Dnes je Sobota 19.09.2020 , meniny má Konštantín 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Návrh uznesenia Vlády SR

 VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NÁVRH UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

k návrhu na zabezpečenie realizácie medzinárodného programu UNESCO Pamäť sveta ako súčasti medzivládnych programov UNESCO
v Slovenskej republike

 

Zo dňa: poslané 28.01.1998
Predkladateľ: minister kultúry SR
Podnet:
iniciatívny návrh
Stupeň utajenia:
MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo:

Materiál na rokovanie
vlády Slovenskej republiky

NÁVRH

na zabezpečenie medzinárodného programu UNESCO "Pamäť sveta" ako súčasti medzivládnych programov UNESCO v Slovenskej republike

Materiál predkladá: ako iniciatívny návrh Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia vlády SR
2. Predkladaciu správu
3. Dôvodovú správu
4. Návrh komuniké
5. Príloha č. 1
6. Príloha č. 2

Predkladá: Ivan Hudec, minister kultúry SR
Bratislava 1998
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vláda

A. schvaľuje
A.1. návrh na zbezpečenie realizácie medzinárodného programu UNESCO Pamäť sveta ako súčasti medzivládnych programov UNESCO v Slovenskej republike

B. ukladá
ministrovi kultúry, ministrovi vnútra, ministerke zahraničných vecí, ministrerke školstva

B.1. vytvárať podmienky na realizáciu medzinárodného programu UNESCO Pamäť sveta zameraného na záchranu, spracovanie a sprístupňovanie dokumentárneho dedičstva

ministrovi financií

B.2. prideliť v roku 1998 Ministerstvu zahraničných vecí SR finančné prostriedky z rezervy vlády SR na úlohy súvisiace s realizáciou medzivládneho programu UNESCO Pamäť sveta vo výške 0,5 mil. Sk podľa kvalifikácie uvedenej v prílohe č. 1 predloženého materiálu

ministerke zahraničných vec

B.3. ročne rozpočtovať (počínajúc rokom 1999) v rozpočtovej kapitole Ministerstva zahraničných vecí SR finančné prostriedky na zabezpečenie realizácie medzinárodného programu UNESCO Pamäť sveta v Slovenskej republike

ministrovi financií

B.4. prideliť v roku 1998 Ministerstvu kultúry SR finančné prostriedky na realizáciu dvoch schválených projektov digitalizácie (Príloha č. 2)

  1. islamské rukopisy zo zbierky Dr. Bašagića vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave (750.000,- Sk) 
  2. kódexy Bearislavskej kapituly nachádzajúce sa vo fondoch Slovenského národného archívu, Mestského múzea a Archívu hlavného mesta SR Bratislavy (750.00,- Sk)

B.5. prideliť v roku 1998 Mkinisterstvu kultúry SR finančné prostiedky vo výške 4,0 mil. Sk na vybudovanie digitalizačného pracoviska (podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 3)
 

 Vykonajú:

minister kultúry
minister vnútra
ministerka zahraničných vecí
ministerka školstva
minister financií

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 31.05.2012 12:09  Tlačiť Hore

Subpage right banner