Dnes je Sobota 21.07.2018, meniny má Daniel

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Záznam o kontrole

V súlade s poverením na kontrolu č. 2/2004 zo dňa 19.1.2004 Ing. Jana Uherová vykonala v čase od 22.1.2004 do 27.1.2004 kontrolu realizácie Akčného plánu boja proti korupcii v podmienkach UKB za rok 2003.

Kontrolné zistenia :

1. Zvýšenie informovanosti o verejnom obstarávaní

1.1. Zverejniť na internetovej stránke Univerzitnej knižnice v Bratislave ( ďalej len UKB)všetky oznámenia o verejnom obstarávaní ( predbežné oznámenia a oznámenia o vyhlásaní metódy ) organizované UKB, ktroré majú byť publikované vo Vestníku.
Úloha splnená.

1.2. Všetky publikovateľné údaje týkajúce sa jednotlivých prípadov verejného obstarávania( predmety obstarávania, podmienky účasti, súťažné podmienky, lehoty na predkladaniedokladov a ponúk, kritéria hodnotenia ponúk, počet doručených ponúk a údaje o úspešnom uchádzačovi ) realizovaných UKB zverejňovať na internetovej stránke UKB.
Úloha splnená.

1.3. Dôsledne uplatňovať zákon NR SR č. 557/2001 Z.z. podprahová metóda verejného obstarávania s nižšou cenou.
Úloha splnená.

2. Komunikácia s verejnosťou

2.1. Informovať verejnosť o vybavovaní sťažností a petícií na internetovej stránke UKB,resp. masovokomunikačných prostriedkov.
Úloha splnená.

2.2. Aktualizovaný akčný plán boja proti korupcii v podmienkach UKB zverejniť na internetovej stránke UKB.
Úloha splnená.

3. Právna oblasť

3.1. Pri príprave nových internetových predpisov - smerníc, pokynov, príkazov alebo dopĺňaní platných predpisov dbať na jednoznačnú formuláciu ustanovení, ktoré upravujú práva a povinnosti zamestnancov UKB.
Úloha splnená.

3.2. Platné interné predpisy zverejňovať aj na internetovej stránke UKB.
Úloha splnená.

4. Opatrenia na zvýšenie prehľadnosti v oblasti personálnej práce

4.1. Výberové konanie na miesta vedúcich zamestnancov uskutočniť podľa zákona NR SR č.313/2001 vo verejnej službe § 4.V roku 2003 sa uskutočnilo výberové konanie na miesto vedúcej oddelenia kníh v ODSF a na miesto vedúcej oddelenia absenčných služieb v OKS podľa Zákona o verejnej službe č.313/2001 § 4.

4.2. V prípade korupčného správania v plnom rozsahu využívať ustanovenia Zákonníka práce, najmä § 222 - bezdôvodné obohatenie a Pracovného poriadku UKB.Nezistilo sa korupčné správanie zamestnancov UKB.

4.3. Pri zaradení zamestnancov dbať o to, aby príbuzní, ktorí pracujú v knižnici, neboli zaraďovaní do funkcií v bezprostrednej nadradenosti a podradenosti.
Úloha sa dodržiava.

4.4. V prípade prijímania nových záujemcov do pracovného pomeru, nezvýhodňovať blízkych príbuzných.
Úloha sa dodržiava.

5. Oblasť vnútornej kontroly

5.1. Zabezpečiť pravidelné zverejňovania kontrolnej činnosti na príslušné obdobie a správz kontrolnej činnosti na príslušné obdobie na internetovej stránke UKB.
Úloha splnená.

5.2. Uskutočniť kontrolu dodržiavania podprahovej metódy verejného obstarávania s nižšou cenou v 2. polroku 2003.
Úloha splnená.

5.3. Vykonať vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré vyplývajú z tohto akčného plánu a výsledky zverejniť na internetovej stránke UKB.
Úloha sa splní do 31.1.2004.

Z: Ing. J. Uherová

Prerokovanie záznamu svojím podpisom potvrdzujú :

Ing. J. Uherová ......................................................

Ing. M. Petrovičová ...............................................

PhDr. L. Oslanec ....................................................

PhDr. Tibor Trgiňa
generálny riaditeľ

Bratislava 27.1.2004

Posledná aktualizácia: Aktualizované 31.03.2009 11:43  Tlačiť Hore

Subpage right banner