Dnes je Pondelok 25.10.2021 , meniny má Aurél 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Centrálny dátový archív

Webová stránka projektu "Centrálny dátový archív"

Univerzitná knižnica v Bratislave predložila dňa 30. novembra 2011 na základe písomného vyzvania Ministerstva kultúry SR (OPIS-2011/2.1/08-NP) z 1. júla 2011 „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ ako oprávnený žiadateľ na realizáciu investičného národného projektu č. 8 „Centrálny dátový archív“ (CDA) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS PO 2).

Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená pre projekt CDA predstavuje 33 193 918 vrátane DPH (75,31% zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja, 13,29% zdroj štátny rozpočet, 11,40% zdroj štátny rozpočet pre financovanie princípu pro-rata).

Odovzdaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa projekt CDA posunul do fázy formálneho posudzovania a odborného hodnotenia.

Dňa 13. marca 2012 došlo k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čím sa projekt „Centrálny dátový archív“ posunul do realizačnej fázy. Celková hodnota predmetu zmluvy predstavuje čiastku 33 184 470,48 €.

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

 
  Riadiaci orgán OPIS    Sprostredkovateľský orgán OPIS

Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  

Cieľom národného projektu "OPIS PO2 č. 8 - Centrálny dátový archív" je vybudovanie komplexného integrovaného systému dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, jeho získavania, spracovania, ochrany a využitia. V rámci projektu sa vybuduje centrálny dátový archív, ktorý musí v zmysle predpísaných štandardov zabezpečiť uloženie kópií digitálnych objektov v minimálne dvoch geograficky oddelených lokalitách vzdialených min. 50 km. Lokality budú dve: Univerzitná knižnica v Bratislave (primárna lokalita) a sekundárna lokalita, ktorá bude zriadená v prenajatých priestoroch. Lokality budú vybavené príslušným hardvérovým a softvérovým vybavením a budú vzájomne prepojené prostredníctvom dátových telekomunikačných sietí. Súčasťou dátového archívu bude aj pasívny sklad pamäťových médií (terciárna lokalita), ktorý bude umiestnený v objekte Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Primárnym cieľom projektu je záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, realizovanie webharvestingu a webarchivingu. Spomínané aktivity súčasne vytvárajú bázu pre systematickú podporu fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva, ktoré budú v rámci digitalizačných projektov a kampaní riešiť príslušné PFI (Pamäťové a fondové inštitúcie). Cieľovým stavom bude vybudovanie dátových úložísk v stanovených lokalitách spĺňajúcich všetky definované parametre, ukazovatele, kritériá a štandardy stanovené projektom CDA.

V  roku 2014  sa podarilo úspešne dokončiť stavbu CDA, zariadiť lokalitu C a realizovať certifikáciu Centrálneho dátového archívu podľa normy ISO 27001:2013 - Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB). Ukončením daných aktivít sa podarilo naplniť všetky predpísané merateľné ukazovatele projektu CDA.

Certifikáciu Centrálneho dátového archívu podľa normy ISO 27001:2013 - Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB)

Certifikáciu Centrálneho dátového archívu podľa normy ISO 27001:2013 - Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB)

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 17.06.2015 15:16  Tlačiť Hore

Subpage right banner