Dnes je Sobota 08.08.2020 , meniny má Oskar 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Štruktúra NATO

Aliancia má vojensko-civilnú štruktúru, ktorá odráža obsahovú kombináciu vojenskej a politickej zodpovednosti.
 

Politické prvky štruktúry

  • Severoatlantická rada (The North Atlantic Council – NAC) – hlavný orgán s výkonnou politickou a rozhodovacou právomocou. Schádza sa dva razy do roka na jarné a jesenné zasadnutie na úrovni ministrov zahraničných vecí a predsedov vlád. Medzi ministerskými zasadnutiami zasadá najmenej raz týždenne na úrovni stálych zástupcov všetkých členských krajín v hodnosti veľvyslancov. Rozhodnutia sú rovnako záväzné bez ohľadu na úroveň zasadajúcich predstaviteľov štátov. Rozhodnutia sa prijímajú na základe konsenzu, teda každé rozhodnutie musí byť schválené na základe jednomyseľnosti a všeobecnej zhody.
  • Výbor pre obranné plánovanie (The Defence Planning Committee – DPC) – slúži predovšetkým na analýzu obranných výdavkov členských štátov a na koordináciu vojenského plánovania, ozbrojených síl a vyzbrojovania. Schádza sa pravidelne na úrovni stálych zástupcov a dva razy do roka na úrovni ministrov obrany. V rámci svojich kompetencií má rovnaké právomoci ako Severoatlantická rada.
  • Skupina pre jadrové plánovanie (The Nuclear Planning Group – NPG) – základné fórum, ktoré vedie konzultácie o všetkých otázkach súvisiacich s úlohou jadrových síl v bezpečnostnej a obrannej politike NATO. Schádza sa dva razy do roka na úrovni ministrov obrany, obyčajne spoločne s Výborom pre obranné plánovanie. 
  • Hlavné výbory – pomocné výbory a skupiny, ktoré pomáhajú riešiť mnoho špeciálnych úloh. Majú širokú škálu zamerania v oblasti politickej, ekonomickej, vojenskej a v ďalších oblastiach spájajú v sebe činnosť civilných a vojenských orgánov. Väčšina z nich podlieha Severoatlantickej rade, niektoré Výboru pre obranné plánovanie alebo Skupine pre jadrové plánovanie.
  • Generálny tajomník (Secretary General) – najvyšší politický medzinárodný predstaviteľ NATO a predseda Severoatlantickej rady, Výboru pre obranné plánovanie a Skupiny pre jadrové plánovanie. Riadi medzinárodný sekretariát, je hlavným hovorcom Aliancie v komunikácii s predstaviteľmi vlád členských krajín. Zodpovedá za proces konzultácií a rozhodovania.
  • Medzinárodný sekretariát – slúži Rade a širokej škále výborov a pracovných skupín, ktoré riešia politické záležitosti, otázky obranného plánovania, zabezpečenia obrany, infraštruktúry a logistiky, vedeckého výskumu a životného prostredia.

 

Vojenské prvky štruktúry

 • Vojenský výbor (The Military Committee – MC) – najvyšší vojenský orgán Aliancie pod politickou právomocou Severoatlantickej rady a Výboru pre obranné plánovanie, resp. Skupiny pre jadrové plánovanie. Skladá sa z náčelníkov štábov všetkých členských krajín, ktoré reprezentuje vojenská misia vo Vojenskom výbore. Náčelníci štábov sa schádzajú aspoň dva razy do roka.
 • Medzinárodný vojenský štáb (The International Military Staff – IMS) – integrovaný vojenský štáb, ktorý pomáha Vojenskému výboru NATO v riešení špecifických vojenských otázok. Plní rozhodnutia Vojenského výboru, pripravuje štúdie a plány na postup, ktorý navrhli národné orgány členských krajín alebo orgány NATO.
 • Veliteľstvo spojeneckých síl pre operácie (Allied Command Operations - ACO) - sídli v Belgicku pri meste Mons, zodpovedá za oblasť plánovania a realizácie spoločných operácií spojeneckých vojenských síl na dosiahnutie politických cieľov Aliancie.
 • Veliteľstvo spojeneckých síl pre transformáciu (Allied Command Transformation - ACT) - zodpovedá za podporu a dohľad nad tranformáciou spojeneckých síl a spôsobilostí  so sídlom v americkom Norfolku.


Parlamentné a mimovládne organizácie

 • Parlamentné zhromaždenie NATO (NATO PA) –  inštitúcia, ktorá od roku 1955 pôsobí ako medziparlamentné fórum členských krajín. Poslancov nominujú národné parlamenty podľa svojich štandardných postupov a na základe straníckeho zastúpenia. Má 188 riadnych členov. Počet členov v delegáciách jednotlivých krajín sa určuje podľa počtu obyvateľov. Je úplne nezávislé od NATO a predstavuje široké spektrum politických názorov, Schádza sa dva razy do roka na plenárnom zasadnutí, ktoré sa koná postupne v hlavných mestách členských krajín. Sídlo sekretariátu: Brusel
 • Združenie Severoatlantickej zmluvy (Atlantic Treaty Association – ATA) – mimovládna organizácia, ktorú tvoria dobrovoľné národné organizácie (atlantické komisie, združenia) jednotlivých členských krajín. Existujúce organizácie v partnerských krajinách majú štatút asociovaných členov. Hlavným cieľom  aktivít národných organizácií je podpora NATO a hlavných cieľov Severoatlantickej zmluvy.  Hlavné sídlo: Brusel

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 02.04.2014 14:16  Tlačiť Hore

Subpage right banner