Dnes je Utorok 27.07.2021 , meniny má Božena 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Dôvodová správa

Dôvodová správa k návrhu na zabezpečenie realizácie medzinárodného programu UNESCO Pamäť sveta ako súčasti medzivládnych programov UNESCO v Slovenskej republike

Medzinárodný program Unesco "Pamäť sveta"

Svetové dokumentárne dedičstvo odráža rôznorodosť národov, kultúr, ľudí a jazykov. Je zrkadlom svetovej civilizácie a jej pamäťou. Táto pamäť je však krehká, zraniteľná a permanentne ohrozovaná. V dôsledku prírodných, ale bohužiaľ aj človekom, či ľudstvom spôsobených pohrôm, sa každým dňom nenávratne strácajú jedinečné doklady histórie sveta, jeho kultúry, umenia, vedy a poznania. V celosvetovom meradle množstvo dokumentov doslova zaniká v dôsledku prirodzeného starnutia, negatívnych vplyvov prostredia, prírodných katastrof i vojen, fyzického opotrebovania, ale aj nedostatočných podmienok uloženia, ochrany a konzervovania.

Vychádzajúc zo základných princípov svojho poslania a uvedomujúc si zodpovednosť za stav a situáciu v oblasti svetového dokumentárneho bohatstva a dedičstva, UNESCO v roku 1993 na svojej 28. Generálnej konferencii schválilo a začalo rozvíjať celosvetový program "Pamäť sveta". Medzi jeho hlavné ciele patria:

  • zavedenie nového prístupu k záchrane, uchovaniu, rekonštrukcii, ochrane a spracovaniu ohrozeného svetového dedičstva;
  • zabezpečenie optimálnych podmienok jeho bezpečnosti, uloženia, konzervovania a reštaurovania;
  • vytvorenie podmienok na demokratizáciu a uľahčenie prístupov k nemu a čo najširšie poskytovanie informácií o ňom;
  • zavádzanie moderných digitálnych technológií, zdokumentovanie, spracovanie a sprístupňovanie dokumentárneho dedičstva na médiách vysokej kvality, špeciálne na CD-ROM;
  • vytvorenie optimálnych podmienok na ich produkciu, celosvetovú rozšírenosť a dostupnosť a iniciovanie kampaní a podporných aktivít smerujúcich v tvorbe finančných zdrojov na podporu projektov a ich praktickú realizáciu.

V tejto oblasti sa už v niektorých krajinách dosiahli konkrétne výsledky. Na ilustráciu uvádzame úspešnú realizáciu prvého pilotného projektu a produkciu CD-ROM vydaného Národní knihovnou v Prahe v priamej spolupráci s UNESCO a firmou Abertina Icome Ltd., ktorý predstavuje súbor najcennejších rukopisov a historických dokumentov zo zbierok a fondov pražského Klementína. Národní knihovna na tento projekt nadviazala aj vydaním ďalších 4 titulov na CD-ROM a vytvorila pevný základ digitálnej dokumentárnej edície Memoriae Mundi series Bohemica.

Aj Slovenská republika sa chce aktívne zapojiť do týchto činností. Na základe iniciatívy Slovenskej komisie pre UNESCO, Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice, Slovenského národného archívu i ďalších inštitúcií bol založený 13.02.1996 Slovenský výbor pre medzinárodný program "Pamäť sveta" (SVPPS), zložený z popredných odborníkov z oblasti archívnictva, knihovníctva, ochrany dokumentárneho dedičstva, informatiky, zástupcov Slovenskej akadémie vied i ďalších inštitúcií.

Výkonný výbor tvoria:

1. predseda: Ing. Jozef Hanus, CSc. (Slovenský národný archív)
2. členovia: PhDr. Ľubomír Jankovič, CSc. (Slovenská národná knižnica v Matici slovenskej)
PhDr. Jozef M. Rydlo (Univerzitná knižnica v Bratislave)
PhDr. Hedviga Hudáková
Anna Polievková, tajomníčka výboru (Stredisko UNESCO v Univerzitnej knižnici
v Bratislave)
3. prizívaní: PhDr. Anton Gajdoš (Slovenská komisia pre UNESCO)
Mgr. Bibiána Žigová (SŠJNP MK SR)

Poslaním Výboru je aktívne sa podielať na realizácii tohto programu UNESCO, pripravovať a realizovať projekty na sprístupnenie na moderných digitálnych médiách formou CD-ROM´unikátne diela slovenského dokumetárneho dedičstva, ktoré sú vedeckou komunitou považované za nedeliteľnú súčasť svetového kultúrneho dedičstva. Proces digitálneho počítačového spracovania dokumentečného dedičstva, ktoré Slovenský výbor pre program UNESCO "Pamäť sveta" plánuje realizovať, je však vysoko náročný na vybudovanie a technické vabavenie digitalizačných publikačných pracovísk vzľadom na značné prvotné finančné náklady (cca 4 mil. korún). Z uvedených dôvodov sa počíta s postupným budovaním dvoch takýchto pracovísk.

V súčasnosti sú pre spoluprácu s UNESCO navrhnuté projekty:

Prvým z nich je spoločný projekt Slovenskej národnej knižnice a Slovenského národného archívu "Iluminované kódexy knižnice Bratislavskej kapituly". Knižnica Bratislavskej kapituly, uložená v Slovenskom národnom archíve (rezort Ministerstva vnútra SR), tvorí v kontexte písomného kultúrneho dedičstva Slovenska jedinečný fenomén svojiím rozsahom (viac ako 3000 zväzkov), starobylosťou (knižné diela od 12. do 19. storočia) i obsahom dobovej profánnej a náboženskej literatúry. Táto knižnica súčasne obsahuje najrozšírenejší, najucelenejší a historicky i umelecky najvzácnejší súbor stredovekých rukopisných knižných diel na Slovensku. Súbor umožňuje sledovať vývoj knižnej kultúry stredovekej Bratislavy z mnohých aspektov a v širších európskzch súvislostiach. V prvej fáze realizácie projektu sa počíta so spracovaním skupiny vzáícnych antifonárov na CD-ROM, čím by sa zároveň vytvoril základ pre digitálnu edíciu slovenskej proviencie, ktorá umožní medzinárodnú prezentáciu tohto dokumentárneho bohatstva v rámci celosvetovej kultúrnej a informačnej výmeny.

Druhým projektom je výber z fondu arabských, perzských a tureckých kníh sarajevského zberateľa-literáta Safveta bega Bašagiča, ktorý je majetkom Univerzitnej knižnice v Bratislave (rezort Ministrstva kultúry SR). Táto zbierka okrem bežných prác, štandardných vedeckých kníh alebo krásnej literatúry obsahuje aj vzácne diela, ktoré majú mimoriadny význam pre históriu svetovej, najmä islamskej kultúry. Mnohé z nich sú dnes prameňom pre históriu a kultúru Bosny. V prvej etape sa počíta s digitalizáciou rukopisu Al-Farabiho (r. 950) Kitab fi´l-manting prepísaného v r. 1704. Rukopis obsahuje súbor jeho prác o logike, z ktorého ešte mnohé state ešte neboli publikované. Prezentáciou rukopisu na CD-ROM sa po prvý raz kompletne zverejní najväčší súbor prác Al-Farabiho a takto sa sprístupní pre ďalšie vedecké bádanie. Perspektívne sa počíta s obdobným spracovaním štvorverší Omara Chajama, atď.

Porada vedenia Ministerstva kultúry SR v septembri 1996 schválila obidva uvedené projekty. V apríli 1997 schválila úvodný projekt digitálneho spracovania starých a vzácnych dokumentov v rámci medzinárodného projektu UNESCO Pamäť sveta s finančnýcm zabezpečením.

Na základe odporúčania Medzinárodného poradného výboru pre program "Pamäť sveta" zaradil generálny riaditeľ UNESCO pán Fedorico Mayor dňa 6. novembra 1997 obidva uvedené projekty do svetového registra "Pamäť sveta".

Okrem projektov diel domácej proveniencie sa počíta aj s digitalizáciou a vydaním vzácnych a významných slovacík nachádzajúcich sa mimo územia Slovenskej republiky (spolupráca rezortu Ministerstva zahraničných vecí).

Realizácia medzinárodného programu UNESCO "Pamäť sveta" si vyžaduje nielen organizačné predpoklady - vytvorenie Slovenského výboru pre program "Pamäť sveta" a vypracovanie príslušných projektov, ale i vytvorenie legislatívneho rámca pre jeho realizáciu prostredníctvom predkladaného Uznesenia vlády SR a doriešenie finančného krytia jeho práce.

Uznesením vlády SR sa medzinárodný program UNESCO "Pamäť sveta" pripojí k piatim už schváleným medzivládnam programom UNESCO v Slovenskej republike, ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 338 dňa 12. apríla 1994.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 31.05.2012 12:09  Tlačiť Hore

Subpage right banner