Dnes je Sobota 15.08.2020 , meniny má Marcela 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Kritériá

ISSN sa prideľuje elektronickým publikáciám na pokračovanie, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

majú dynamický obsah, t. j. sú doplňované a modifikované;

 • majú jednoznačný názov;
 • sú informačnými prameňmi, ktoré možno považovať za nezávislé celky;
 • majú charakter originálu (dotyčné pramene nie sú len informáciou o iných externých zdrojoch, neobsahujú len neúplné verzie, či kópie iných prameňov);
 • publikujú príspevky obsahujúce text v širšom slova zmysle (články, bibliografické záznamy);
 • uvádzajú vydavateľské údaje (vydavateľ u elektronickej publikácie sa chápe rovnako ako u tlačenej periodickej publikácie (definuje ho v  paragrafe 3 ods. 7 Zákon o povinných výtlačkoch 212/1997 v znení neskorších predpisov) a to: názov publikácie, ročník, rok, číslo, prípadne údaj o aktualizácii alebo intervaly doplňovania elektronickej publikácie, názov a adresu vydavateľa, jeho elektronickú adresu, prípadne mená redaktorov, prispievateľov, a p. Za vydavateľa sa u elektronickej publikácie považuje podobne ako u tlačenej periodickej publikácie fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov,ktorými sú Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  ( paragraf 2 ods. 7 Zákona o povinných výtlačkoch 212/1997 v znení neskorších predpisov).

Pri prideľovaní ISSN elektronickým prameňom na pokračovanie sa uplatňuje výberový prístup

ISSN sa prideľuje predovšetkým:

 • originálnym elektronickým časopisom na internete (online) prípadne na CD-ROM (offline), ktoré obsahujú plnotextové články a spôsob ich publikovania je nasledovný:
  • publikovanie po častiach, používa sa klasický systém číslovania, podobný ako u tlačených časopisov, články sa publikujú v jednotlivých, v určitej periodicite za sebou nasledujúcich častiach, ktoré sú očíslované, súčasťou každého čísla je obsah, okrem aktuálneho čísla je k dispozícii archív všetkých predchádzajúcich čísel,
  • aktualizácia celej stránky, používa sa databázový systém doplňovania článkov. Publikácia obsahuje jednoznačný názov, údaj o aktualizácii alebo periodicite doplňovania článkov a vydavateľské údaje.
 • elektronickým verziám tlačených časopisov, ak obsahujú plnotextové články a neslúžia len na reklamu tlačenej verzie alebo na archívne účely. V prípade, že elektronické verzie tlačených časopisov obsahujú len abstrakty, prípadne len vybrané články, obsahy alebo ilustrácie obálok jednotlivých čísel, nové ISSN sa neprideľuje.

ISSN sa neprideľuje:

 • osobným stránkam a on-line diárom,
 • stránkam, ktoré sú zamerané na firmu, tovar, inštitúciu alebo organizáciu (reklamné a propagačné webové stránky, komerčné webové stránky, webové stránky informujúce o produktoch alebo firme a webové stránky inštitúcií a organizácií),
 • prameňom dočasného významu,
 • prameňom výlučne lokálneho významu.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 27.03.2020 17:17  Tlačiť Hore

Subpage right banner