Dnes je Streda 24.04.2024 , meniny má Juraj

VELKOSŤ PÍSMA A A A

I. Všeobecné ustanovenia

Č l á n o k 1

Pôsobnosť Knižničného poriadku

 1. Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej knižnica) ako univerzálna vedecká knižnica a multifunkčné kultúrne centrum je vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou, výskumnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedecko-výskumnej, informačnej, vzdelávacej, vydavateľskej a kultúrnej činnosti. Zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov prostredníctvom knižničného fondu, informačných prameňov (vonkajších informačných zdrojov), knižničných a informačných sietí, knižnično-informačných služieb, komunikačných a informačných technológií a kultúrno-informačných podujatí, s cieľom uspokojovať kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby verejnosti a podporovať celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj. 
 2. Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej knižnica), ktorého súčasťou je výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov a návštevníkov.
 3. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného poriadku na svojom webovom sídle a v tlačenej podobe na viditeľnom mieste. Na požiadanie bude používateľovi vydaný v tlačenej podobe.

Č l á n o k 2

Podmienky prijatia za používateľa knižnice

 1. Používateľom knižnice sa môže stať:
  • fyzická osoba od 15. roku veku,
  • fyzická osoba mladšia ako 15 rokov po potvrdení o prevzatí hmotnej zodpovednosti s podpisom zákonných zástupcov,
  • právnická osoba
   • v zastúpení poverenej osoby,
   • pri využívaní služieb medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.
 2. Používateľom sa fyzická alebo právnická osoba stáva po aktivácii identifikačnej karty používateľa. Podpísaním prihlášky používateľa sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia Knižničného poriadku
 3. Spracovanie osobných údajov pre potreby vydania identifikačnej karty používateľa a aktivácie do knižničného systému sa vykonáva v zmysle platnej legislatívnej úpravy o ochrane osobných údajov. Knižnica použije poskytnuté osobné údaje len pre svoje potreby.

Č l á n o k 3

Prístupnosť knižnice

 1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu používateľov k dokumentom a informáciám, bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.
 2. Vstup do knižnice má používateľ len na základe platnej identifikačnej karty používateľa.
 3. Používateľ nemá prístup do knižničných skladov a do služobných priestorov knižnice.
 4. Vstup do špecializovaných študovní knižnice (PC študovňa, študovňa elektronických dokumentov, kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí) a poskytovanie služieb v nich upravuje osobitný poriadok.
 5. Návštevník knižnice má voľný prístup len na kultúrno-vzdelávacie podujatia organizované v knižnici pre širokú verejnosť.

Č l á n o k 4

Základné práva a povinnosti používateľa knižnice

 1. Používateľ má právo:
  1. na voľný vstup do požičovne a študovní na základe platnej identifikačnej karty používateľa,
  2. na voľný vstup na vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia organizované knižnicou,
  3. na služby knižnice v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov.
 2. Používateľ je povinný:
  1. dodržiavať Knižničný poriadok, interné nariadenia knižnice a pokyny jej zamestnancov a zamestnancov strážnej služby,
  2. podrobiť sa opatreniam na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice,
  3. vo všetkých priestoroch knižnice zachovávať ticho a čistotu.
 3. Používateľovi nie je dovolené:
  • vstupovať do:
   • služobných priestorov knižnice a do knižničných skladov,
   • knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok,
   • knižnice v mimoriadne znečistenom odeve, ak trpí nákazlivou chorobou a z ďalších dôvodov, ktoré sú ostatným používateľom na obtiaž,
   • knižnice na kolieskových korčuliach,
  • v priestoroch knižnice fajčiť, požívať alkohol a omamné látky,
  • v priestoroch knižnice nosiť zbrane, vodiť zvieratá (s výnimkou vodiacich psov), a skladovať bicykle, kolobežky a pod.,
  • v študijných priestoroch používať mobilné telefóny.
 4. Používateľ môže konzumovať potraviny a tekutiny len vo vyhradenom priestore.
 5. Používateľ sa na vyzvanie pracovníkov šatne preukáže identifikačnou kartou používateľa.
 6. Používateľ vstupuje do priestorov knižnice po odložení kabáta alebo iného vrchného odevu (vetrovka, plášť a pod.), dáždnika, aktovky, tašky, ruksaku atď. v šatni, bez ohľadu na cieľ návštevy v knižnici. Za aktovku a tašku sa pokladajú predmety väčšieho rozmeru ako 33 x 24 x 7 cm. Podrobne v prevádzkovom poriadku šatne
 7. Pri donesení si vlastných dokumentov (knihy, časopisy, noviny, notový materiál, mapy, mikrofilmy, zvukové, zvukovo-obrazové dokumenty) je potrebné pred vstupom do knižnice vyplniť tlačivo s uvedením všetkých donesených dokumentov. Predpísané tlačivo používateľ predloží na kontrolu pri vstupe aj odchode z knižnice.
 8. Vstup používateľa do knižnice:
  1. s dieťaťom predškolského veku, ako aj s dieťaťom v kočíku, je možný len na prízemie do samoobslužnej požičovne a do čitateľských katalógov na Ventúrskej ulici,
  2. so školopovinným dieťaťom je možný len s prenosnou identifikačnou kartou návštevníka, ktorú si používateľ prevezme v požičovni a po odchode z knižnice je povinný ju vrátiť. Všetku zodpovednosť za správanie dieťaťa preberá sprevádzajúci dospelý,
  3. je povolený s vlastným prenosným počítačom typu notebook a hudobným nástrojom. Používateľ súhlasí pri vstupe aj výstupe s kontrolou puzdier, obalov na notebooky, puzdra na hudobné nástroje, kamery, fotoaparátu a pod. zamestnancami strážnej služby alebo službukonajúcimi zamestnancami knižnice.

 9. Pri vstupe do knižnice bude občanom sprevádzajúcim používateľa s preukazom ŤZP – S vydaná identifikačná karta používateľa (návštevníka).
 10. Používanie vlastných prístrojov na snímanie častí dokumentov (fotoaparát, kamera a pod.) sa povoľuje na základe žiadosti, ktorú je potrebné predložiť pred začatím práce vedúcemu zamestnancovi služieb.
 11. Vybrané priestory knižnice sú z dôvodov ochrany sledované kamerovým systémom. Vstupom do knižnice berie používateľ aj návštevník na vedomie, že ich pohyb môže byť zaznamenaný kamerovým systémom.
 12. Používateľ, ktorý porušuje Knižničný poriadok, prípadne ďalšie interné opatrenia, môže byť z priestorov knižnice vykázaný a pri závažnom porušovaní ako je osočovanie zamestnancov, neuposlúchnutie zamestnancov knižnice alebo strážnej služby, zbavený práva využívať služby knižnice. Tým však nie je zbavený zodpovednosti za spôsobenú škodu a povinnosti nahradiť ju podľa platných predpisov. Možnosť využívať služby knižnice sa obnoví až po žiadosti osoby, ktorá mala zakázané využívať služby knižnice. Každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne.
 13. V prípade vyhlásenia požiarneho poplachu v knižnici je potrebné zabezpečiť ochranu používateľov a návštevníkov po vzniku požiaru. Ak v domácom rozhlase zaznie príkaz “opustite budovu, v budove je požiar“, je každý prítomný používateľ a návštevník povinný opustiť miestnosť (priestor), v ktorej sa zdržiava a cez cesty, ktoré sú určené k evakuácii (únikové cesty) zhromaždiť sa na mieste určenom v požiarnych poplachových smerniciach. Pre každý objekt je určené konkrétne zhromažďovacie miesto. Všetci používatelia a návštevníci knižnice sa riadia pokynmi členov protipožiarnych hliadok, ktorí zabezpečujú bezpečný presun na určené miesto.
 14. Vynášanie dokumentov určených na prezenčné štúdium (z fondu UKB ako aj dokumentov požičaných prostredníctvom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby) mimo priestorov UKB sa bude považovať za závažné porušenie Knižničného poriadku. Knižnica pristupuje k takémuto správaniu ako ku krádeži alebo pokusu o ňu, so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi a postupuje v zmysle občianskeho zákonníka.
 15. Používateľovi, ktorý nemá voči knižnici vyrovnané svoje záväzky alebo opakovane porušuje Knižničný poriadok, môže knižnica dočasne pozastaviť členstvo od 3 mesiacov až na dobu 3 rokov.
 16. Kniha pripomienok, podnetov a návrhov k práci knižnice je k dispozícii na prízemí na Ventúrskej ulici, v informačnom pulte. Týmto ustanovením sa neporušujú legislatívne postupy o vybavovaní sťažností.

Č l á n o k 5

Registrácia, aktivácia v knižničnom systéme UKB a identifikačná karta používateľa

 1. Identifikačná karta používateľa (knižničný pas) je vystavená a aktivovaná v systéme UKB na žiadosť používateľa po podpise prihlášky používateľa. Ak používateľ predloží pri registrácii identifikačnú kartu používateľa vydanú iným subjektom (ISIC, ITIC, Bratislavská mestská karta, CVTI SR a UK SAV a iné akceptované čipové karty), táto karta je aktivovaná v systéme UKB. Vystavenie a aktivovanie identifikačnej karty používateľa je spoplatnené podľa Cenníku služieb a poplatkov.
  Identifikačná karta používateľa umožňuje využívať všetky služby knižnice poskytované verejnosti.


  Knižnica rozlišuje päť typov registrácie:
  • registráciu používateľa s platnou aktiváciou do knižničného systému na 1 rok a vydaním identifikačnej karty používateľa, ktorá oprávňuje na využívanie všetkých služieb knižnice,
  • registráciu používateľa s platnou aktiváciou do knižničného systému na 1 rok, bez vydania identifikačnej karty používateľa – aktivuje sa identifikačná karta vydaná iným subjektom (ISIC, ITIC, Bratislavská mestská karta, CVTI SR a UK SAV a iné akceptované čipové karty), ktorá oprávňuje na využívanie všetkých služieb knižnice,
  • registráciu používateľa s platnou aktiváciou do knižničného systému na 1 rok, ktorá oprávňuje na využívanie len prezenčných služieb,
  • registráciu používateľa s platnou aktiváciou do knižničného systému na 30 dní a vydaním identifikačnej karty používateľa, ktorá oprávňuje na využívanie prezenčných služieb knižnice,
  • registráciu používateľa s platnou aktiváciou do knižničného systému na 7 dní a vydaním identifikačnej karty používateľa, ktorá oprávňuje na využívanie prezenčných služieb knižnice.

   Po ukončení platnosti aktivácie je možné identifikačnú kartu opakovane aktivovať na zvolený počet dní alebo na jeden rok.
    
 2. Identifikačná karta sa vystavuje:
  1. občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom v SR po predložení platného občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť nijakým iným dokladom,
  2. zahraničným Slovákom po predložení identifikačnej karty zahraničného Slováka,
  3. občanom členských štátov EÚ po predložení platného cestovného pasu a verejnej listiny osvedčujúcej miesto trvalého bydliska, (potvrdenie o pobyte vydané príslušným úradom),
  4. príslušníkom iných štátov po predložení identifikačnej karty cudzinca (u cudzincov s dlhodobým pobytom),
  5. občanom Slovenskej republiky, iného štátu alebo cudzincom s udelenou doplnkovou ochranou, po predložení cestovného pasu, identifikačnej karty alebo iného dokladu a verejnej listiny . osvedčujúcej miesto trvalého bydliska, (potvrdenie o pobyte vydané príslušným úradom). V týchto prípadoch identifikačná karta používateľa aktivovaná do knižničného systému oprávňuje na využívanie všetkých služieb. U osôb mladších ako 15 rokov sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu, ktorý preberá všetky práva a povinnosti riadneho člena.
  6. právnickým osobám a inštitúciám po predložení dokladu o pridelení IČO (zriaďovacia listina, výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo iné), poverenia zodpovedného pracovníka a občianskeho preukazu zodpovedného pracovníka. Prihláška je doplnená o pečiatku organizácie a podpis zodpovedného pracovníka povereného pri rokovaní s knižnicou. Nositeľom práv a povinností používateľa voči knižnici je v tomto prípade právnická osoba a inštitúcia,
  7. právnickým osobám a inštitúciám, ktoré chcú využívať služby medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) po podpísaní zmluvy o používaní služieb UKB. Súčasťou zmluvy je poverenie zodpovedného pracovníka. Následne obdrží právnická osoba a inštitúcia prihlasovacie údaje do portálu UKB (MVS portál a stav finančného konta) a katalógu UKB.
 3. Identifikačná karta používateľa je neprenosná. Službukonajúci pracovník (požičovne, študovne alebo medziknižničnej výpožičnej služby) má právo si vyžiadať občiansky preukaz, identifikačnú kartu cudzinca, u cudzích štátnych príslušníkov cestovný pas a overiť si ich totožnosť. Za prípadné zneužitie identifikačnej karty používateľa zodpovedá jej držiteľ.
 4. Stratu identifikačnej karty používateľa je používateľ povinný hneď ohlásiť knižnici, inak zodpovedá za dôsledky jej zneužitia.
 5. Používateľ je povinný do 15 dní oznámiť knižnici zmenu mena a bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, používateľ hradí náklady s tým spojené.
 6. Právnická osoba a inštitúcia je povinná najneskôr do 30 dní oznámiť knižnici zmenu svojho názvu, sídla, zmenu mena pracovníka povereného stykom s knižnicou, ako aj ďalšie právne náležitosti. Za neoznámenie uvedených zmien a prípadne vzniknutých škôd zodpovedá právny subjekt.
 7. V prípade dôvodného podozrenia z páchania trestnej činnosti alebo závažného porušovania Knižničného poriadku si knižnica vyhradzuje právo vystavenú identifikačnú kartu používateľa s platnou registráciou dočasne zadržať. O zadržaní karty rozhodne zodpovedný zamestnanec knižnice.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 01.07.2019 14:27  Tlačiť Hore

Subpage right banner