Dnes je Streda 24.04.2024 , meniny má Juraj

VELKOSŤ PÍSMA A A A

III. Výpožičný poriadok

Č l á n o k  8

Spôsoby požičiavania

 1. Používateľom sa požičiavajú dokumenty z knižničných fondov iba po predložení platnej identifikačnej karty používateľa.
 2. Právnickým osobám a inštitúciám pri využívaní služieb MVS a MMVS sa požičiavajú dokumenty prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby. V sídle knižnice sa výpožičky neuskutočňujú poštou.
 3. Vynášanie dokumentov nevypožičaných cez knižnično-informačný systém je mimo knižnice zakázané.

Č l á n o k  9

Druhy výpožičiek

 1. Výpožičky sa uskutočňujú v súlade s poslaním a študijným a konzervačným charakterom knižnice a s požiadavkami zabezpečenia ochrany jej knižničných fondov. Dokumenty so signatúrou SK sú archívne a  nepožičiavajú sa. Sprístupňujú sa len k nahliadnutiu po predchádzajúcom súhlase generálneho riaditeľa. Výnimku tvoria regionálne periodiká, ktorých ročníky po roku 2003 (zákon č. 535/2003 Z. z. o povinných výtlačkoch) má knižnica iba na signatúre SK, tieto sa požičiavajú prezenčne aj z tohto fondu bez žiadosti o súhlas. O vypožičaní dokumentu a druhu výpožičky rozhoduje knižnica.
 2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budov knižnice) a prezenčne (v priestoroch knižnice).
 3. Zásadne iba prezenčne sa požičiavajú tieto druhy dokumentov:
  1. prezenčné exempláre slovacík a bohemík (signatúry S, SL, B, BO),
  2. periodiká - neviazané a viazané,
  3. dizertačné práce obhájené v SR,
  4. rukopisy,
  5. ostatné publikácie vydané do roku 1953,
  6. publikácie s nalepovanými vyobrazeniami a voľnými prílohami,
  7. vydania na voľných listoch,
  8. mapy (signatúra MP),
  9. bibliofílie a voľné grafické listy,
  10. dokumenty formátu nad 35 cm,
  11. mikrografické dokumenty (mikrofilmy a mikrofiše),
  12. zvukové a zvukovoobrazové dokumenty (gramofónové platne, kompaktné platne, magnetofónové kazety, diapozitívy, diafilmy, videodokumenty),
  13. dokumenty na elektronických médiách (CD-ROM, DVD, disketách),
  14. dokumenty zaradené do príručných fondov študovní, kabinetov a voľného výberu,
  15. dokumenty vypožičané z iných knižníc (slovenských alebo zahraničných), prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby, ak požičiavajúca knižnica stanoví takúto podmienku.
 4. Knižnica môže obmedziť aj prezenčné sprístupňovanie niektorých ďalších dokumentov (fondov), ak si to vyžaduje ich ochrana alebo iný vážny dôvod.
 5. Knižnica môže v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov umožniť absenčnú výpožičku vybraných dokumentov označených triedou exemplára "krátka" na zabezpečenie odbornej činnosti alebo na vyučovacie účely a pri výskume.

Č l á n o k  10

Zásady absenčného požičiavania

 1. Absenčne sa dokumenty požičiavajú iba na určených výpožičných  miestach.
 2. Používateľ si môže dokumenty objednať prostredníctvom elektronického katalógu online, lístkových katalógov na žiadankách alebo osobne si ich vyhľadať vo voľnom výbere.
 3. Používateľ je povinný prevziať si objednaný dokument osobne do šiestich kalendárnych dní. Vypožičané dokumenty si môže používateľ rezervovať. Knižnica písomne alebo e-mailom upovedomí používateľa o vrátení dokumentu a rezervuje ho 6 kalendárnych dní.
 4. Pri vrátení dokumentov dostane používateľ potvrdenku.

Č l á n o k  11

Počet vypožičaných zväzkov

 1. Knižnica pripraví na požičanie používateľovi žiadaný dokument podľa prevádzkových podmienok.
 2. Používateľ môže mať vypožičaných maximálne:
  • 15 zväzkov s triedou exemplára „prezenčne“ alebo "krátka" v oddelení prezenčných výpožičiek – knihy
  • 15 zväzkov s triedou exemplára „vypožičateľné“ v oddelení absenčných výpožičiek alebo v oddelení prezenčných výpožičiek
  • 15 zväzkov s triedou exemplára "prezenčne" v oddelení prezenčných výpožičiek – viazané periodiká
  • 6 zväzkov zo zahraničných zbierok
  • 5 zväzkov s triedou exemplára "krátka" v oddelení absenčných výpožičiek
  • 10 zväzkov s triedou exemplára „prezenčne“ v Hudobnom kabinete
  • 10 zväzkov s triedou exemplára „prezenčne“ v Stredisku UNESCO
  • 10 zväzkov s triedou exemplára „prezenčne“ v Depozitnej knižnici NATO.
 3. Knižnica má právo regulovať počet výpožičiek.

Č l á n o k 12

Výpožičné lehoty

 1. Výpožičná lehota dokumentu pri požičiavaní mimo knižnice (absenčne) je 30 kalendárnych dní,  pre dokumenty zo zahraničných zbierok a dokumenty označené triedou exemplára krátka je 7 kalendárnych dní.
 2. Knižnica môže, v prípade potreby, požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.
 3. Výpožičnú lehotu možno pred jej uplynutím tri razy predĺžiť (okrem dokumentov s triedou exemplára KRÁTKA), ak o výpožičku nežiada ďalší používateľ:
  • osobne
  • prostredníctvom svojho konta cez internet na adrese www.ulib.sk
  • telefonicky – 02/20466182, 02/20466183.
 4. V prípade vnútroštátnej alebo medzinárodnej výpožičky platí osobitná výpožičná lehota, o ktorej je používateľ informovaný pri prevzatí dokumentu. O aktuálnej výpožičnej lehote sa môže používateľ informovať aj po prihlásení sa na svoje konto v portáli UKB (http://portal.ulib.sk ). O predĺženie je možné požiadať osobne, písomne na adrese: www.ulib.sk , mvs@ulib.sk, alebo telefonicky na čísle: 02/ 20466361.

Č l á n o k 13

Ručenie používateľa za vypožičaný dokument

 1. Používateľ je povinný:
  1. pri vypožičaní dokument prezrieť a zistené nedostatky ihneď ohlásiť. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a pri vrátení musí uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu tak, ako pri strate,
  2. vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.
 2. Ak za používateľa vracia vypožičaný dokument iná fyzická alebo právnická osoba, používateľ zodpovedá za dokument až do chvíle, kým ho neprevezme knižnica. Tým však nie je zbavený povinnosti uhradiť knižnici všetky poplatky (poplatok za prekročenie výpožičnej doby, poplatok za upomienku, za poškodenie a pod.).

Č l á n o k  14

Straty a náhrady

 1. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení občianskeho zákonníka. Knižnica požaduje nahradenie škody týmito formami:
  1. pri strate alebo poškodení dokumentu dodanie neporušeného výtlačku toho istého dokumentu v rovnakom vydaní a vo väzbe rovnakej kvality,
  2. ak táto náhrada nie je možná, knižnica dohodne iný spôsob náhrady.
 2. Používateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré knižnici v súvislosti s poškodením dokumentu vznikli.
 3. Stratu alebo poškodenie dokumentu zapožičaného z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej alebo medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby musí používateľ knižnice alebo knižnica žiadajúca o zapožičanie dokumentu nahradiť spôsobom požadovaným zahraničnou knižnicou.
 4. Ak sa knižnica s používateľom nedohodne, o náhrade škody a jej výške rozhodne súd.
 5. Do vyriešenia spôsobu náhrady a uhradenia všetkých poplatkov má knižnica právo pozastaviť používateľovi poskytovanie všetkých služieb.

Č l á n o k  15

Medziknižničná výpožičná služba

 1. Keď používateľ potrebuje dokument, ktorý nie je vo fondoch knižnice alebo ho nemôže požičať prezenčne ani absenčne žiadna iná knižnica v Bratislave, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike. Knižnica sprostredkuje výpožičku medziknižničnou výpožičnou službou vo forme originálu dokumentu alebo kópie časti dokumentu.
 2. Výpožičky z fondov knižnice pre iné knižnice a inštitúcie so sídlom v Slovenskej republike sú poskytované bezplatne. Upomienky a ďalšie sankcie v prípade nedodržiavania výpožičnej lehoty, poškodenia alebo straty dokumentu sú právnickej osobe účtované rovnako ako fyzickej osobe.
 3. Keď požadovaný dokument nie je dostupný vo fondoch žiadnej knižnice v Slovenskej republike, môže knižnica na žiadosť používateľa sprostredkovať vypožičanie dokumentu zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou. Knižnica vykonáva túto činnosť podľa platných medzinárodných pravidiel. Za túto službu vyžaduje od používateľa úhradu podľa Cenníka služieb a poplatkov.
 4. Mimobratislavské knižnice môžu pre svojich používateľov vypožičať dokumenty z fondov knižnice len vtedy, keď samé nevlastnia požadované dokumenty.
 5. Knižnica, ktorá o výpožičku prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby alebo medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby požiadala a používateľ, ktorému sa dokument požičal alebo výpožička sprostredkovala, sú povinní dodržiavať výpožičnú lehotu, autorský zákon a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou.

Č l á n o k 16

Poskytovanie dokumentov na iné účely

 1. Poskytovanie dokumentov na iné účely (napr. výstavy, filmovanie) sa realizuje na základe písomnej žiadosti a zmluvy.
 2. Písomnú žiadosť predloží žiadateľ generálnemu riaditeľovi v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 30 dní).
 3. Knižnica si vyhradzuje právo dokument nepožičať.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 01.07.2019 13:23  Tlačiť Hore

Subpage right banner