Dnes je Streda 24.04.2024 , meniny má Juraj

VELKOSŤ PÍSMA A A A

V. Poplatky a úhrady

Č l á n o k 18

Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty

 1. Knižnica nie je povinná používateľa upomínať.
 2. Ak používateľ vráti dokument po stanovenej výpožičnej lehote, je povinný zaplatiť poplatok z omeškania. Knižnica vydá používateľovi doklad o zaplatení poplatku z omeškania.
 3. Povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania začína dňom, ktorý nasleduje po uplynutí výpožičnej lehoty dokumentov. Ak posledný deň stanovenej lehoty padne na deň, keď je knižnica zatvorená, posúva sa táto lehota na najbližší deň, keď je knižnica otvorená.
 4. Výška poplatku z omeškania sa určuje za každý dokument a za každý deň po uplynutí výpožičnej lehoty.
 5. Ak používateľ nevráti dokument označený triedou exemplára obmedzene/ vypožičateľné do 60 dní od uplynutia posledného dňa výpožičnej lehoty, dostane riaditeľskú výzvu prostredníctvom doporučenej zásielky.
 6. Ak používateľ nevráti dokument označený triedou exemplára obmedzene/ vypožičateľné do 30 dní po riaditeľskej výzve, knižnica ho vyzve o pokus o zmier  prostredníctvom doporučenej zásielky.
 7. Ak používateľ nevráti dokument označený triedou exemplára obmedzene/ vypožičateľné do 30 dní po pokuse o zmier, knižnica pristúpi k vymáhaniu súdnou cestou.
 8. Používateľ aj návštevník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Zodpovednosť za škodu sa riadi občianskym zákonníkom.
 9. Ak používateľ nevráti dokument označený triedou exemplára "krátka" do 30 dní od uplynutia posledného dňa výpožičnej lehoty, dostane riaditeľskú výzvu prostredníctvom doporučenej zásielky. Ak používateľ nevráti dokument do 15 dní po riaditeľskej výzve, knižnica ho vyzve o pokus o zmier prostredníctvom doporučenej zásielky. Ak používateľ nevráti dokument do 30 dní po pokuse o zmier, knižnica pristúpi k vymáhaniu súdnou cestou.
 10. Ak si používateľ objednaný dokument prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby nevyzdvihne do 14 dní od doručenia informačného mailu, budú mu pozastavené ďalšie služby poskytované oddelením medziknižničných služieb, v prípade medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby bude používateľovi zaúčtovaných 50 % z poplatku za službu.

Č l á n o k 19

Poplatky za služby knižnice

 1. Knižnica požaduje finančnú úhradu za tieto vybrané služby a úkony:
  1. vystavenie identifikačnej karty používateľa,
  2. aktivácia identifikačnej karty používateľa,
  3. zisťovanie identifikačných údajov o používateľovi,
  4. sprostredkovanie výpožičky zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou, sprostredkovanie kópie dokumentu z inej slovenskej alebo zahraničnej knižnice,
  5. reprografické služby,
  6. náklady súvisiace s poškodením a stratou vypožičaného dokumentu,
  7. digitalizačné služby,
 2. Výška poplatku za jednotlivé úkony a služby sa uvádza v Cenníku služieb a poplatkov.
 3. Knižnica si vyhradzuje právo upraviť Cenník služieb a poplatkov podľa svojich potrieb počas platnosti tohto Knižničného poriadku.
 4. Ak má používateľ nevysporiadané finančné alebo iné pohľadávky, môže mu byť obmedzené poskytovanie služieb.
 5. Knižnično-informačné služby a iné poplatky je možné uhrádzať aj z kreditu, ktorý si používateľ predplatí v pokladni knižnice. Pre samoobslužné kopírovanie dokumentov je nutné predplatiť si kredit. Ak používateľ vyjadrí svoj súhlas, úhradu dlhov z kreditu vykoná knižnica.
 6. Po ukončení platnosti registrácie používateľ bezodkladne požiada o vyplatenie nevyčerpaného kreditu, najneskôr však do dvoch rokov od skončenia platnosti registrácie. Po tejto lehote už nebude možné zvyšok kreditu používateľovi vrátiť.
 7. Vrátenie kreditu používateľovi je možné osobne, po predložení občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 01.07.2019 13:20  Tlačiť Hore

Subpage right banner