Dnes je Piatok 21.06.2024 , meniny má Alojz

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Zmluva o nájme nebytových priestorov

uzavretá medzi

Prenajímateľom:

Univerzitná knižnica v Bratislave
sídlo: Michalská, 814 17 Bratislava 
IČO: 164 631 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu: 7000070334/8180 
zastúpeným: PhDr. Tibor Trgiňa

(ďalej len „prenajímateľ“ alebo "UKB")

Nájomcom:

obchodné meno: Mária Mozoláková - Market Centrum
sídlo: Rovniankova 15, 851 02 Bratislava
IČO: 34 884 823
DIČ / DČ DPH: SK 1020141067
bankové spojenie: Tatra banka
číslo účtu: 2620833571/1100
zastúpeným: Mária Mozoláková

(ďalej len "nájomca")

Zmluvné strany uzavierajú v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. z. o nájme a podnájme nebytových  priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o nájme nebytových priestorov:

 

Čl. I
Predmet nájmu
1 Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi na užívanie nižšie uvedené časti nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 3065 v katastri nehnuteľností Bratislava - m.č. Staré Mesto, vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej len ako UKB alebo prenajímateľ), ktoré dočasne  neslúžia na plnenie úloh v rámci predmetu jej činnosti a rozhodnutím štatutárneho orgánu správcu boli vyhlásené za dočasne prebytočný majetok štátu.
Budovy, ktorých časti sú predmetom nájmu, sú nehnuteľnými kultúrnymi pamiatkami v pamiatkovo chránenom území.
Nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom nájmu podľa tejto zmluvy sú:

A

 • miestnosť č. 150 – bufet o výmere 53  m2 (hlavný priestor)
 • miestnosť č. 149 – prípravovňa o výmere 27  m2 (vedľajší priestor)
 • miestnosť č. 148 – sklad o výmere 5 m2 (vedľajší priestor)
 • miestnosť č. 151 – WC o výmere 3  m2 (vedľajší priestor)
nachádzajúce sa na 1. nadzemnom podlaží nehnuteľnosti na Ventúrskej ul. č. 13,
Bratislava, zapísanej na liste vlastníctva č. 3065 v katastri nehnuteľností Bratislava -
m.č. Staré Mesto, parc. č. 347, zastavané plochy a nádvoria o výmere 638 m2,budova súpisné č. 101263,
  
Čl. II
Účel nájmu
1. Prevádzkovanie stravovacích zariadení (bufetu).
2. Nájomca berie na vedomie, že vzhľadom k režimu užívania nehnuteľností, v ktorých sa predmet nájmu nachádza a charakteru činnosti prenajímateľa  bude predmet nájmu prístupný výlučne zamestnancom knižnice, používateľom knižničných a informačných služieb registrovaným v súlade s knižničným poriadkom UKB, návštevníkom odborných a kultúrno-spoločenských podujatí Multifunkčného kultúrneho centra (ďalej len MKC) UKB, ktorých organizátorom resp. spoluorganizátorom bude UKB. Pre ostatnú verejnosť nebude predmet nájmu a teda ani v ňom nájomcom prevádzkované stravovacie zariadenia prístupné. Ide o podnikateľský nájom.
      
Čl. III
Práva a povinnosti prenajímateľa
1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nebytové priestory nájomcovi do užívania  v deň účinnosti tejto zmluvy, a to v stave spôsobilom na dohovorené užívanie.
2. Prenajímateľ súhlasí, aby nájomca označil svojím obchodným menom nebytové priestory, a to pri vstupe do nebytových priestorov. Rozmery a grafické prevedenie označenia musí vopred schváliť prenajímateľ. Umiestnenie akýchkoľvek označení na fasádu nehnuteľností, v ktorých sa nachádza predmet nájmu, sa neumožňuje.
3. Prenajímateľ sa zaväzuje, že umožní nájomcovi prístup k nebytovým priestorom tak, aby ich mohol užívať v súlade s touto zmluvou.
4. Prenajímateľ súhlasí, aby si nájomca upravil interiér nebytových priestorov podľa potrieb vhodnými mobilnými a prenosnými zariadeniami po odsúhlasení hlavným architektom určeným prenajímateľom  a štatutárnym zástupcom UKB; s čl. III. ods. 12. tejto zmluvy nie je dotknutý.
5. Prenajímateľ súhlasí, aby nájomca v súlade so svojou podnikateľskou a súvisiacou činnosťou prijímal v nebytových priestoroch klientov a hostí v súlade s podmienkami dojednanými v tejto zmluve.
6. Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do častí nebytových priestorov, ktoré nie sú  prístupné klientom nájomcu, len v prítomnosti nájomcu alebo pracovníka nájomcu a to za účelom kontroly, či ich nájomca užíva v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
7. Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do nebytových priestorov v neprítomnosti nájomcu a bez jeho vedomia v prípade, ak hrozí vážna škoda a na jej odvrátenie alebo zmiernenie jej následkov je nevyhnutný vstup do nebytových priestorov; o takomto vstupe a jeho okolnostiach bude prenajímateľ bezodkladne nájomcu informovať.
  
Čl. IV
Práva a povinnosti nájomcu
1. Nájomca je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na nebytových priestoroch. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá za vzniknutú škodu.
2. Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu prenajímateľa nevykoná žiadne stavebné zmeny nebytových priestorov.
3. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať predpisy protipožiarnej ochrany a ostatné bezpečnostné predpisy platné pre objekt, v ktorom sa nachádzajú nebytové priestory.
4. Nájomca sa zaväzuje udržiavať poriadok a čistotu nebytových priestorov a na vlastné náklady zabezpečiť upratovanie nebytových priestorov.
5. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť nebytové priestory  v stave v akom boli prevzaté, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie.
6. Zmeny, ktoré vykonal nájomca v nebytových priestoroch so súhlasom prenajímateľa, nie je nájomca povinný po skončení nájmu uviesť do pôvodného stavu; zmeny, ktoré vykoná nájomca v nebytových priestoroch so súhlasom prenajímateľa, vykoná na vlastné náklady a nemá nárok na ich náhradu ani započítanie.
7. Nájomca sa zaväzuje vykonávať drobné opravy nebytových priestorov na vlastné náklady a zodpovednosť. Drobnými opravami sa pre účely tejto zmluvy považujú opravy, ktorých náklady v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 5.000,- Sk bez DPH. Nájomca nemá voči prenajímateľovi nárok na náhradu takto vynaložených nákladov.
8. Nájomca sa zaväzuje oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ. Prenajímateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu vykonať ohlásené opravy. V prípade, ak tieto opravy napriek oznámeniu nájomcu prenajímateľ nevykoná, je oprávnený vykonať ich nájomca; nájomca má nárok na náhradu nákladov vynaložených pri týchto opravách.
9. Nájomca sa zaväzuje znášať obmedzenia v užívaní nebytových priestorov v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv a udržiavanie nebytových priestorov.
10. Nájomca môže predmet nájmu užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou. Nájomca nie je oprávnený prenechať majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo do výpožičky. Ak nájomca prenechal majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, je takáto zmluva neplatná.
11. Nájomca prehlasuje, že si je vedomý toho, že nebytové priestory sa nachádzajú v objekte kultúrnej pamiatky v pamiatkovo chránenom území, a zaväzuje sa preto, dodržiavať všetky právne predpisy, ktoré sa na nebytové priestory v tejto súvislosti vzťahujú. Taktiež sa zaväzuje, že nevykoná žiadne úpravy a ani činnosti, ktoré by mohli z tohto pohľadu poškodiť nebytový priestor. Nájomca preberá zodpovednosť za konanie všetkých návštevníkov kaviarne, ktorým dôjde k poškodeniu nebytového priestoru alebo k jeho znehodnoteniu.
12. Nájomca sa v súvislosti s predchádzajúcim odsekom zaväzuje rešpektovať charakter nebytového priestoru a zohľadniť túto skutočnosť pri všetkých svojich činnostiach a dodržať všetky povinnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi, chrániacimi kultúrne pamiatky.
13. Nájomca sa zaväzuje, že ak ho požiada prenajímateľ z dôvodu potreby konania spoločenských udalostí o využitie nebytových priestorov poskytne nájomca svoje služby výlučne prenajímateľovi na tento účel tak, aby nebytové priestory v tomto čase boli vyhradené výlučne prenajímateľovi  a ním označeným osobám. Iným osobám sa zaväzuje nájomca zamedziť prístup do nebytových priestorov. Prenajímateľ sa zaväzuje potrebu uvedenú v tomto bode oznámiť nájomcovi najneskôr 7 kalendárnych dní pred plánovaným využitím nebytových priestorov.
14. Nájomca sa zaväzuje strpieť  kedykoľvek ho o to prenajímateľ požiada, osobnú kontrolu všetkých osôb vstupujúcich do nebytových priestorov, najmä za účelom preverenia, či vstupujúca osoba pri sebe nemá zbraň, výbušninu, alebo iný nebezpečný predmet. V tejto súvislosti sa nájomca zaväzuje, že strpí prípadnú inštaláciu a prevádzku bezpečnostných prvkov (napr. detektor kovov) alebo osôb poverených výkonom osobnej kontroly podľa tohto bodu pri vstupe do nebytových priestorov zo strany prenajímateľa. Prenajímateľ si  vyhradzuje právo kontroly na zamedzenie odcudzenia vecí súvisiacich s jeho hlavnou činnosťou cez nebytové priestory (knižničné dokumenty, technika a pod.).
15. Nájomca sa zaväzuje, že zariadi hnuteľnými vecami na svoje náklady časti nehnuteľností, ktoré sú predmetom nájmu a to nasledovným spôsobom:
 • Štandard tohto zariadenia bude pred umiestnením konzultovaný a odsúhlasený autorom projektu interiérového vybavenia knižnice (doc. J. Bahna) a štatutárnym zástupcom UKB.
 • Po ukončení nájmu hnuteľné veci, ktorými nájomca zariadi časti stravovacích zariadení ostávajú vo vlastníctve nájomcu.
16. Nájomca sa zaväzuje, že bude vykonávať všetky činnosti podľa platných noriem.
17. Ku dňu začatia prevádzkovania stravovacích zariadení v nebytových priestoroch musí nájomca disponovať všetkými potrebnými oprávneniami a povoleniami, ktoré sa na prevádzku takýchto zariadení podľa platných právnych predpisov vyžadujú.
18. Nájomca je povinný zosúladiť otváracie hodiny svojej prevádzky v nebytových priestoroch s otváracími hodinami prenajímateľa. Nájomca prispôsobí prevádzkovú dobu potrebám uskutočnenia spoločenských udalostí podľa č. IV. bod 13. tejto zmluvy.
19.   Nájomca je súčasne povinný užívať nebytové priestory takým spôsobom, aby prevádzka a úroveň stravovacích zariadení (t.j. štruktúra ponuky jedál a nápojov, úroveň služieb) prevádzkovaných nájomcom bola v súlade so spoločenskou prestížou a významom UKB.
20. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť trvalé prevádzkovanie nebytových priestorov na dojednaný účel v súlade s touto zmluvou. Potrebu akéhokoľvek plánovaného prerušenia prevádzky nájomcu je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi aspoň tri dni vopred, súčasne je nájomca povinný zabezpečiť, aby nedošlo k prerušeniu prevádzky a trvaniu prerušenia prevádzky  vo všetkých nebytových priestoroch súčasne. Prerušenie prevádzky na viac ako 3 dni v ktoromkoľvek kalendárnom mesiaci bez predchádzajúceho  súhlasu prenajímateľa je považované za užívanie nebytových priestorov v rozpore so zmluvou.
    
Čl. V
Nájomné a úhrada za služby
1. Nájomné za užívanie nebytových priestorov je zmluvnými stranami dojednané vo výške 1000,- Sk (slovom tisíc slovenských korún) za 1 m² hlavného priestoru ročne750,- Sk (slovom sedemstopäťdesiat slovenských korún) za 1 m² vedľajšieho priestoru ročne.
Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné každý kalendárny rok k 1. marcu bežného roka, a to najviac o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom prenajímateľ podľa tohto ustanovenia zvýši nájomné; právo úpravy nájomného môže prenajímateľ uplatniť prvýkrát k 1. marecu 2007.
2. Nájomca sa zaväzuje platiť dojednané nájomné na tri mesiace vopred, vždy do 10. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka bezhotovostným prevodom prostredníctvom banky na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, vždy po predložení faktúry prenajímateľom.
3. V nájomnom nie je zahrnutá úhrada za dodávku elektriny, plynu, teplej a studenej vody, odvoz smetí a ostatných služieb spojených s nájmom (ďalej len „služby“).
4.
Zmluvné strany sa dohodli, že za vykurovanie prenajatých nebytových priestorov, vodné, stočné, elektrickú energiu a za ostatné služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov uhradí nájomca prenajímateľovi sumu, ktorá sa rovná pomernej časti nákladov k celkovým nákladom na budovu, ktoré prenajímateľ vynaložil na celú budovu, v ktorej sú prenajaté nebytové priestory. Nájomca sa zaväzuje platiť dojednané náklady na služby uvedené v predchádzajúcej vete mesačne pozadu, vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, a to bezhotovostným spôsobom prostredníctvom banky na účet prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, vždy po predložení faktúry prenajímateľom. Úhradu za prípadné používanie telefónnej linky sa nájomca zaväzuje uhradiť podľa skutočne uskutočnených hovorov na základe faktúry predloženej prenajímateľom.
5. V prípade, ak sa zvýši cena služieb, nájomca sa zaväzuje platiť úhradu za služby primerane zvýšenú.
6. Prenajímateľ sa zaväzuje vykonať zúčtovanie zálohových platieb do 30 dní odo dňa obdržania poslednej faktúry za služby od dodávateľov týchto služieb.
7. V prípade, ak počas trvania nájomného vzťahu dôjde k namontovaniu meračov pre niektorú z poskytovaných služieb, vykoná sa ku dňu namontovania príslušného merača zúčtovanie konkrétnej služby.
8. Povinnosť platiť nájomné a náklady sa služby spojené s nájmom vzniká nájomcovi vo vzťahu k jednotlivým nebytovým priestorom špecifikovaným v čl. I. ods. 1. tejto zmluvy odo dňa určeného podľa čl. III. bod 1. tejto zmluvy.
  
Čl. VI
Čas nájmu
1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 5 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2. Nájomca je oprávnený najneskôr 60 dní pred uplynutím doby nájmu oznámiť prenajímateľovi preukázateľným spôsobom, že má záujem na pokračovaní nájomného vzťahu podľa tejto zmluvy. Ak prenajímateľ najneskôr 10 dní pred ukončením nájomného vzťahu neoznámi nájomcovi preukázateľným spôsobom, že na ukončení zmluvy trvá, predlžuje sa nájomný vzťah o ďalší rok za podmienok stanovených touto zmluvou.
  
Čl. VII
Postup pri odovzdávaní nebytových priestorov
1. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov spíšu zápisnicu, v ktorej uvedú najmä:
 • stav, v akom sa nachádzajú nebytové priestory v čase odovzdania, zápisnice a podpisy zmluvných strán,
 • iné skutočnosti,  ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán,
 • dátum a miesto spísania.
2. Prenajímateľ sa zaväzuje, že po podpísaní zápisnice obidvoma zmluvnými stranami odovzdá nájomcovi kľúče od nebytových priestorov.
3. Prenajímateľ  sa  zaväzuje,  že  do  troch  dní  po  ukončení  nájmu  odovzdá prenajímateľovi nebytové priestory v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu. V prípade, ak nebytové priestory budú opotrebované viac, ako zodpovedá bežnému opotrebovaniu, je nájomca povinný uviesť nebytové priestory do stavu zodpovedajúcemu bežnému opotrebovaniu,  a ak to nie je možné, nahradiť prenajímateľovi škodu, ktorú tým prenajímateľ utrpel. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní nebytových priestorov spíšu zápisnicu, ktorá bude obsahovať obdobné údaje, ako sú dohodnuté v bode 1.
  
Čl. VIII
Zodpovednosť zmluvných strán
1. Ak niektorá zmluvná strana porušením povinností vyplývajúcich jej  z tejto zmluvy spôsobí druhej zmluvnej strane škodu, je povinná ju uhradiť. Škoda sa primárne nahrádza uvedením do pôvodného stavu, ak to nie je možné, uhrádza sa v peniazoch.
2. Ak niektorá zmluvná strana neposkytne druhej zmluvnej strane primeranú súčinnosť potrebnú na splnenie záväzkov podľa tejto zmluvy, je povinná jej uhradiť škodu týmto spôsobenú.
  
Čl. IX
Skončenie nájmu
1.  Nájom podľa tejto zmluvy môžu zmluvné strany zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.
2.. Prenajímateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať len z týchto dôvodov:
 • ak nájomca užíva nebytové priestory v rozpore s touto zmluvou,
 • ak nájomca o viac ako 30 dní mešká s platením nájomného alebo úhrady za služby,
 • ak nájomca napriek upozorneniu hrubo porušuje pokoj a poriadok,
 • ak nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa,
 • z ďalších dôvodov uvedených v §9 ods. 2/ zák. č. 116/190 Zb. z. v platnom znení.
3. Nájomca je oprávnený túto zmluvu vypovedať len z týchto dôvodov:
 • ak nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytové priestory najal,
 • ak sa nebytové priestory stanú bez zavinenia nájomcu nespôsobilé na dohovorené užívanie,
 • prenajímateľ hrubo porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
4. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede a uplynie posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca. Výpoveď musí mať písomnú formu, musí v nej byť uvedený dôvod výpovede a musí byť doručená druhej strane, inak je neplatná.
  
Čl. X
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
2. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne uplynie najmenej dvojtýždňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Prenajímateľ je oprávnený doručovať písomnosti nájomcovi formou osobného doručenia aj do nebytových priestorov.
3. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
4. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia sú určené pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť udelením súhlasu zriaďovateľa (deň účinnosťi).
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných podmienok.
  

Bratislava 9. 8. 2005
  
za prenajímateľa                                                                                za nájomcu:
  
PhDr. Tibor Trgiňa                                                                             Mária Mozoláková
generálny riaditeľ                                                                              majiteľka
  
  
Súhlas MK SR:
 
Bratislava 27. 9. 2005
číslo: MK - 10451 / 2005 - 300 / 25104

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 03.07.2009 10:13  Tlačiť Hore

Subpage right banner