Dnes je Sobota 08.08.2020 , meniny má Oskar 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Dohoda o spolupráci na súbornom katalógu periodík

Po prechode SKP do systému Virtua v projekte KIS3G dohodu uzatvárajú iba inštitúcie pracujúce v iných systémoch 

Čl.1
Zmluvné strany:

 1. Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 814 17  Bratislava 1,ako správca súborného katalógu periodík, podľa § 7, ods. 6, písm. e) zákona č.183 z 12. mája 2000 Z.z.,  zastúpená generálnym riaditeľom PhDr. Tiborom Trgiňom Poverená/ý realizáciou dohody: (meno osoby poverenej dohľadom nad realizáciou dohody)
 2. Účastník súborného katalógu (názov inštitúcie, adresa):
  zastúpený: .............................................................................................
   
  Poverená/ý realizáciou dohody: (meno osoby poverenej dohľadom nad realizáciou dohody)

Čl. 2
Predmet dohody

 1. Predmetom dohody je spolupráca Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej len UKB) so …………………………….......... (ďalej len ………) na tvorbe a využívaní súborného katalógu  periodík  (ďalej len SKP)  formou kooperatívnej katalogizácie.  

Čl.3
Práva a povinnosti zmluvných strán

I. Univerzitná knižnica v Bratislave je správcom celoštátneho súborného katalógu periodík.

 1. Zodpovedá za definovanie, údržbu a štrukturovanie bázy dát, formálnu úpravu záznamov, zálohovanie a ochranu údajov a prístup do SKP.
 2. Riadi a koordinuje spoluprácu s účastníkom SKP.
 3. Metodicky usmerňuje účastníka a vydáva pravidlá práce v SKP.
 4. Povinne umožňuje účastníkovi prístup do SKP, po dobu spolupráce poskytne účastníkovi potrebné technické prostriedky na vstup do automatizovaného systému súborného katalógu periodík, t.j. klientský program systému VIRTUA a zaškolí určených pracovníkov účastníka do práce s nimi.
 5. Povinne a bezodkladne informuje účastníka o pripravovaných zmenách, doplnkoch a právach v SKP.
 6. Zabezpečuje nevyhnutnú odbornú prípravu vybraných pracovníkov účastníckej knižnice
  na prácu v báze SKP.
 7. Povinne kontroluje a rediguje údaje o periodikách v báze dát SKP a doplnkovej báze dát adresára knižníc.
 8. Nesie všetky náklady vyplývajúce z funkcie správcu SKP.

II. Účastník súborného katalógu periodík

 1. Dostáva všetky potrebné informácie pre spoluprácu na SKP a o pripravovaných zmenách
  v prevádzke SKP. Súčasne dostáva k dispozícii klientský program VIRTUA nevyhnutný
  na prácu v automatizovanom systéme súborného katalógu periodík.
 2. Predkladá návrhy týkajúce sa obsahu, rozsahu, prevádzky a využitia SKP.
 3. Preberá záznamy z bázy dát SKP a využíva ich v rozsahu vlastnej potreby.
 4. Zúčastňuje sa na tvorbe SKP spracúvaním údajov o všetkých periodikách získaných
  do fondu knižnice:
  1. vytváraním nových záznamov periodík v báze SKP, 
  2. pravidelnou aktualizáciou  a pridávaním vlastných lokačných údajov (nových  a postupne aj  retrospektívnych) k existujúcim záznamom v SKP.
 5. V súlade s pravidlami tvorby SKP vytvára záznamy jednotlivých periodík a zodpovedá za ich kvalitu a obsah. Účastník sa zaväzuje :
  • používať schválenú typológiu dokumentov,
  • dodržiavať prijaté štandardy pre spracovanie záznamov pre súborný katalóg periodík,
  • dodržiavať vzájomne dohodnuté pracovné postupy,
  • pri tvorbe záznamov dodržiavať aspoň stanovený minimálny rozsah záznamu,
  • využívať súborný katalóg s ohľadom na ostatných účastníkov a nenarušovať ich záujmy,
  • v záznamoch prevzatých zo súborného katalógu, ponechať informáciu o tom, že pochádzajú z tohto katalógu,
  • pridávať vlastné lokačné údaje iba k tým záznamom dokumentov, ktoré má vo svojom knižničnom fonde,
  • rešpektovať skutočnosť, že UKB ako správca SKP má právo využívať všetky    bibliografické záznamy a lokačné údaje vytvorené účastníkom v SKP bez toho, aby tým boli porušené autorské, či vlastnícke práva účastníka.
 6. Zúčastňuje sa na školeniach a iných odborných podujatiach venovaných problematike SKP.
 7. Každú zmenu základných identifikačných údajov o inštitúcii priebežne avizuje správcovi  SKP pre účely aktualizácie bázy dát Adresár knižníc SKP a údajov o knižniciach   uvedených v SKP.
 8. Súhlasí s využívaním jeho záznamov pri kooperatívnej katalogizácii.
 9. Súhlasí s tým, že záznamy ním vytvorené zostávajú súčasťou SKP aj po prípadnom zrušení spolupráce.
 10. Nesie náklady spojené s prípravou a poskytovaním záznamov o periodikách pre SKP.
 11. Zabezpečí, aby ku klientovi systému VIRTUA, ako aj k softvérovej dokumentácii mali prístup iba zamestnanci účastníckej inštitúcie, ktorí sú na to na základe osvedčenia o absolvovaní školenia k systému VIRTUA oprávnení.
 12. Účastník neposkytne a nezverejní žiadnej neoprávnenej osobe, inštitúcii licencovaný softvér VIRTUA a chránené informácie s ním súvisiace.

Čl. 4
Zrušenie záznamov v databáze SKP

 1. Zrušenie záznamov v báze dát SKP sa vykoná iba v prípade:
  1. vyradenia periodickej literatúry z knižničného fondu účastníka,
  2. trvalej straty, alebo trvalého zneprístupnenia periodika z knižničného fondu účastníka,
  3. likvidácie knižnice, resp. celej inštitúcie.

Čl. 5
Zmena a zrušenie dohody

 1. Dohoda o spolupráci môže byť zmenená iba po vzájomnej dohode oboch zúčastnených strán formou písomných dodatkov.
 2. Dohodu môže zrušiť každá zo zmluvných strán s 3-mesačnou výpovednou lehotou.  Správca i účastník sú povinní informovať druhú stranu o výpovedi písomne.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

 1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Dohoda nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zúčastnenými stranami.
 3. Dohoda sa vyhotovuje v ……… rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane ……… vyhotovenia.

V Bratislave, dňa: ...........................                           V ……………, dňa:...........................

.........................................................                           .......................................................

PhDr. Tibor Trgiňa                                                    štatutárny zástupca účastníka

generálny riaditeľ UKB                              

Posledná aktualizácia: Aktualizované 23.02.2009 15:21  Tlačiť Hore

Subpage right banner