výsledkov realizovaných projektov a vzájomnú výmenu názorov na aktuálne témy.
8.2. Laboratórium digitalizácie – je vývojovým a experimentálnym pracoviskom
na digitalizáciu, ochranné kopírovanie, indexáciu, konverziu, archiváciu a sprístupňovanie digitalizovaných dokumentov z fondov literárneho kultúrneho dedičstva prostredníctvom najnovších poznatkov a špecializovaných informačných technológií. Svoju činnosť vykonáva s celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou. Podieľa sa na projektoch národnej retrospektívnej bibliografie a výskumu knižnej kultúry. Riadi a usmerňuje špecializované knižničné činnosti na ochranu historických knižných fondov, vytvára špecializované výstupy, generuje a spracúva špecializované metaúdaje a bibliografické záznamy a zabezpečuje spracovanie digitalizovaných dokumentov osobitnými postupmi s pomocou špecializovaných nástrojov. Monitoruje rozvoj digitalizačných softvérov a technológií. Je koordinačným pracoviskom medzinárodnej knižnično-informačnej spolupráce v oblasti digitalizácie a medzinárodných výskumných programov. Zapája sa do celosvetových, európskych a domácich kooperačných projektov v oblasti digitalizácie.
9 Odbor centrálneho dátového archívu (CDA) - plánuje, organizuje a kontroluje informačný systém
národného dátového archívu kultúrnych objektov, zabezpečuje nepretržitú prevádzku a trvalo udržateľný rozvoj. Zabezpečuje trvalé uchovávanie a kontrolované sprístupňovanie digitálnych archiválií kultúrnych objektov. Zabezpečuje kontrolu a dodržiavanie pracovných postupov a harmonizuje súčinnosť spolupracujúcich kultúrnych sektorových integrátorov a ďalších spolupracujúcich subjektov.
9.1. Oddelenie informačných technológií CDA – zabezpečuje prevádzku a rozvoj
informačných systémov a technologického vybavenia CDA, podieľa sa na implementácii a overovaní podporných aplikácií, v zmysle prevádzkového poriadku vedie predpísané prevádzkové denníky, vykonáva funkcie užívateľskej podpory – centrálneho kontaktného pracoviska, ktoré zabezpečuje komunikáciu a riešenie požiadaviek používateľov, ktoré vznikajú v súvislosti s prevádzkou CDA, priebežne vykonáva monitoring všetkých udalostí z prostredia systému, vyhodnocuje prevádzkové žurnály systémov, identifikuje udalosti a procesy, ktoré vyžadujú operatívny zásah. V súčinnosti s oddelením informačných systémov rieši incidenty, vyhodnocuje prevádzkové záznamy a dáva podnety na zvyšovanie úrovne systémov
9.2. Oddelenie informačných systémov CDA – zabezpečuje tvorbu prevádzkovej
dokumentácie CDA, zabezpečuje riadenie informačnej bezpečnosti, zabezpečuje aktuálnosť bezpečnostnej politiky CDA, vrátane jej zhody s platnou legislatívou. Vyhodnocuje prevádzkové denníky a hlásenia o incidentoch. O výsledkoch informuje cedenie UKB. Zabezpečuje riadenie kontinuity činnosti. Pripravuje a manažuje „disaster recovery“ scenáre, navrhuje opatrenia na zabezpečenie dlhodobej dôveryhodnosti CDA. NA základe vyhodnotenia aktuálnych požiadaviek vykonáva správu zdrojov a konfigurácie, vykonáva reporting činností, zabezpečuje komplexnú správu databáz a dohliada na integritu dát, koordinuje technologické procesy a zabezpečuje rutinnú prevádzku CDA, stará sa o riadenie prevádzkových procesov a komplexný dohľad v súlade s projektovou dokumentáciou CDA, má na starosti komplexnú správu záloh a bezpečnostnej politiky CDA. Zabezpečuje kontrolu, diagnostiku a komplexnú profylaktiku záložných systémov a podporných zariadení (chladenie, klimatizácie, záložné zdroje...), realizuje diagnostiku archívu, manažovanie diagnostických aplikácií, správu žurnálov a štatistických údajov, realizuje politiku autorizácie prístupu k archívu.
9.3. Oddelenie informačných procesov CDA – koordinuje aktivity vo vzťahu
k rezortným partnerom, stará sa o validáciu dát, zabezpečuje PR, organizačne zabezpečuje školenia, propagáciu, komplexnú poradenskú činnosť a pracovné stretnutia s partnerskými inštitúciami CDA. Zabezpečuje medzirezortné rokovania a komunikáciu s dodávateľskými subjektmi, zabezpečuje spoluprácu s partnerskými subjektmi a orgánmi exekutívy, zabezpečuje správu lokalít CDA a logistiku zberu dát od partnerských inštitúcií, vykonáva podrobný reporting činnosti CDA, riadi procesy a aktivity CDA v súlade s dokumentáciou CDA. Zabezpečuje obnovu hardvérového a softvérového vybavenia podľa požiadaviek projektu. Zabezpečuje metodickú, školiacu a poradenskú činnosť odbornej obsluhy spolupracujúcich systémov. Zabezpečuje kontrolu a dodržiavanie pracovných a bezpečnostných postupov, harmonizuje súčinnosť spolupracujúcich kultúrnych sektorových integrátorov a spolupracujúcich subjektov. Zabezpečuje integráciu v rámci štátneho informačného systému a medzinárodných informačných systémov a sietí.
10. Odbor projektového riadenia – zameriava sa na podporu metodických činností
projektového riadenia. Koordinuje aktivity jednotlivých zložiek UKB z hľadiska metodiky riadenia projektov. Je platformou pre zabezpečovanie rozvojových aktivít prostredníctvom grantových a iných finančných mechanizmov.
10.1. Oddelenie riadenia projektov – zabezpečuje a plní činnosti pracoviska
pre projektové riadenie podporujúce rozvojové a výskumné aktivity v rámci inštitúcie (UKB) a administratívne zabezpečuje životný cyklus projektov implementovaných v rámci inštitúcie. Počas životného cyklu projektu úzko spolupracuje s ostatnými organizačnými zložkami a úsekmi inštitúcie (UKB) a poskytuje im metodickú podporu. Oddelenie koordinuje implementáciu projektov financovaných zo zdrojov EÚ, zdrojov štátneho rozpočtu ako aj iných programových schém a grantov. V súčinnosti s oddelením ekonomiky (UKB) zabezpečuje prípravu rozpočtov jednotlivých projektov.
10.2. Oddelenie integrácie systémov – plní úlohu inštitucionálneho projektového
inkubátora pre rozvojové a infraštruktúrne projekty a súčasne zabezpečuje komunikáciu a koordináciu projektových aktivít inštitúcie s inými pamäťovými a fondovými inštitúciami (PFI) na Slovensku. Zabezpečuje administratívnu podporu projektov po ukončení životného cyklu (bežná prevádzka, udržateľnosť), tvorí a udržiava bázu inštitucionálnych autorít Slovenska. Organizuje podujatia na podporu realizovaných projektov. Zabezpečuje prepojenie na národné a medzinárodné organizácie a inštitúcie venujúce sa problematike kultúrneho dedičstva, programy na podporu využívania informačných a telekomunikačných technológii v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a tiež dlhodobého uchovávania digitalizovaného kultúrneho dedičstva.

Čl. 4
Poradné orgány

Poradné orgány na posudzovanie odborných a organizačných otázok a rozvoja činnosti úseku vymedzenej pôsobnosťou knižnice zriaďuje riaditeľ úseku so súhlasom generálneho riaditeľa.
   

Oddiel štvrtý
Úsek ekonomiky a prevádzky
 

Čl. 1
Poslanie

Úsek ekonomiky plní svoje funkcie:

 • zabezpečovaním plnenia úloh v oblasti informačnej sústavy – rozpočtu, účtovníctva a výkazníctva,
 • zabezpečovaním plnenia úloh v oblasti mzdovej politiky organizácie,
 • zodpovednosťou za účelné využívanie pridelených finančných zdrojov v rámci schváleného finančného rozpočtu,
 • zabezpečovaním úloh v oblasti materiálno-technického zásobovania, zodpovednosťou za údržbu budov, vykonávaním bežnej investičnej činnosti, zabezpečovaním evidencie a správy majetku štátu k tej časti majetku, ktorý organizácii štát zveril do správy.

Čl. 2
Riadenie

 1. Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku zodpovedá za komplexnú odbornú a personálnu činnosť úseku generálnemu riaditeľovi knižnice.
 2. Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku v súlade s platnými predpismi predkladá generálnemu riaditeľovi knižnice návrhy na vymenovanie a odvolávanie všetkých vedúcich organizačných útvarov, ktoré sú v jeho kompetencii.
 3. Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku vykonáva organizačnú, riadiacu a kontrolnú činnosť vymedzenú svojou pôsobnosťou.
 4. Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku predkladá koncepciu rozvoja úseku ním riadeného v súčinnosti s vedúcim odboru a oddelení, konkretizuje pracovné úlohy v ročných plánoch, spracováva požadované materiály, prehľady a odborné vyjadrenia.
 5. Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku zodpovedá za zostavenie rozpočtu organizácie, dbá o účelné a hospodárne vynakladanie rozpočtových prostriedkov, vyhodnocuje a kontroluje jeho čerpanie.
 6. Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku zodpovedá za správu a ochranu majetku štátu k tej časti majetku, ktorý organizácii štát zveril do správy.

Čl. 3
Organizačné členenie

Úsek ekonomiky a prevádzky:
1. Oddelenie ekonomiky
2. Odbor prevádzky
2.1. Oddelenie správy budov
2.2. Oddelenie správy majetku
1. Oddelenie ekonomiky – zabezpečuje zostavenie rozpočtu organizácie, dbá o účelné
a hospodárne vynakladanie rozpočtových prostriedkov, vyhodnocuje a kontroluje jeho čerpanie. Vykonáva účtovníctvo, výkazníctvo, operatívnu evidenciu, štatistiku, komplexnú mzdovú agendu v organizácii vrátane zabezpečenia odvodových povinností voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni a daňovému úradu, komplexnú pokladničnú agendu v organizácii vrátane poskytovania záloh, zúčtovania záloh, zabezpečenia odvodov príjmov z činnosti organizácie na príjmový účet. Zabezpečuje evidenciu a likvidáciu cestovných príkazov na pracovné cesty zamestnancov organizácie. Vedie centrálnu evidenciu objednávok v organizácii došlých a odoslaných faktúr, vykonáva úhrady záväzkov organizácie prostredníctvom Štátnej pokladnice, zabezpečuje centrálnu evidenciu došlých faktúr a zabezpečuje úhrady záväzkov organizácie prostredníctvom Štátnej pokladnice, vykonáva všetky činnosti požadované Štátnou pokladnicou (RIS, MUR, MANEX, Výkazníctvo, Majetok) týkajúce sa organizácie. Vyhotovuje faktúry za organizáciu, zabezpečuje evidenciu a vymáhanie pohľadávok organizácie. Vedie evidenciu zmlúv, z ktorých vyplývajú finančné záväzky organizácie, sleduje dodržanie ustanovení nájomných zmlúv, vyhotovuje faktúry k zmluvám o prenájme a vykonáva zúčtovanie preddavkov na prevádzkové náklady. Zabezpečuje rozpočet, tvorbu a čerpanie sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov organizácie.
2. Odbor prevádzky – koordinuje činnosti pri zabezpečovaní technického rozvoja
a realizácii technicko-prevádzkových činností, činnosti v oblasti materiálno-technického zásobovania a správy majetku štátu k tej časti majetku, ktorý organizácii štát zveril do správy.
2.1. Oddelenie správy budov – zabezpečuje opravy a údržbu budov v správe
organizácie, revízie a kontroly technických a elektrických a elektronických zariadení, vykurovanie, upratovanie, stráženie objektov organizácie, energetiku, prevádzku vrátnic a šatní v objektoch organizácie, chod podateľne, investičnú činnosť v organizácii.
2.2. Oddelenie správy majetku - zabezpečuje komplexnú evidenciu majetku štátu
k tej časti majetku, ktorý organizácii štát zveril do správy, komplexnú evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného hmotného a nehmot-ného majetku organizácie na majetkových kartách označených inventárnymi číslami a evidenciu spracováva aj pomocou počítačového programu Q-soft – Majetok. Spracováva inventárne zoznamy majetku podľa jednotlivých miestností v objektoch organizácie. Vedie osobné karty zamestnancov organizácie. Zabezpečuje zaradenie a vyradenie majetku organizácie, kompletne zabezpečuje agendu autodopravy v organizácii, materiálno-technické zásobovanie v orga-nizácii, objednávky podľa odsúhlasených požiadaviek a zabezpečuje aj drobné nákupy. Vedie sklad materiálno-technického zásobovania, príjem a výdaj na sklad, skladové karty, pomocou počítačového programu Q-soft spracováva skladové hospodárstvo.

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 01.07.2016 12:03  Tlačiť Hore

Subpage right banner