Dnes je Piatok 21.06.2024 , meniny má Alojz

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Zmluva

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Číslo zmluvy: MK-40/2012-M

Dodávateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00164631

Odberateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Slovenská republika
IČO: 00151513

Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť (vrátane DPH): 33 184 470,48 €

Dátum uzatvorenia zmluvy: 13. marec 2012

Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy (ak sa súhlas v zmysle osobitného zákona vyžaduje): - nerelevantné , súhlas sa nevyžaduje

Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy (ak je iný ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia
v registri): - nerelevantné, zmluva nadobúda účinnosť deň po dni zverejnenia

Dátum skončenia platnosti zmluvy (ak je uzatvorená na dobu určitú): Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

 

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

     

Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 10.12.2012 14:17  Tlačiť Hore

Subpage right banner