Dnes je Nedeľa 11.04.2021 , meniny má Julius 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Podmienky MVS a MMVS

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Medziknižničná výpožičná služba je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice na území Slovenskej republiky. Národným ústredím medziknižničnej výpožičnej služby je Slovenská národná knižnica

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice mimo územia Slovenskej republiky. Pri výpožičke sa postupuje podľa právneho poriadku dodávajúcej krajiny. Národným ústredím medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby je Univerzitná knižnica v Bratislave
 

Podmienky a podrobnosti poskytovania služieb MVS/MMVS v súlade s § 17 zákona č.126/2015 Z.z. o knižniciach

a o zmene a doplnení zákona č.206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č.38/2014 Z.z.

 • Medziknižničná výpožičná služba je k dispozícii všetkým registrovaným používateľom UKB (okrem používateľov, ktorí majú vystavenú dočasnú identifikačnú kartu)
 • Pokiaľ používateľ nemá platnú registráciu v UKB, nemôže využívať služby MVS
 • Ak inštitúcia nemá pridelené prihlasovacie údaje, musí požiadať o ich pridelenie zaslaním e-mailu na adresu mvs@ulib.sk, v ktorom je potrebné uviesť názov inštitúcie, úplnú adresu, e-mail, telefón
 • Medziknižničná výpožičná služba je spoplatnená podľa Cenníka UKB
 • Používateľ je povinný pri zadávaní žiadanky vyplniť úplné bibliografické údaje týkajúce sa žiadaného dokumentu
 • Vyplnená a odoslaná žiadanka je pre používateľa záväzná. Žiadanku je možné stornovať do 24 hodín od jej zadania. Žiadosť o storno zasielajte e-mailom na: mvs@ulib.sk alebo nás kontaktujte telefonicky 02/20466 360-364
 • Žiadanky sú vybavované priebežne. V prípade, že je žiadanka na konte používateľa v kategórii ŽIADANKA, dokument je pripravený na vyzdvihnutie
 • Objednané dokumenty si používateľ vyzdvihne na 2. poschodí v oddelení MVS po výzve, ktorá bude zasielaná elektronickou formou (mailom)
  Inštitúciám budú objednané dokumenty doručené poštou
 • V rámci MVS a MMVS je možné vypožičať požadovaný knižničný dokument alebo jeho časť alebo poskytnúť informácie, kde sa požadovaný knižničný dokument nachádza v snahe zabezpečiť všeobecnú dostupnosť publikácií
 • Poskytnutie knižničného dokumentu môže knižnica obmedziť pri knižničnom dokumente, ktorý je súčasťou konzervačného fondu alebo je jeho požičiavanie mimo priestoru knižnice obmedzené knižničným a výpožičným poriadkom
 • Celé čísla periodík nie je možné vypožičať
 • Nie je možné žiadať o kópiu celého čísla periodika
 • Výpožičkou dokumentu sa používateľ zaväzuje rešpektovať podmienky a pravidlá, s ktorými je oboznámený pri vypožičiavaní dokumentu
 • Knižnica, ktorá dokument požičiava je oprávnená stanoviť spôsob výpožičky, ak uvedie v podmienkach výpožičky, že dokument je možné študovať len v priestoroch knižnice (prezenčne) odd.MVS umožní čitateľovi dokument študovať v priestoroch Všeobecnej študovne na 1.poschodí UKB
 • Používateľ svojím podpisom na potvrdenke o výpožičke preberá zodpovednosť za vypožičaný dokument MVS a MMVS, za jeho stratu, poškodenie a pod. Náklady spojené s poškodením (náhradou) dokumentu, je používateľ povinný uhradiť. Formu a výšku náhrady stanoví knižnica
 • Výpožičná lehota dokumentu je záväzná. 7 dní pred ukončením výpožičnej lehoty (v deň zaslania upozornenia) môže používateľ požiadať o predĺženie (mailom - telefonicky). Ak od nás neobdrží potvrdenie o predĺžení dokumentu najneskôr dva dni pred jej vypršaním, je potrebné rešpektovať platnú výpožičnú lehotu, ktorú si môže overiť na svojom používateľskom konte, inak používateľovi budú účtované poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty podľa platného Cenníka UKB
 • Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty sú účtované na základe platného Cenníka UKB
 • Pokiaľ si používateľ objednaný dokument nevyzdvihne do 14 dní od doručenia informačného mailu, budú mu pozastavené ďalšie služby poskytované oddelením MVS, v prípade služby MMVS bude používateľovi zaúčtovaných 50 percent z poplatku za službu
 • Všetky kópie / výpožičky MVS a MMVS sú určené pre osobnú potrebu používateľa (žiadateľa dokumentu), oddelenie MVS a MMVS je len sprostredkovateľom tejto služby
 • V odôvodnených prípadoch, v súlade s platným Knižničným poriadkom UKB, môže pracovník oddelenia MVS a MMVS vyžiadaný dokument neposkytnúť

Posledná aktualizácia: Aktualizované 06.10.2016 17:54  Tlačiť Hore

Subpage right banner