Dnes je Sobota 13.04.2024 , meniny má Aleš

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Vydavateľská úprava tlačených periodických publikácií

Periodická publikácia má spĺňať požiadavky normy STN 010199 Vydavateľská úprava odborných časopisov. V tejto kapitole sa zameriame najmä na správnu pre­zentáciu periodickej publikácie a  potrebné náležitosti, ktoré má  periodická publikácia obsaho­vať. Praktické skúsenosti potvrdzujú, že tejto otázke treba  venovať zvýšenú pozornosť.

Prehľadná prezentácia periodickej publikácie

 • uľahčí prácu s týmto typom publikácií profesionálnym pracovníkom pri spracúvaní periodík,
 • zjednoduší prácu citačných a abstrakčných služieb,
 • je dôležitým nástrojom  v práci používateľov  s periodikom,
 • umožní používateľom  nájsť publikáciu v knižnici alebo si ju predplatiť u distribútorov.

Z hľadiska prehľadnej prezentácie periodickej publikácie sú dôležité najmä:

 • názov periodika, jeho jasná a zreteľná formulácia
 • číslovací systém
 • obálka
 • titulný list
 • tiráž
 • bibliografický riadok
 • unifikovaný číselný kód (ISSN)

 

Názov periodika

Názov periodika má byť:

 • jedinečný (aby sa zabránilo zámene s inou publikáciou)
 • zreteľný
 • výstižný

Pri tvorbe názvu sa odporúča:

 • vyhnúť sa výrazom označujúcim periodicitu, lebo  tá sa môže zmeniť,
 • vyhnúť sa  skratkám v názve,
 • zreteľne odlíšiť názov od podnázvu,
 • dôležité slová identifikujúce periodickú publikáciu uvádzať na začiatku,
 • prezentovať názov rovnakým spôsobom všade na výtlačku a vo všetkých číslach periodika,
 • starostlivo zvážiť akúkoľvek zmenu názvu.

Zmena názvu

Každý vydavateľ by mal starostlivo zvážiť akúkoľvek  zmenu  názvu perio­dika. Každá zmena názvu  si zväčša vyžaduje pridelenie nového  ISSN (výnimku tvoria len niektoré  "drobné zmeny", treba ich však konzultovať s pracovníkmi agentúry). Na začiatku vydávania periodika  odporúčame voliť jasný, zrozumiteľný a stabilný názov.  Z názvu časopisu sa tvorí kľúčový názov,  ktorý sa spája s konkrétnym ISSN. Ak sa zmení názov periodika a používa sa pôvodné ISSN, číslo ISSN už neplní svoju funkciu, lebo používateľ tento titul pod uvádzaným ISSN nenájde.

 

Číslovací systém

Číslovanie periodika a  dátum   sú veľmi dôležité  na identifikáciu,  evidenciu, vybavo­vanie reklamácií  a pod. Číslovací systém sa vyžaduje na prideľovanie ISSN. Používajú sa arabské číslice, nie rímske, napr. ročník 1, č. 1.

 

Obálka

(nevzťahuje sa na noviny a časopisy s novinovou úpravou)

Na prvej strane obálky sa uvádzajú tieto údaje:

 • názov časopisu
 • označenie ročníka
 • označenie čísla

Na obálke (na jej ktorejkoľvek strane) sa uvádzajú tieto údaje:

 • vydavateľ
 • miesto vydania
 • dátum vydania
 • cena čísla
 • obsah
 • tiráž

 

Titulný list

(nevzťahuje sa na noviny a časopisy s novinovou úpravou).

Má obsahovať minimálne tieto údaje:

 • názov, prípadne podnázov časopisu
 • názov vydavateľa
 • miesto vydania
 • dátum vydania
 • označenie čísla
 • obsah

Titulný list sa môže vynechať,  ak sa tieto  údaje uvádzajú na niektorej strane obálky.

 

Tiráž

Tiráž sa musí  uvádzať v každom čísle časopisu, a to vždy na rovnakom mieste
Má obsahovať nasledovné údaje:

 • názov časopisu, ročník, rok, číslo
 • ISSN
 • názov a adresu vydavateľa
 • názov a adresu nakladateľa
 • adresu a telefón, fax, prípadne mailovú adresu vydavateľa
 • meno šéfredaktora a jeho zástupca
 • údaj o periodicite
 • údaj o cene  čísla
 • ročné predplatné
 • názov a adresu distribučnej organizácie
 • údaje o náklade
 • registračné číslo Ministerstva kultúry SR
 • copyright
 • index v referátovom časopise

 

Bibliografický riadok

Bibliografický riadok poskytuje pri spracúvaní a využívaní kópií článkov základné biblio­grafické údaje o časopise, v ktorom sa článok publikuje. Uvádza sa na každej strane textovej časti časopisu. Využíva sa najmä pri odborných periodikách. Má  ob­sahovať:

 • názov odborného časopisu
 • označenie ročníka
 • rok vydania
 • označenie čísla

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 11.10.2022 15:33  Tlačiť Hore

Subpage right banner