Dnes je Štvrtok 22.02.2024 , meniny má Etela

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Zásady prideľovania ISSN tlačeným periodickým publikáciám

 

Pridelenie nového ISSN

Národná agentúra ISSN v SR (NA ISSN) prideľuje ISSN na základe písomnej žiadosti
V žiadosti  sa uvedie číslo evidencie na MK SR, ak bola publikácia zaevidovaná. Po formálnej stránke má publikácia  spĺňať požiadavky normy STN 010199 Vydavateľská úprava odborných časopisov. Ak sa ISSN prideľuje  pred vydaním periodika, je potrebné predložiť kópiu predbežnej obálky, tiráže alebo  titulného listu. Pri vybavovaní žiadosti o pridelenie ISSN na publikáciu, ktorá už vychádza, nie je potrebné zasielať kópie obálok ani ukážkové čísla časopisov. Agentúra využíva pri prideľovaní a  spracúvaní titulov časopisy  zasielané do knižnice ako povinné výtlačky. Ak vydavateľ potrebuje prideliť  ISSN urýchlene, môže prísť osobne do agentúry, kde  pracovník  vybaví jeho žiadosť na  počkanie.
 

Generovanie čiarového kódu EAN/ISSN

Číslo ISSN slúži tiež ako základ na generovanie čiarového kódu EAN/ISSN.  Novým periodickým publikáciám, (ktoré sa predávajú) agentúra prideľuje kód EAN/ISSN automaticky, kód je možné získať tiež samoobslužne za  predpokladu, že publikácia má  už ISSN pridelené. Čiarový kód EAN/ISSN sa poskytuje zdarma.


Umiestnenie a úprava ISSN

ISSN sa v zmysle znenia  normy ISO 3297 International Standard Serial Number tlačí v každom vydaní alebo čísle publikácie na významnom  mieste (pravý horný roh prednej  strany obálky, titulná strana, hlavné záhlavie, tiráž, a pod.). ISSN má byť vytlačené na pokračujúcom prameni bez ohľqadu na to, že je už uvedené v rámci čiarového kódu GTIM- 

Číslo ISSN sa uvádza  spolu s úvodnými písmenami v tvare ISSN 1234-5678. Medzi písmenami ISSN a číslom sa vynecháva jedna medzera, písmená a čísla musia byť v jednom riadku, iná úprava nezodpovedá norme.


Zmeny vo vydávaní periodickej publikácie

Zmeny vo vydávaní, ktoré sa nahlasujú agentúre, ale nevyžadujú si pridelenie nového ISSN: zmena názvu vydavateľstva alebo adresy vydavateľstva, zmena periodicity, ukončenie vydávania. Na nahlásenie zmien je možné využiť formulár na zmeny

Zmeny, ktoré si vyžadujú pridelenie nového ISSN: zmena názvu publikácie, publikovanie nového vydania (verzie) publikácie (elektronického, tlačeného, vydania na CD-ROM alebo vydania v inom jazyku)  je potrebné vypísať novú žiadosť a zaslať podklady na pridelenie.  

Zmeny, ktoré nie je potrebné nahlasovať agentúre: zmena tlačiarne, zmena formátu, zmena mien šéfredaktorov, redaktorov, zmena evid. čísla MK SR, zmena počtu strán, zmena ceny a pod.

Zmeny. ktoré je potrebné nahlásiť, ale nevyžadujú si nové pridelenie: presun vydávania publikácie do inej krajiny ( t. j. mimo územia Slovenska) za predpokladu, že názov publikácie ostáva rovnaký.


Povinné výtlačky

Vydavatelia sú povinní zasielať do určených knižníc povinné výtlačky každého čísla periodickej publikácie seriálu v zmysle Zákona č. 265/2022 Z.z..o  vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 16.11.2022 10:54  Tlačiť Hore

Subpage right banner