Dnes je Utorok 25.06.2019, meniny má Tadeáš

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Zmena zriaďovacej listiny (2005)

 

MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava 26. septembra 2005 
Číslo: MK 11177/2005-400/25508

ROZHODNUTIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
o zmene zriaďovacej listiny
Univerzitnej knižnice v Bratislave

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

rozhodnutie

o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave

ČI.l

Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listinyUniverzitnej knižnice v  Bratislave Č. MK 1610/99-1 z 27. augusta 1999 sa mení takto:

 1. Články I až IV znejú:
Článok I
Predmet činnosti a základné poslanie
 1. Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len "knižnica") ako univerzálna vedecká knižnica a multifunkčné kultúrne centrum je vrcholnou štátnou kultúrnou, informačnou, vedeckou a  vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej a  kultúrnej činnosti.
 2. Základným poslaním knižnice je zabezpečovať prostredníctvom knižnično-informačných služieb a  informačných technológií slobodný prístup k informáciám šíreným na  všetkých druhoch nosičov s cieľom uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby verejnosti a podporovať ich celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.
 3. V rámci svojho poslania plní knižnica najmä tieto verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti
  1. je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky,
  2. je depozitnou knižnicou vedecko-kvalifikačných prác obhájených v Slovenskej republike a  zabezpečuje ich národnú bibliografickú registráciu,
  3. získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond rukopisov, starých a vzácnych tlačí, historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,
  4. získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond rukopisov, starých a vzácnych tlačí, historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,
  5. získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje fond oficiálnych dokumentov orgánov Slovenskej republiky, je verejným kontaktným bodom prístupu občanov k oficiálnym informáciám,
  6. spravuje súborný katalóg periodických publikácií knižníc Slovenskej republiky, je metodickým, konzultačným a informačným pracoviskom pre oblasť spracovania dokumentov v súbornom katalógu periodickej literatúry,
  7. poskytuje základné a  špecializované knižnično-informačné služby sprístupňovaním vlastného knižničného fondu a vonkajších informačných zdrojov; poskytuje najmä výpožičky knižničných dokumentov, faktografické a bibliografické informácie, rešerše, štúdie, medziknižničné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, referenčné služby a pod.
  8. je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a národným ústredím pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, vykonáva metodickú, konzultačnú a informačnú činnosť a  v tejto oblasti je štatistickým miestom Slovenskej republiky pre  medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu,
  9. je pracoviskom slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie a jej pracoviskom výskumu dejín knižnej kultúry,
  10. je depozitnou knižnicou Severoatlantickej aliancie (NATO) pre Slovenskú republiku; získava, spracúva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje a distribuuje dokumenty a  vonkajšie informačné zdroje na vedecké a odborné využitie poznatkov o  činnosti NATO,
  11. je depozitnou knižnicou Organizácie Spojených národov (OSN); získava, spracúva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje a distribuuje dokumenty a vonkajšie informačné zdroje na vedecké a odborné využitie poznatkov o činnosti OSN,
  12. je depozitnou knižnicou a  strediskom Organizácie Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO); získava, spracúva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje a  distribuuje dokumenty a vonkajšie informačné zdroje na vedecké a odborné využitie poznatkov o činnosti UNESCO;
  13. plní funkciu sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO „Pamäť sveta“ a jej národným koordinátorom siete Pridružených škôl UNESCO a Klubov UNESCO,
  14. je národnou agentúrou pre  medzinárodné štandardné číslovanie seriálov (ISSN) a medzinárodnú identifikáciu dokumentov (EAN); spolupracuje s registračným orgánom pri dohľade nad dodržiavaním zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov za oblasť periodických publikácií, prideľuje čiarový kód EAN – ISSN, je metodickým, poradenským a konzultačným pracoviskom v oblasti medzinárodnej identifikácie, štandardizácie a správy periodických publikácií; spravuje adresár vydavateľov pokračujúcich prameňov,
  15. je miestom integrácie a koordinácie informačných systémov a registrov v oblasti kultúry,
  16. realizuje medzinárodnú výmenu publikácií s výmennými partnermi, v rámci medzinárodnej multikultúrnej spolupráce získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje profilové knižničné a informačné fondy a zabezpečuje kultúrne aktivity, najmä:
   1. amerického informačného a kultúrneho centra,
   2. ruského študijného centra,
   3. rakúskej knižnice,
   4. ďalších informačných, študijných a kultúrnych centier na základe dvojstranných dohôd,
  17. zabezpečuje reštaurovanie, konzervovanie, ochranné kopírovanie a digitalizáciu dokumentov,
  18. prostredníctvom edičnej a vydavateľskej činnosti zabezpečuje propagáciu, zverejňovanie výsledkov a prezentáciu svojej práce,
  19. v rámci plnenia predmetu činnosti ako multifunkčného kultúrneho centra organizuje vedecké, kultúrno-výchovné, vzdelávacie a spoločenské podujatia a realizuje výstavnú činnosť vo vlastných priestoroch, prijíma a spoluorganizuje výstavy iných právnických a fyzických osôb zo Slovenskej republiky i zo zahraničia,
  20. poskytuje priestory prednáškovej sály Auditórium, seminárnej miestnosti Klarisky a výstavnej miestnosti Ľudovíta Štúra do nájmu a výpožičky právnickým osobám a  fyzickým osobám na účely realizácie výstav, vedeckých, kultúrnych a  spoločenských podujatí.
  21. podporuje činnosť európskych kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a spolupracuje najmä s pracoviskami členských štátov Európskej únie akreditovanými v Slovenskej republike a  Kanceláriou Rady Európy v Bratislave,
  22. v oblasti svojej pôsobnosti nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými osobami a fyzickými osobami doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do medzinárodných združení a projektov,
  23. plní ďalšie úlohy, ktorými ju zriaďovateľ poverí.

 

Čl. II

 

 1. Knižnica je štátna rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
 2. Knižnica je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov.
 3. Knižnica zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, pričom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určených zákonom o  štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zriaďovateľom.

 

Článok III
 1. Štatutárnym orgánom knižnice je generálny riaditeľ, ktorého na základe výberového konania ustanovuje do  funkcie minister kultúry Slovenskej republiky.
 2. Generálny riaditeľ riadi činnosť knižnice v súlade so zriaďovacou listinou a zodpovedá za ňu ministrovi kultúry Slovenskej republiky.
 3. Generálny riaditeľ zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami knižnice.
 4. Organizačnú štruktúru, náplň jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok knižnice, ktorý vydáva generálny riaditeľ.
 5. Právne úkony zriaďovateľa voči štatutárnemu orgánu vymedzuje zákon č. 552/20003 Z. z. o výkone prác vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

Článok IV
Vecné a finančné vymedzenie majetku

Knižnica spravuje majetok štátu, ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzených verejnoprospešných činností a k tomu zodpovedajúcemu predmetu činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. Zverený majetok štátu vo vecnom a  finančnom vymedzení tvorí prílohu k tejto zriaďovacej listine.

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť  1. októbra 2005.

 

František Tóth
minister kultúry SR

Posledná aktualizácia: Aktualizované 10.01.2019 15:34  Tlačiť Hore

Subpage right banner