Dnes je Pondelok 25.10.2021 , meniny má Aurél 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Anotácia

Informačná tabuľa

V súčasnosti neexistuje spoľahlivá, primeraná a trvale udržateľná infraštruktúra na dlhodobú archiváciu výstupov digitalizačných procesov a digitalizačných projektov programu OPIS, ktoré pokrývajú cca. 3,5 mil. kultúrnych objektov. Aktuálne podmienky správy digitálnych kultúrnych objektov na centrálnej a na inštitucionálnej úrovni rezortu MK SR a medzirezortne charakterizujú nevyhovujúce a nedostatočné parametre technického vybavenia, nízka úroveň interoperability, štandardizácie, bezpečnosti a jednotného metodického riadenia príslušných pracovných postupov. Fragmentované úložiská údajov, ktoré sú súčasťou informatizačných projektov jednotlivých pamäťových a fondových inštitúcií (PFI) z uplynulých rokov (KIS3G, CEDVU, CEMUZ a pod.) sú zastarané, výkonovo poddimenzované a kapacitne nedostatočné. Východiskovou situáciou pre investičný národný projekt č. 8 – Centrálny dátový archív je absencia centrálneho dátového archívu ako dôveryhodného dátového úložiska pre nabiehajúce a pripravované digitalizačné projekty a ako funkčného riešenia komplexného a spoľahlivého zálohovania programových systémov a údajov, ktorá je kritickým a aktuálnym problémom OPIS PO2.

Cieľom projektu je vytvorenie realizačného zázemia, hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre dlhodobé, bezpečné a trvalo udržateľné archivovanie digitálneho obsahu. V praxi to znamená vytvorenie robustnej infraštruktúry dvoch lokalít dátových a výpočtových centier ktoré budú umiestnené na vybrané miesto, kde to bude z hľadiska realizácie a nákladov efektívne a optimálne. Výsledným stavom projektu je komplexná elektronizácia služieb a zvýšenie prístupnosti kultúrnych artefaktov nie len vedeckej a akademickej obci, ale prostredníctvom zapojených PFI aj širokej verejnosti. Projekt má za cieľ prispieť k zlepšeniu zapojenia elektronických informačných zdrojov do výskumno-vzdelávacieho procesu a zabezpečiť bitovú a formátovú ochranu uložených dát. Priamo vytvára podmienky na zlepšenie dokumentačného spracovania kultúrnych objektov, vytvorenie predpokladov pre reštaurovanie a konzerváciu zdrojových kultúrnych objektov a artefaktov. Zabezpečuje systematickú podporu a vytvára zázemie pre digitalizačné aktivity projektov PFI a mimorezortných inštitúcii. Realizáciou projektu sa zabezpečí integrácia a zjednotenie inštitucionálnych postupov v oblasti digitalizácie a dlhodobej archivácie dát do jedinečnej platformy pre ochranu kultúrneho dedičstva na celoštátnej úrovni. Projekt svojou realizáciou prispeje k zachovaniu kultúrneho dedičstva a rozvoju vedomostne orientovanej spoločnosti a ekonomiky.

Alokovaná čiastka finančných prostriedkov pre národný projekt CDA: 33 193 918,00 .

Celková suma Nenávratného finančného príspevku bola schválená vo výške 33 184 470,48 €.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

 

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

     

Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 23.05.2014 14:43  Tlačiť Hore

Subpage right banner