Dnes je Pondelok 22.07.2024 , meniny má Magdaléna

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Knižničné fondy

 

Čo nájdete v knižničných fondoch

 • Univerzitná knižnica v Bratislave má v súčasnosti viac ako 2,520 tis. knižničných jednotiek kníh, periodík a ďalších dokumentov zo všetkých vedných odborov. Prevažujú dokumenty zo spoločenskovedných a prírodovedných odborov.

Svojim používateľom knižnica poskytuje:

 • Knižnú literatúru domácej produkcie

  Knižnica má vo svojich fondoch bohato zastúpenú slovenskú produkciu. Získava ju v úplnosti od roku 1919 na základe povinného výtlačku. Tento fond sa sústavne doplňuje kúpou, výmenou a darmi. 
  Od roku 1947 do konca roku 1992 mala právo povinného výtlačku aj z územia Českej republiky.
 • Knižnú literatúru zahraničnej produkcie

  Doplňovanie zahraničnej literatúry sa zameriava prevažne na oblasť spoločenských a prírodných vied. Literatúra sa získava kúpou, výmenou a darmi
 • Časopisy, noviny a iné periodiká
  Slovenské periodiká sa doplňujú v úplnosti na základe práva povinného výtlačku. Do konca roku 1992 knižnica takto získavala aj české periodiká, od roku 1993 sa dopĺňajú výberovo, najmä z oblasti spoločenských a prírodných vied.
 • Dizertácie
  Na základe vyhlášky č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave od roku 1978 zhromažďovali kandidátske a doktorské dizertačné práce obhájené v SR. Okrem nich získava knižnica zo spoločenských a prírodných vied aj zahraničné dizertácie.
 • Rukopisy, staré a vzácne tlače
  Knižnica vlastní bohaté zbierky stredoeurópskych a orientálnych rukopisov, prvotlačí (inkunábulí), tlačí 16. a 17. storočia a ďalšie vzácne tlače.
 • Hudobniny (notové vydania)
  Tie, ktoré vychádzajú v SR má knižnica v úplnosti (do roku 1991 v úplnosti aj české), zahraničné sa doplňujú výberovo.
 • Zvukové dokumenty
  Gramofónové platne, magnetofónové pásky a kazety s nahrávkami hudobných a slovesných diel. Slovenská produkcia sa od roku 1991 doplňuje v úplnosti, zahraničná výberovo.
 • Audiovizuálne dokumenty
  Fond audiovizuálnych dokumentov sa začal budovať od roku 1989 kúpou a darmi. Od roku 1998 na základe práva o povinných výtlačkoch sa slovenská produkcia buduje v úplnosti.
 • Publikácie OSN a UNESCO
  Knihy, periodiká a oficiálne materiály zo zasadnutí OSN a UNESCO, z ktorých Univerzitná knižnica v Bratislave buduje depozitný fond.
 • Publikácie NATO
  Knihy, periodiká a oficiálne materiály NATO, z ktorých Univerzitná knižnica v Bratislave buduje od roku 2004 depozitný fond.
 • Bibliografické a referátové publikácie
  Doplňujú sa národné bibliografie, domáce a zahraničné odborné bibliografie, medzinárodné univerzálne bibliografie, referátové časopisy, citačné registre, adresáre a iné.
 • Databázy
  Fond obsahuje CD ROM-y s prístupom on-line alebo hypertextové CD ROM-y. Časť knižničného fondu sa sprístupňuje v elektronickej forme v rámci programu Pamäť Slovenska . Ide o plnotextové dokumenty z tvorby slovenských autorov.

Uloženie knižničných fondov

 • Knižničné fondy sú uložené v príručných knižniciach študovní, kabinetov a vo voľnom výbere a v skladových oddeleniach v budovách na Michalskej, Ventúrskej a Klariskej ulici a v odľahčovacích skladoch v Bratislave.

Sprístupnenie knižničných fondov

 • Dokumenty uložené v príručných knižniciach študovní a kabinetov na Ventúrskej, Michalskej a na Klariskej ulici sa sprístupňujú len na prezenčné štúdium.
 • Dokumenty uložené vo voľnom výbere na Ventúrskej ulici na 1. poschodí – základná odborná príručková literatúra – sa sprístupňujú len na prezenčné štúdium.
 • Dokumenty uložené vo voľnom výbere na 2. poschodí Ventúrskej ulice – periodiká neviazané – bežné ročníky, periodiká viazané, dokumenty v mikrografickej podobe, videodokumenty – sa sprístupňujú len na prezenčné štúdium.
 • Dokumenty zo zbierok Britského centra, INFO USA, Mamateyovej zbierky a Rakúskej knižnice sa sprístupňujú aj absenčne. Výpožičná doba dokumentov z Britského centra je 30 kalendárnych dní, výpožičná doba z ďalších zbierok je 7 kalendárnych dní.
 • Dokumenty uložené vo voľnom výbere na prízemí Ventúrskej ulice na prezenčné a absenčné štúdium si môžu používatelia vyhľadať sami.

Objednávky

 • Elektronické objednávky používateľov na dokumenty, ktoré sú spracované v automatizovanom knižničnom systéme a objednávky na žiadankách na dokumenty, ktoré ešte nie sú elektronicky spracované, sa vybavujú podľa prevádzkových podmienok knižnice. O čase potrebnom na vybavenie sa môžu používatelia informovať na informačných miestach a na www stránke knižnice.

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 27.11.2014 14:23  Tlačiť Hore

Subpage right banner