Dnes je Utorok 28.05.2024 , meniny má Viliam

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Ustanovujúce valné zhromaždenie SPUK

Logo Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave

 

 

 

Príhovor prípravného výboru
Predsedníctvo SPUK
Revizna komisia

 

Program

  1. Otvorenie valného zhromaždenia p. Kleinová
  2. Predstavenie pracovných komisí a prípravného výboru p Kleinová
  3. Programové zámery Univerzitnej knižnice v Bratislave - generálny riaditeľ
  4. Stanovy Spoločnosti - p. Popová
  5. Voľby predsedníctva, predstavenie navrhnutých členov predsedníctva - p. Džavíková
  6. Diskusia
  7. Návrh uznesení - p. Fircáková
  8. Prehliadka klarisiek

Vážené zhromaždenie, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia,


Univerzitná knižnica v Bratislave popri tom, že plní významné vedecké, kultúrne a celospoločenské úlohy dané knižničným zákonom, je fenoménom slovenskej spoločnosti ako takej. Táto skutočnosť nie je klišé, ale je to fakt, ktorý si viac či menej uvedomujú obyvatelia Bratislavy. Väčšina vysokoškolsky vzdelaných spoluobčanov nášho hlavného mesta musela prejsť aspoň raz v živote bránami tejto inštitúcie. Za osemdesiatštyri rokov svojej existencie desaťtisíce, ba státisíce mladých i starších ľudí využilo naše služby, no nielen to. Veď nie jeden z nás sa tu prvý raz stretol s človekom, ktorý ovplyvnil na dlhú dobu jeho život, nie jeden z nás tu spoznal ľudí, s ktorými prežil roky, ba desiatky rokov. Áno, Univerzitná knižnica, Univerzitka, má svoje fluidum, žije si svojím životom i mimo vlastného odborného poslania. Určite tomu prispieva i samotné umiestnenie našich budov, ich priečelie opierajúce sa o bratislavské korzo. Jednoducho, Univerzitka je v strede Bratislavy a nemožno ju obísť. Je to fenomén nášho mesta, v ktorom nachádzame svoje bytie, v ktorom vychovávame naše deti, vnukov a mnohí i pravnukov.
Univerzitná knižnica v Bratislave sa aktívne podieľa nielen na činnosti, ktorá je jej štátom zverená, ale i na mnohých iných aktivitách ovplyvňujúcich chod mesta. Je to tradícia, je to väzba medzi mestom, jeho občanmi a inštitúciou. Za prvej Československej republiky sa mnohí z našich predchodcov, pracovníkov knižnice, veľmi činne podieľali na organizovaní prác Bratislavského skrášľovacieho spolku. Dokonca náš prvý riaditeľ, Dr. Ján Emler, hoci sám pochádzajúci z Prahy, bol jeho predsedom.
Súčasný život je neodmysliteľne spätý so združovaním sa a využívaním práva zhromažďovania sa. Je to jedno zo základných práv demokratickej spoločnosti, ktorá umožňuje ľuďom prejaviť vnútornú potrebu byť slobodný, aktivizovať sa v záujme politického, kultúrneho či spoločenského rozvoja krajiny. História ukázala, že znemožnenie takýchto dobrovoľných stretávaní sa a vytvárania spoločností či združení vedie k retardácii spoločnosti, až k jej zániku.
Dnešný človek túži niekedy po samote, túži byť sám zahĺbený do svojich myšlienok a často hľadá útechu vo virtuálnej realite modernej techniky. No človek je bytosť spoločenská, nevydrží dlho sám a hľadá styčné body s okolím. Domnievame sa, že takýmto styčným bodom mnohých ľudí môže byť aj úcta, či obdiv alebo i obyčajné priateľstvo k Univerzitnej knižnici. Chceme vytvoriť novú platformu, na ktorej by sa stretávali ľudia, priatelia, ktorí popri svojej práci by boli pripravení pomôcť našej knižnici v jej činnosti a svojimi nápadmi ju posúvať v behu času. Samozrejme, neočakávame, že za zamestnancov bude niekto robiť ich prácu. Predpokladáme ale, že ľudia, ktorí sa združia okolo novovznikajúcej spoločnosti, vlastnými nápadmi, profesionálnou alebo ľudskou skúsenosťou prispejú k tomu, aby sa Univerzitná knižnica v Bratislave postupne zaradila medzi významné inštitúcie Európy. Súčasne dúfame, že možno vytvoríme spoločnosť, kde sa budú stretávať ľudia, ktorí si majú čo povedať, či už odborného alebo mnoho osobného a Univerzitná knižnica im poskytne strechu nad hlavou.
Nezanedbateľná je otázka každodenného života našej inštitúcie a samozrejme potreby sústavného navyšovania finančných prostriedkov. Je to otázka čisto pragmatická, ale treba o nej hovoriť veľmi jasne. Jednou z činností spoločnosti by malo byť i získavanie sponzorských, nadačných či grantových fondov na konkrétne programy a činnosti Univerzitky. Práve spoločnosť ako občianske združenie môže garantovať pre širokú verejnosť správnosť vynakladania týchto prostriedkov, ich účelnosť a spoločenskú prospešnosť. Súčasne, čím viac nás v spoločnosti bude, tým viac bude nápadov na získavanie finančných príspevkov. Informatizácia spoločnosti je nielen klišé, ktoré počúvame či čítame v masovokomunikačných prostriedkoch, ktoré zaznieva z úst politikov, vedcov, či radových občanov, ale je to realita, ktorá má reálnu finančnú hodnotu. Ukazuje sa, že v súčasnej ekonomickej situácii si budeme musieť aj v tejto oblasti trošku pomôcť, i keď treba otvorene povedať, že zo strany zriaďovateľa, Ministerstva kultúry SR, je veľká snaha saturovať potreby našich používateľov.
Vážení priatelia, cieľom našej Spoločnosti by malo byť vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky pre činnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave. Podľa jej stanov, práca Spoločnosti bude spočívať najmä v zoznamovaní verejnosti s významom Univerzitnej knižnice v Bratislave ako súčasťou pamäte národa, pamäte sveta a význačnou inštitúciou v zjednocujúcej sa Európe. Pri napĺňaní svojich cieľov by sme chceli morálne a hmotne podporovať rozvoj a ochranu knižničných fondov ako dôležitej súčasti kultúrneho dedičstva, modernizáciu budov a technológií i rozvoj ľudských zdrojov. Mali by sme sa snažiť, aby Spoločnosť aktívne vstupovala do činnosti Univerzitnej knižnice v Bratislave a bola spojovacím článkom medzi ňou a ostatnými vedeckými stavovskými a inými spolkami, spoločnosťami či hnutiami. Sme presvedčení, že našu Spoločnosť postupne podporí celý rad vážených osobností nášho verejného života a tak i oni prispejú k ďalšiemu napredovaniu knižnice.
Milí priatelia, prípravný výbor Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave je presvedčený, že treba využiť možnosť združovať sa a nájsť medzi sebou puto, ktoré prispeje k rozvoju takej inštitúcie, akou Univerzitná knižnica v Bratislave bezpochyby je.

Za prípravný výbor Dagmar Kleinová, Ladislav Oslanec a Tatiana Popová
 

Predsedníctvo Spoločnosti priateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave

Predseda:
p. Viliam Figusch - riaditeľ Informačnej kancelárie Rady Európy

Podpredsedníčka:
p. Tatiana Popová - vedúca oddelenia metodiky, Univerzitná knižnica v Bratislave

Pokladníčka:
p. Nataša Rajterová, vedúca oddelenia absenčných služieb, Univerzitná knižnica v Bratislave

Členovia:
p. Anton Baláž - spisovateľ
p. Milan Buno - redaktor rádia Twist
p. Anna Fischerová - docentka na FF UK Bratislava, kulturologička
p. Oto Hornáček - gen. riaditeľ a predseda predstavenstva firmy HORNEX, a. s.
p. Štefan Šlachta- profesor VŠVU, predseda Spolku architektov Slovenska
p. Milan Zemko - vedecký sekretár SAV, politológ, publicista
p. Alojz Androvič - riaditeľ úseku automatizácie a integrácie, Univerzitná knižnica v Bratislave
p. Emília Hanusová - vedúca odboru ochrany dokumentov, Univerzitná knižnica v Bratislave
p. Dušan Lechner - riaditeľ úseku knižničných činností, Univerzitná knižnica v Bratislave
p. Klára Mészárosová - vedúca Kabinetu rukopisov starých a vzácnych tlačí, Univerzitná knižnica v Bratislave
 

Revízna komisia 

Predsedníčka:
p. Lenka Suchoňova - hudobná teoretička

Členovia:

p. Dagmar Kleinová - vedúca odboru knižničných služieb, Univerzitná knižnica v Bratislave
p. Ladislav Oslanec - vedúci sekretariátu, Univerzitná knižnica v Bratislave

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 22.01.2014 16:07  Tlačiť Hore

Subpage right banner