Dnes je Streda 24.04.2024 , meniny má Juraj

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Bezpečnostný kamerový systém

Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu bezpečnostného kamerového systému (oprávnený záujem prevádzkovateľa)

Prevádzkovateľ kamerového systému :

Univerzitná knižnica v Bratislave
(ďalej len  UKB)
Michalská 1
814 17 Bratislava
IČO: 00164631
e-mail: ukb@ulib.sk
Tel.: 02 / 20 466 224

Štatutárny zástupca: Ing. Silvia Stasselová generálna riaditeľka
Zodpovedná osoba: osobneudaje@ulib.sk
Tel.: 02 / 20 466 442
 

Účel spracúvania osobných údajov na získanom obrazovom zázname:

Získavanie osobných údajov z obrazových záznamov kamerového systému je oprávneným záujmom UKB za účelom zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti, ochrany majetku  dotknutých osôb (zamestnanci, návštevníci UKB, náhodní okoloidúci), ktoré sa pohybujú v priestoroch prístupných  verejnosti a v okolí UKB, ako aj objasňovaní kriminality, trestných činov a priestupkov v sídle Prevádzkovateľa a jeho bezprostrednom okolí.
 

Právny základ spracúvania osobných údajov:
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 GDPR - General Data Protection Regulation (čl. 6 ods. 1 písm. f)
  • Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon 171/1993 Z.z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov
  • Zákon 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Prístup k získaným záznamom z kamerových systémov

Prístup k obrazovým záznamom z kamerových systémov majú len preškolené a poučené osoby Prevádzkovateľa  a zamestnanci organizácie, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov UKB a s ktorou má UKB podpísanú zmluvu na túto činnosť. Aktuálny video prenos môžu sledovať len pracovníci zmluvnej SBS,  prístup k uloženým obrazovým záznamom nemajú. Poverenou osobou s právom prístupu k uloženému obrazovému záznamu je vedúci odboru informačných systémov a určený pracovník OIT.
 

Povinnosť mlčanlivosti:

Prevádzkovateľ a zamestnanci poverení spracúvaním obrazového záznamu z kamerového systému sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov, ktoré získali pomocou kamerového systému. Osobné údaje takto získané nemôžu poskytnúť, zverejniť ani sprístupniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržba, oprava, servis), prídu do styku s osobnými údajmi z kamerového systému. Táto povinnosť trvá aj po zániku funkcie alebo pracovného pomeru uvedených osôb. Povinnosť mlčanlivosti zaniká, len ak je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní,  správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach.
 

Poskytovanie osobných údajov:

Osobné údaje na obrazovom zázname z kamerového systému sa poskytujú na požiadanie príslušníkom Policajného zboru SR, orgánom činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní v súlade s ustanoveniami zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Záznam sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu záznamu - dátum, časové rozpätie, priestorové určenie.
 

Uchovávanie a likvidácia záznamov z kamerového systému:

Záznamy z kamerového systému sa ukladajú na PC, ktorý je na túto činnosť určený. Ak záznam z kamerového systému nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je automaticky zlikvidovaný premazaním najneskôr v lehote 15 dní, odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Výnimku tvoria záznamy, ktoré budú slúžiť ako dôkazový materiál v trestnom alebo priestupkovom konaní.
 

Práva dotknutej osoby:

Každá osoba zachytená kamerovým systémov má v zmysle GDPR, právo požadovať túto nahrávku, na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi, ktorá obsahuje špecifikáciu požadovaného záznamu - dátum, časové rozpätie, priestorové určenie. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť záznam do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak sú v zázname vidieť aj iné osoby, je potrebné záznam upraviť, napr. rozostrením.

Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním osobných údajov dochádza k porušovaniu jej práv ako dotknutej osoby, má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel: +421 2 3214, e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk         

 

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 09.11.2021 13:18  Tlačiť Hore

Subpage right banner