Dnes je Streda 24.04.2024 , meniny má Juraj

VELKOSŤ PÍSMA A A A

IV. Poriadok študovní, kabinetov a voľného výberu

Č l á n o k 17

Práva a povinnosti používateľa v študovniach, kabinetoch a vo voľnom výbere

 1. Študovne, kabinety a voľné výbery (ďalej študovňa) slúžia na prezenčné štúdium dokumentov.
  Používateľ má právo používať:
  1. príručné fondy,
  2. voľne prístupné časopisy a noviny,
  3. dokumenty dodané z knižničných skladov,
  4. dokumenty objednané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
  5. technické zariadenia podľa inštrukcie konzultanta.
 2. Pri vstupe do študovní na Klariskej ulici je používateľ povinný preukázať sa identifikačnou kartou používateľa.
 3. Používateľ má voľný prístup k príručnému fondu a k vyloženým časopisom alebo novinám. Po preštudovaní ich vráti na určené miesto. Pri ich využívaní má rešpektovať aj požiadavky iných používateľov. Dokumenty z knižničných skladov na prezenčné štúdium sa požičiavajú na vyhradených výpožičných miestach.
 4. Používateľ si môže dokumenty na prezenčné štúdium objednať prostredníctvom elektronického katalógu alebo lístkových katalógov na žiadankách.
 5. Požiadavky na dokumenty z knižničných skladov a na časopisy a noviny, ktoré nie sú voľne prístupné v študovni, sa vybavujú v stanovených časových intervaloch.
 6. Knižnica môže regulovať rozsah objednávok a výpožičiek na prezenčné štúdium zo skladov so zreteľom na prevádzkové podmienky.
 7. Knižnica určuje spôsob a výpožičné miesto sprístupňovania dokumentov vyžadujúcich si zvýšenú ochranu.
 8. Používateľ je povinný prevziať si objednaný dokument osobne do 6 kalendárnych dní.
 9. Dokument objednaný prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby alebo medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby, ktorý poskytne postupujúca knižnica len na prezenčné štúdium, podlieha pravidlám ochrany, ktoré určí poskytujúca knižnica, a to sa týka možnosti kopírovania z daného dokumentu ako aj akejkoľvek inej manipulácie s takýmto dokumentom. Podrobne www.ulib.sk/sluzby/ na stránke UKB (Služby – MVS – Podmienky MSV a MMVS).
 10. Používateľ je povinný všetky zistené nedostatky vo vlastnom záujme hneď hlásiť konzultantovi.
 11. Do vypožičaných dokumentov je zakázané robiť zásahy alebo ináč ich poškodzovať. Ak je používateľ v študovni pristihnutý pri akomkoľvek poškodzovaní dokumentu, musí nahradiť škodu podľa rozsahu poškodenia.
 12. Zvukové, elektronické a mikrografické dokumenty, ako aj videodokumenty sa sprístupňujú na prezenčné štúdium na vyhradených študijných miestach alebo v kabinetoch.
 13. Používateľ má právo používať technické vybavenie knižnice len prostredníctvom konzultanta, okrem používateľských samoobslužných zariadení a počítačov
 14. Vyhotovovať akékoľvek kópie zvukových, elektronických dokumentov a videodokumentov je zakázané.
 15. Používateľ berie na vedomie, že počítače napojené na internet v niektorých špecializovaných študovniach môžu byť monitorované.
 16. Používateľ nesmie premiestňovať stoličky zo študovní a voľneho výberu na pavlače.
 17. Pre kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí, študovňu elektronických dokumentov a PC študovňu platí osobitný poriadok a zásady..

Posledná aktualizácia: Aktualizované 10.08.2018 12:02  Tlačiť Hore

Subpage right banner