Dnes je Pondelok 27.05.2024 , meniny má Iveta

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Prezentácia knihy Srbské rukopisy na Slovensku - 9.11.2017

Podujatie sa konalo pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča. Spoluorganizátormi prezentácie knihy sú aj Knižnica Srbského patriarchátu a Kultúrny inštitút Srbov na Slovensku. Podujatie slávnostne otvoria Ing. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave a PhDr. Radoslav Ragač, PhD., generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry, za osobnej účasti J.E. Šani Dermaku, veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku.

Publikácia „Srbské rukopisy na Slovensku“ predstavuje katalógovým spôsobom spracovaný archeografický opis srbských rukopisných kníh a cyrilských zlomkov v zbierkach slovenských pamäťových inštitúcií. Konkrétne ide o diela z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave, Slovenskej národnej knižnice – Literárneho archívu v Martine, Východoslovenského múzea v Košiciach a Knižnice Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove.

Srbské rukopisy sa na Slovensku nachádzajú iba výnimočne a nikdy neboli slovenskými zbierkotvornými inštitúciami systematicky zhromažďované. Zachovaných je ich celkovo sedem, pričom jeden rukopis je známy už iba z literatúry a fyzicky sa nezachoval. Rukopisy sú v knihe spracované na základe priameho štúdia originálov v mieste ich deponovania  a následného vedeckého rozboru textov. Ich opis pozostáva zo záhlavia, kodikologického opisu, opisu väzby, doby vzniku, písma a jazyka, maľovaných ozdôb, obsahu, marginálií a zápisov výberovej bibliografie.  

Vydavateľom publikácie je Knižnica Srbského patriarchátu, najstaršia knižnica v Srbsku, kde pôsobí od počiatkov srbskej cirkevnej samostatnosti. Jej zriaďovateľom je Srbská pravoslávna cirkev. Knižnica pôsobí v sídle srbského patriarchátu v Belehrade a je zvláštnou organizačnou jednotkou Srbskej pravoslávnej cirkvi, a ako taká je zapísaná ako samostatný subjekt v registri cirkví a náboženských spoločnosti  Ministerstva spravodlivosti Srbskej republiky.

Srbské rukopisy na Slovensku bližšie predstavia experti:

- Dr. Zoran Nedeljković, riaditeľ Knižnice Srbského patriarchátu a koordinátor projektu mapovania a vedeckého spracovania srbských rukopisov roztrúsených po svete v knižniciach mimo Srbska, ktorý realizuje Srbská pravoslávna cirkev prostredníctvom svojej inštitúcie Knižnice Srbského patriarchátu.

- prof. Zoran RANKOVIĆ, filológ a od roku 2017 profesor cirkevnoslovanského jazyka na Pravoslávnej bohoslovenckej fakulte Univerzity v Belehrade. Je významným členom tímu vedecko-výskumného projektu o srbských rukopisoch v knižniciach mimo Srbska, v prezentovanej publikácii je autorom základného textu (opis rukopisov, registre).

- prof. Branislav TODIĆ, profesor na Oddelení dejín umenia Filozofickej fakulty Univerzity v Belehrade a člen tímu vedecko-výskumného projektu o srbských rukopisoch v knižniciach mimo Srbska. Bol recenzentom prezentovanej publikácie a odborným poradcom pri spracovaní opisov rukopisov z umelecko-výtvarného i historického hľadiska. Je jedným z najvýznamnejších znalcov dejín a umenia stredoveku nielen v Srbsku, ale i na Balkáne.

Výskum srbských rukopisov v rámci vedecko-výskumného projektu sa realizoval okrem Slovenska aj v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku a ďaľších krajinách. Bližšie informácie o výskume na Slovensku sú dostupné vo videu s názvom Staro srpsko pisano nasleđe: Rukopisi iz Slovačkena portáli YouTube. Prvým vydaným opusom bol katalóg srbských rukopisov z Českej republiky (2015), slovenský vyšiel  druhý v poradí (2017) a do tlače sa pripravuje 4-zväzkový katalóg z Maďarska. V súčasnosti sa dokončujú výskumné práce v Rakúskej národnej knižnici vo Viedni, paralelne prebiehajú výskumy vo Vatikánskej knižnici a archíve.

Súčasťou prezentácie knihy bude aj sprievodná výstava – ukážka srbských rukopisných diel z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave. Cyrilské rukopisy UKB, obsiahnuté v knihe, pochádzajú zo 14. – 18. storočia. Sú písané v cirkevnej slovančine a používali sa pri náboženských obradoch. UKB tieto vzácne dokumenty získala kúpou v antikvariáte a od súkromných vlastníkov. Na výstave budú odprezentované dva rukopisy častí Nového zákona zo 14. – 15. storočia (Dejania apostoslkije, Jevangelija Joanna), Psaltir zo 16. storočia (tento zväzok obsahuje viac titulov) a Pesme crkvenné i svetske z 18. storočia.

Okrem rukopisov uvedených v knihe počas podujatia v Univerzitnej knižnici v Bratislave vystavíme aj ďalšie cyrilské rukopisy zo 17. – 18. storočia, ktoré sú charakterom príbuzné rukopisom uvedeným vyššie. Ide o rukopisy, ktorých texty sa tiež používali pri cirkevných obradoch, a to Triod cvetnaja, Irmologiony, Akafisty, kánony. Tešíme sa na stretnutie v UKB.

Viac informácií nájdete na:
www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/srbske-rukopisy-slovensku-prezentacia-knihy.html#page-1

Fotogaléria:
www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/srbske-rukopisy-slovensku-prezentacia-knihy.html

Foto: Mgr. Ľudovít Zupko

Posledná aktualizácia: Aktualizované 30.05.2018 11:27  Tlačiť Hore

Subpage right banner