Dnes je Streda 24.04.2024 , meniny má Juraj

VELKOSŤ PÍSMA A A A

II. Služby knižnice

Č l á n o k  6

Služby knižnice

 1. Knižnica poskytuje tieto druhy služieb a činností:
  • výpožičné (absenčné a prezenčné), medziknižničné (národné, medzinárodné),
  • poradensko-konzultačné:
   • informácie o katalógoch, fondoch a službách knižnice a ich využívaní,
   • konzultácie pri využívaní špeciálnych informačných dokumentov,
  • informačné:
   • lokačno-informačné (najmä informácie zo súborných katalógov),
   • referenčné (bibliografické a faktografické informácie),
   • rešeršné (jednorazové a priebežné vyhotovovanie súpisov dokumentov podľa zadaných požiadaviek),
   • prístup do báz dát lokálnych a na sieti,
   • prístup na internet,
  • reprografické (vyhotovovanie kópií dokumentov z fondov knižnice),
  • digitalizačné: (expresné skenovanie dokumentov z fondu UKB, EoD –Elektronická kniha na objednávku, Scan&Go – Samoobslužné skenovanie, EDO – Elektronické dodávanie dokumentov),
  • Iné:
   • exkurzie a prednášky o knižnici,
   • výstavy a výstavky,
   • vydávanie letákov o službách knižnice, katalógoch a knižničnom fonde,
   • www stránky knižnice,
   • kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia.

           Za vybrané služby účtuje knižnica úhradu podľa Cenníka služieb a poplatkov.

 

Č l á n o k  7

Reprografické a iné kopírovacie služby

 1. Reprografické služby sa v zmysle zákona č. 84/2007 Z.z. zo 6. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytujú len pre vedecké, študijné a kultúrne potreby používateľov výlučne z dokumentov fondov knižnice, prípadne z dokumentov zapožičaných prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.
 2. V súlade s ustanoveniami autorského zákona možno kopírovať len časti dokumentov.
 3. Ak používateľ využije reprografické služby knižnice, je povinný rešpektovať pokyny obsluhy. O zhotovovaní kópií z dokumentov rozhoduje knižnica. Knižnica môže odmietnuť zhotovenie rozmnoženín :
  • ak to stav knižničnej jednotky nedovoľuje,
  • ak nie je v prevádzke zodpovedajúce technické zariadenie,
  • ak požiadavky presahujú kapacitné možnosti príslušného pracoviska,
  • ak je zhotovenie rozmnoženiny v rozpore s právnymi predpismi SR,
  • ak nejde o dokumenty z fondu Univerzitnej knižnice v Bratislave,
  • ak nejde o dokumenty z fondov sprostredkovaných Univerzitnou knižnicou v Bratislave,
  • ak by iným závažným dôvodom táto služba zasiahla do činnosti knižnice.
 4. Kópie rukopisov, starých a vzácnych tlačí ako aj historických dokumentov je možné zhotoviť len v ochrannom režime na základe písomnej žiadosti.
 5. Samoobslužné kopírovanie viazaných periodík do roku 1953 je zakázané.
 6. Za zhotovenie kópie sa účtuje poplatok podľa Cenníka služieb a poplatkov.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 10.08.2018 12:02  Tlačiť Hore

Subpage right banner