Dnes je Štvrtok 13.06.2024 , meniny má Anton

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Digitálne pramene - Webharvesting a archivácia e-Born obsahu

Webová stránka projektu Digitálne pramene - Webharvesting a archivácia e-Born obsahu

Univerzitná knižnica v Bratislave predložila dňa 8. júna 2015 na základe písomného vyzvania Ministerstva kultúry SR (OPIS-2015/2.1/12-NP) zo 4. mája 2015 „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ ako oprávnený žiadateľ na realizáciu investičného národného projektu č. 12 „Digitálne pramene - Webharvesting a archivácia e-Born obsahu“ v  rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS PO 2).

Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená pre projekt „Digitálne pramene - Webharvesting a archivácia e-Born obsahu“ predstavuje 6 800 000 € vrátane DPH (75,31% zdroj Európsky fond regionálneho rozvoja, 13,29% zdroj štátny rozpočet, 11,40% zdroj štátny rozpočet pre financovanie princípu pro-rata).

Odovzdaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) sa projekt Digitálne pramene posunul do fázy formálneho posudzovania a odborného hodnotenia. Po jej úspešnom schválení a podpise zmluvy o  nenávratnom finančnom príspevku prebehla počas mesiacov august-december 2015 integrácia a ladenie systémov, dodávky a inštalácie infraštruktúrneho vybavenia a zrealizovali sa pilotné zbery webového obsahu a  e-Born dokumentov.

     


Ku dňu 31.12. 2015 sa podarilo úspešne ukončiť všetky projektové aktivity, čím sa zrealizoval prechod projektu do  rutinnej prevádzky. Podarilo sa dosiahnuť hlavný cieľ projektu „Digitálne pramene - Webharvesting a archivácia e-Born obsahu“, ktorým bolo vybudovanie informačného systému na záznam, zbieranie, sprístupňovanie a ochranu pôvodného digitálneho obsahu, webharvesting a  webarchiving. Výsledkom projektu je tak funkčný a komplexný systém, ktorý zabezpečuje zber a uchovávanie on-line digitálnych prameňov ako integrálnej súčasti kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 07.03.2016 15:31  Tlačiť Hore

Subpage right banner