Dnes je Nedeľa 09.08.2020 , meniny má Ľubomíra 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Štatút Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta

Preambula

Program Pamäť sveta (Memory of the World) je medzinárodným programom UNESCO v oblasti evidencie, ochrany, spracovávania a sprístupňovania svetového dokumentárneho dedičstva v podmienkach svetovej informačnej a dokumentačnej výmeny informácií. Bol schválený Generálnou konferenciou UNESCO v roku 1993.

Všeobecné ustanovenia

Hlavný cieľ:

 1. zavedenie nového prístupu k záchrane, uchovaniu, rekonštrukcii, ochrane, spracovávaniu a prezentácii svetového dokumentárneho dedičstva;
 2. hľadanie nových zdrojov na podporu uvedených aktivít a zabezpečenie všestrannej podpory a implementácie programu na inštitucionálnej, národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni;
 3. rozvoj medzinárodnej spolupráce a komplexná mobilizácia ľudských, intelektuálnych, vedeckých, technických, technologických a finančných zdrojov v uvedených oblastiach na ich produkciu, celosvetovú rozšírenosť a dostupnosť;
 4. aplikácia moderných digitálnych technológií, tvorba špeciálnych databáz, sietí a vysokopamäťových mutimediálnych systémov;
 5. iniciovanie komplexu činností smerujúcich k pasportizácii, záchrane a sprístupneniu ohrozeného dokumentárneho dedičstva na Slovensku i slovenskej proveniencie v zahraničí, podieľanie sa na tvorbe návrhov zvlášť významných pamiatok na ich zriadenie do svetových zoznamov kultúrneho dedičstva;
 6. iniciovanie popularizačných a vzdelávacích podujatí, informačných kampaní a periodického informovania o aktuálnom dianí v masmédiách. 

Organizačná šruktúra

Slovenský výbor pre Pamäť sveta (ďalej len "SV PPS") je zložený z odborníkov z oblasti archívnictva, knižníc, múzeí, galérií, SAV, vysokých škôl, zástupcov inštitúcií spravujúcich dokumentárne dedičstvo a zodpovedných riešiteľov individuálnych a skupinových projektov.
SV PPS kompetečne podlieha Slovenskej komisii pre UNESCO. Členstvo a volené funkcie v SV PPS sú dobrovoľné a čestné. Funkčné obdobie trvá tri roky.

SV PPS ma tieto orgány:

 1. plenárne zasadnutie;
 2. výkonný výbor (ďalej VV SV PPS);
 3. sekretariát.
 1. Plenárne zasadnutie sa zvoláva minimálne dvakrát ročne osobným pozvaním všetkých členov.
  V kompetencii plenárneho zasadnutia je: 
  • Prerokúvať zásadné otázky činnosti SV PPS;
  • prijímať zmeny štatútu, pokiaľ nie sú v rozpore s programom Pmaäť sveta a kritériami UNESCO - na schválenie zmeny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov;
  • navrhovať funkcionárov SV PPS - na prijatie návrhov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
  • prerokúvať a schvaľovať činnosť VV SV PPS medzi plenárnymi zasadnutiami.
 2. Výkonný výbor koordinuje činnosť SV PPS medzi plenárnymi zasadnutiami. Má päť zvolených členov. Na jeho čele sú predseda, ktorý je štatutárnym zástupcom SV PPS a tajomník. Majú právo rozhodovať o používaní peňazí určených na chod sekretariátu a zabezpečenie administratívy do výšky 10 000,- Sk. Použitie väčšej sumy musí vopred schváliť VV SV PPS.VV SV PPS sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne. Rozhoduje o konkrétnych problémoch, ktoré nespadajú do výlučnej kompetencie plenárneho zasadnutia.
 3. Sekretariát SV PPS zabezpečuje jeho agendu. Aministratívnym centrom SV PPS je Stredisko UNESCO, Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 814 17 Bratislava, tel./fax: 53 34 95 58

Materiálne zabezpečenie činnosti SV PPS a spôsoby financovania projektov

 1. Finančné prostriedky pre Program UNESCO Pamäť sveta a na činnosť SV PPS zabezpečujú vo vzájomnej súčinnosti vo svojich rozpočtoch MK SR a MZV SR. SV PPS bude vyvíjať aktivity na získanie sponzorských finančných prostirdkov na rozvoj programu Pamäť sveta.
 2. O finančný príspevok na plné alebo čiastkové krytie nákladov projektu v rámci programu Pamäť sveta sa môžu uchádzať jednotlivci, kolektívy alebo inštitúcie, ktoré špĺňajú nasledovné podmienky:
  1. tématické zameranie projektov korešponduje s programom Pamäť sveta,
  2. projekt má medzinárodný komparatívny charakter,
  3. žiadosť je podaná na požadovaných formulároch do konca I. štrťroka kalendárneho roka,
  4. projekt schválili dvaja nezávislí posudzovatelia, ktorých výber spadá do kompetencií VV SV PPS.
 3. Rozhodnutie o pridelení finančnej podpory a jej výške spadá do kompetencií VV SV PPS. Pri rozhodovaní musia byť prítomní najmenej štyria z piatich členov VV. Pre schválenie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov, pri rovnosti hlasov má predseda VV hlas rozhodujúci.
  O výsledku rozhodnutí budú žiadatelia písomne informovaní. Všetky administratívne kroky so schválením projektov zabezpečuje sekretariát.
 4. Po schválení financovania konkrétneho projektu sa jeho riešitelia zaväzujú:
  1. predložiť finálny výstup projektu v primeranej kvalite a v stanovenom termíne na sekretariát SV PPS,
  2. súčasťou predkladanej správy je vyúčtovanie financií pridelených z rozpočtu SV PPS.
 5. Zodpovedný riešiteľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia podmienok SV PPS je povinný vrátiť finančné prostriedky, pridelené z rozpočtu SV PPS.

 

Schválené dňa 11. októbra 1996 Ing. Jozef Hanus, CSc.
predseda SV PPS

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 31.10.2009 12:56  Tlačiť Hore

Subpage right banner