Dnes je Piatok 21.06.2024 , meniny má Alojz

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Podmienky osobitného ponukového konania - bankomat

Prenájom priestoru na prevádzkovanie bankomatu a veľkoplošnej obrazovky

Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská ul. č. 1, 814 17 Bratislava
Podmienky osobitného ponukového konania

 

1

Identifikácia prenajímateľa

1.1
Predmet nájmu
1.2
Účel nájmu

2

Pokyny a informácie pre uchádzačov

2.1
Oprávnení uchádzači
2.2
Príprava a predloženie ponúk
 
2.2.1
Obsah ponuky
 
2.2.2
Dorozumievanie a vysvetľovanie
2.3
Vyhodnotenie ponúk
2.4
Označenie ponúk
2.5
Miesto a lehota na predkladanie ponúk

3

Prijatie a hodnotenie ponúk

3.1
Vyhodnocovanie ponúk
3.2
Kritérium na hodnotenie ponúk
3.3
Všeobecné ustanovenia

4

Zrušenie osobitného ponukového konania

    
    

1

Identifikácia prenajímateľa

Názov organizácie: Univerzitná knižnica v Bratislave
IČO: 164631
Sídlo: Michalská 1, 814 17 Bratislava
Telefón: 02/20 466 222
Fax: 02/20 466 246
1.1 Predmet nájmu
  Predmetom nájmu je časť nehnuteľností, zapísaných na Liste vlastníctva č. 3065 v katastri nehnuteľností Bratislava-m.č. Staré Mesto, vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej len ako UKB), ktoré dočasne neslúžia na plnenie úloh v rámci predmetu jej činnosti a rozhodnutím štatutárneho orgánu správcu boli vyhlásené za dočasne prebytočný majetok štátu.
Budova, ktorej časť je predmetom nájmu, je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou v pamiatkovo chránenom území.

Časťami nehnuteľností, ktoré sú predmetom nájmu je:
 
 • Časť parcely č. 347 - pre umiestnenie bankomatu o výmere 3 m2.
 • Časť budovy súp. č. 101263 - presklenná časť fasády - pre umiestnenie veľkoplošnej obrazovky o výmere 1 m2.
Spolu: 4 m2 nachádzajúce sa na Ventúrskej ul. č. 13, Bratislava, zapísanej na liste vlastníctva č. 3065 v katastri nehnuteľností Bratislava-m.č. Staré Mesto, ako parc. č. 347, zastavané plochy a nádvoria o výmere 638 m2 , budova súpisné č. 101263.
  Predmetom nájmu je časť vonkajšej presklennej fasády budovy a časť pozemku, na ktoré nájomca na vlastné náklady umiestni hnuteľné veci 1 ks bankomatu a 1 ks veľkoplošnej obrazovky. Architektonické riešenie bankomatu a veľkoplošnej obrazovky bude pred umiestnením konzultované a odsúhlasené autorom projektu "MKC - obnova a revitalizácia objektov Univerzitnej knižnice v Bratislave" (doc. J. Bahna), pamiatkovým a iným platným právnym predpisom vzťahujúcim sa na plnenie účelu nájmu. Predmet nájmu je vyznačený na pripojenom situačnom nákrese.

Po ukončení nájmu zostávajú hnuteľné veci vo vlastníctve nájomcu a nájomca bude povinný uviesť dotknuté časti nehnuteľností prenajímateľa do pôvodného stavu.

Nájomca čestným vyhlásením potvrdí, že sa v plnom rozsahu oboznámil s týmito podkladmi prenajímateľa, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky na realizáciu účelu prenájmu a disponuje takými kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné poskytovanie týchto služieb potrebné.
1.2 Účel nájmu
  Prevádzkovanie bankomatu a veľkoplošnej obrazovky Využitie predmetu nájmu na vyššie uvedený účel prispeje ku skvalitneniu služieb verejnosti v objektoch UKB nielen prevádzkovaním bankomatu, ale aj bezodplatnou propagáciou činnosti knižnice a podujatí Multifunkčného kultúrneho centra UKB prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky v rozsahu dohodnutom s nájomcom.
 

2

Pokyny a informácie pre uchádzačov

2.1 Oprávnení uchádzači
 

Vzhľadom k účelu nájmu, ktorého súčasťou je prevádzkovanie bankomatu môže byť oprávneným uchádzačom výlučne právnická osoba s povolením pôsobiť ako banka alebo pobočka zahraničnej banky na území SR.

Podmienkou účasti v osobitnom ponukovom konaní je predloženie nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nie starších ako 3 mesiace:

 • potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii, že nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla; predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí ním preukazovať skutočný stav vo vzťahu k termínu, kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk,
 • potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
 • potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov príspevku na poistenie v nezamestnanosti /potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného okresného úradu nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá v Slovenskej republike evidované nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, ak má sídlo v Slovenskej republike,
 • výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom - v krajine svojho sídla nie starší ako tri mesiace, že nebol štatutárny orgán uchádzača, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
 • doklad o oprávnení podnikať alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovanej služby:
  • výpis z obchodného registra (
  • povolenie pôsobiť ako banka alebo pobočka zahraničnej banky
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla
2.2 Príprava a predloženie ponúk
  2.2.1 Obsah ponuky
  Ponuka musí obsahovať:
 1. doklady, ktoré sú súčasťou podmienok účasti vosobitnom ponukovom konaní podľa bodu 2.1 týchto podkladov
 2. ponukovú cenu nájomného /bez DPH/ za 1m2 v Sk/rok
 3. architektonický návrh riešenia
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať predpísané náležitosti nebudú vyhodnotené!
  2.2.2 Dorozumievanie a vysvetľovanie
  Poskytovanie vysvetlení a informácií medzi prenajímateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou.
Informácie operatívne poskytnuté elektronickou poštou sa do 3 dní doručia aj v písomnej forme.
Všeobecné otázky týkajúce sa týchto podkladov poskytne zodpovedná osoba
PhDr. Aneta Bartková, tel. 20 466 223.
2.3 Vyhotovenie ponuky
  Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, zviazaná vcelku s očíslovanými stranami bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto podkladoch, musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, pokiaľ nie je určené inak. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý. Ponuka a ďalšie doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku.
2.4 Označenie ponúk
  Na uzavretom obale sa uvedie meno a sídlo uchádzača s označením:

"Osobitné ponukové konanie: Prenájom priestoru na prevádzkovanie
bankomatu a veľkoplošnej obrazovky"
2.5 Miesto na predkladanie ponúk
  Uchádzači predložia svoje ponuky na sekretariát generálneho riaditeľa Univerzitnej knižnice v Bratislave, Michalská 1, 1. posch. do 31. 1. 2006 do 15 h.
 

3

Prijatie a hodnotenie ponúk

3.1 Vyhodnocovanie ponúk
  Na vyhodnocovanie ponúk prenajímateľ menuje komisiu. Na vyhodnotenie ponúknutých cien vyzve prenajímateľ všetkých záujemcov najneskôr päť dní pred konaním vyhodnotenia.
3.2 Kritérium na hodnotenie ponúk
  Najvyššia ponúknutá cena za prenájom m2 v Sk/rok za podmienky predloženia všetkých potrebných dokladov a odsúhlasenia architektonického riešenia autorom projektu "MMKC - obnova a revitalizácia objektov Univerzitnej knižnice v Bratislave" (doc. J. Bahna), pamiatkovým úradom a štatutárnym zástupcom UKB.
3.3 Všeobecné ustanovenia
 
 • Zmluva bude mať charakter zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku. Zmluva o nájme nadobudne platnosť udelením súhlasu zriaďovateľa (MK SR). Konkrétny text zmluvy bude upresnený s víťazným uchádzačom.
 

4

Zrušenie osobitného ponukového konania

UKB si vyhradzuje právo osobitné ponukové zrušiť bez vyhodnotenia víťaznej ponuky.
 
 

V Bratislave 19. 12. 2005

PhDr. Tibor Trgiňa
generálny riaditeľ

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 25.01.2010 16:02  Tlačiť Hore

Subpage right banner