Dnes je Streda 19.06.2024 , meniny má Alfred

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Koncepcia

Úvod

Projekt „Portál Kultúry“ (v ďalšom aj iba „PK“) je pokračovaním riešenia projektu „Register kultúry“ (koncepcia projektu Registra kultúry, schváleného poradou vedenia MK SR č. 7 dňa 5. 12. 2002), ktorý definoval nasledovné hlavné ciele projektu:

 • vybudovaním  internetového portálu Registra umožniť verejnosti prostredníctvom  jediného centrálneho informačného bodu on-line prístup k databázam o kultúrnom dedičstve a kultúrnych aktivitách, vrátane autorizovaného prístupu k distribuovaným databázam centrálnych kultúrnych inštitúcií rezortu,  
 • poskytovanie elektronických informačných služieb a vytvorenie priestoru na diskusné fórum o ochrane, zachovaní a prezentácii kultúrneho dedičstva na národnej úrovni, 
 • umožniť  prístup k databáze dokumentov, ktoré sa týkajú projektov Registra vrátane súvisiacich dokumentov (legislatíva a normy EÚ),  
 • vytvoriť priestor pre odbornú verejnosť na propagáciu a podporu myšlienok súvisiacich s implementáciou nových produktov, prezentáciu výsledkov realizovaných projektov a vzájomnú výmenu názorov na aktuálne témy pre všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na príprave a realizácii rôznych aplikácií slúžiacich na prezentáciu kultúrneho dedičstva, 
 • zabezpečiť prepojenia na národné i medzinárodné organizácie poskytujúce rozsiahle informácie o problematike kultúrneho dedičstva a programoch na podporu využívania informačných komunikačných technológií pri tvorbe digitálneho obsahu, 
 • vytvorením samostatného pracoviska zabezpečiť na národnej úrovni koordináciu aktivít súvisiacich s realizáciou prierezových úloh týkajúcich sa budovania a prevádzkovania Registra. 

1. Rámcové vymedzenie cieľov projektu: Hlavným cieľom je sprístupniť digitálny kultúrny obsah (kultúrne dedičstvo) a informácie o kultúrnych aktivitách na Slovensku odbornej aj laickej verejnosti.

Ďalšie ciele sú:

 • stať sa súčasťou celoeurópskej siete kultúrneho dedičstva,
 • prezentovať digitálny obsah zo všetkých oblastí kultúry,
 • spravovať digitálny obsah kultúrnych organizácií, ktoré o to prejavia záujem,
 • integrovať rôznorodé databázové systémy z oblasti kultúry,
 • zabezpečiť homogénnu prezentáciu digitálneho obsahu,
 • umožniť viacdimenzionálny prístup k zdrojom,
 • poskytnúť priestor na kultúrny dialóg pre laickú aj odbornú verejnosť.

Kultúra predstavuje širokú škálu oblastí a aktivít. Ich prezentácia v elektronickom  prostredí  je  v súčasnosti nesystematická  a rozdrobená. Preto je dôležité používateľom siete internet poskytnúť jeden bod v internete, akúsi vstupnú bránu do prostredia kultúry v časopriestorových dimenziách, ktorá mu poskytne systematický, aktuálny,  ľahko ovládateľný a príťažlivo vyzerajúci vstup.

Portál kultúry bude práve takouto vstupnou bránou, ktorá bude integrovať e-Content a sprístupňovať celú škálu služieb. Používatelia budú zároveň strojcami portálu, nakoľko sa budú interaktívne spolupodieľať na tvorbe obsahu portálu.

Cieľom portálu kultúry je vytvorenie prostredia pre jednotnú a ucelenú prezentáciu kultúry vo všetkých jej prejavoch a formách. Zároveň má vytvoriť priestor pre komunikáciu odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetu. Dôležitou vlastnosťou prezentačnej  komunikačnej vrstvy portálu bude jej bezpečnosť – realizovaná diferencovanými oprávneniami definovaných kategórií používateľov, zodpovedných  a oprávnených osôb. Činnosť portálu umožní organizáciám, ktorých informačné systémy budú napojené na portál plniť úlohy, ktoré im vyplývajú z platnej legislatívy.

Predkladaný termín dokončenia projektu

Pilotný projekt: 31. 3. 2007

Ukončenie projektu: 31. 12. 2008

Termíny ukončenia jednotlivých fáz projektu a spôsob zabezpečenia kvality riešenia budú stanovené systémovým projektom.

Požiadavky na riešenie portálu vrátane bezpečnosti a ochrany

Portál bude fungovať na princípe spolupráce s aktérmi kultúrnej sféry v SR. Tie majú programy na digitalizáciu svojich zbierok a tvoria vlastné databázy. Na základe štandardov ako napr. Z39.50, CIDOC-CRM, XML a pod., budú tieto dáta a metadáta jednotne prezentované pomocou výmenného formátu prostredníctvom portálu. To znamená, že organizácie budú realizovať vlastné databázy a tie sú prostredníctvom portálu ako integrujúceho prvku prezentované v unifikovanej podobe používateľom.

Na správu databáz pre inštitúcie, ktoré prejavia záujem o umiestnenie a správu svojich databáz na portáli (a teda napríklad nemajú vlastné databázy, alebo dostatočne výkonné komunikačné kanály), bude poskytnutý priestor na portáli. Pre autonómnu správu a využívanie takýchto databáz bude vytvorená ochranná vrstvu a rozhranie pre prácu v databáze.

Bezpečnosť:

Spracúvať sa budú aj údaje, ktoré spadajú do kategórie osobných údajov, prípadne sú chránené inými zákonnými normami. Legislatíva SR upravuje ochranu osobných údajov zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Na zabezpečenie ochrany týchto údajov zákon vyžaduje spracovanie bezpečnostného projektu. Obdobne tiež Výnos MDPaT SR č. 1706 stanovuje štandardy bezpečnosti IS.

Bezpečnosť portálu musí byť jeho integrálnou vlastnosťou, preto je potrebné spracovať základné dokumenty bezpečnosti – analýzu rizík a bezpečnostný zámer systému už v priebehu spracovania systémového projektu.

1.1 Vplyv na organizačnú štruktúru

S účinnosťou od 1.12.2005 na zabezpečenie úloh a činností súvisiacich s realizáciou strategických zámerov a operatívnych plánov rezortu MK SR v oblasti informatizácie a v zmysle uznesenia Porady vedenia MK SR č. 74 zo dňa 15.7.2004 k bodu: Informácia o pripravenosti realizácie Registra kultúry, ktorým vedenie MK SR schválilo UKB za prevádzkovateľa Registra kultúry a súvisiacej úlohy č. 247/2004,

 • na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 689 zo 14.09.2005 o personálnom posilnení Univerzitnej knižnice v Bratislave,
 • v súlade s rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave Číslo: MK 11177/2005-400/25508 zo dňa 26.9.2005, osobitne s úpravou znenia Článku I Predmet činnosti a základné poslanie, časť (3) V rámci svojho poslania plní knižnica najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti: o):
 • UKB je miestom integrácie a koordinácie informačných systémov a registrov v oblasti kultúry, a preto bol v UKB zriadený Odbor registra kultúry, ktorý je poverený plnením úloh v riešení projektu. Iné organizačné vplyvy sa v súčasnosti nepredpokladajú.

Návrh vzhľadu portálu

Dizajn alebo vizuálna prezentácia zohráva kľúčovú rolu pri oslovovaní používateľov. Čím jasnejší, prehľadnejší a konzistentnejší je, tým ľahšie sa s ním používateľ stotožní. Portálový dizajn musí rešpektovať:

 • odporúčania W3C na tvorbu webových stránok (HTML. CSS, XML, štandardy sú zverejnené na http://.www.w3.org/TR/)
 • zásady informačnej architektúry (http://www.useit.com/)
 • metodiku dobrého webu (http://www.dobryweb.cz/, Minerva Working Group: Quality Principles for Cultural Websites : a Handbook )
 • bezbariérový prístup k informáciám: smernice prístupnosti obsahu webu WCAG 2.0, ktorých tvorca je W3C (http://www.w3.org/TR/WCAG20/)

Rámcový dátový model portálu

Vstup metadát a multimediálnych dát v štandardizovanej forme sa bude realizovať prostredníctvom integračnej vrstvy, ktorá slúži na unifikovanie a jednotnú prezentáciu elektronického obsahu. Táto vrstva bude tvorená mechanizmom na preberanie a transformáciu dát za pomoci štandardov a metadáta a dáta budú ukladané v dátovom sklade portálu. Zobrazenie bude zodpovedať definovaným štandardným formátom (CIDOC-CRM). Pre zabezpečenie sémantickej interoperability spolupracujúcich systémov budú aplikované prostriedky, ktoré sú vyvíjané v rámci pracovnej skupiny pre interoperabilitu.

Špecifikácia technických prostriedkov

Hardvérové prostriedky na realizáciu portálového riešenia (obrázok č.6) pozostávajú zo sústavy serverov (aplikačného, databázového), ktoré musia byť chránené prostredníctvom technických prostriedkov (firewalov).

Posledná aktualizácia: Aktualizované 16.03.2012 13:39  Tlačiť Hore

Subpage right banner