Dnes je Sobota 21.05.2022 , meniny má Zina

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Digitálne knižnice vo svete

Obdobie po roku 2000 je najmä v knihovníckej oblasti charakteristické nárastom rôznych digitalizačných aktivít, ktorých výsledkom sú dnešné digitálne archívy, knižnice či úložiská. Prinášame vám tie, ktoré považujeme za zaujímavé. 

NA SLOVENSKU

* Online digitálna knižnica Slovenskej národnej knižnice : obsahuje objekty, ktoré SNK zdigitalizovala v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) - knihy, noviny, časopisy a články, hudobniny, grafiky, rukopisy a mapy, ktoré sú súčasťou slovenského písomného kultúrneho dedičstva. Jej obsah sa sprístupňuje s ohľadom na aktuálne platný zákon o autorských právach, t.j. voľne prístupné sú len dokumenty, ktoré boli vydané pred viac ako 70 rokmi (ak už vypršali autorské práva všetkých tvorcov diela). Digitálna knižnica obsahuje i obchodne nedostupné diela.

* Katalóg digitálnej knižnice Slovenskej národnej knižnice : viac ako 1 milión digitálnych objektov - monografie, pohľadnice, plagáty, špeciálne dokumenty, periodiká a články. Neprihlásený používateľ a používateľ mimo fyzické priestory SNK má prístup len ku katalógu (katalogizačné záznamy). Prihlásený oužívateľ v priestoroch SNK má k dispozícii aj plné texty diel.

* Web umenia : digitálna knižnica sprístupňuje diela výtvarného umenia a predstavuje významnú databázu na poli digitalizácie slovenského kultúrneho dedičstva. Web umenia je on-line katalógom výtvarných diel zo zbierok slovenských galérií. Obsahuje základné informácie o dielach a ich autoroch, ale aj pôvodné články, videá a kolekcie.

* Digitálna knižnica Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči : digitálna knižnica určená pre nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutých používateľov na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktorým ponúka možnosť počúvať zvukové knihy a časopisy z webovej stránky knižnice. Digitálna knižnica sprístupňuje viac ako 7 000 zvukových kníh a časopisov vo formáte MP3.

* Digitálna knižnica Centra vedecko-technických informácií SR : multiinštitucionálny nástroj na zabezpečenie online sprístupňovania digitalizovaných dokumentov pre vysoké školy, vedecko-výskumné organizácie, vydavateľov vedeckých a vedecko-populárnych diel. Pozoruhodným atribútom digitálnej knižnice je, že obsahuje aj dokumenty z vlastných fondov jednotlivých inštitúcií či vydavateľstiev, nielen z fondu CVTI SR.

* Digitálna parlamentná knižnica : je spoločným projektom Národnej rady SR a Poslaneckou snemovnou parlamentu ČR, ktorá obsahuje úplné texty parlamentných dokumentov (návrhy zákonov vrátane dôvodových správ a uznesení), stenografických správ a ďalších parlamentných dokumentov od roku 1848 podnes.

* Vtedy.sk : portál, ktorý sa venuje najmä udalostiam 20. storočia, je výrazne orientovaný na fotografickú dokumentáciu.Zachytáva osobnosti, udalosti, život ľudí v rôznych desaťročiach, kultúru, priemysel a mnohé ďalšie oblasti ľudského života a činnosti.

* Zoznam obchodne nedostupných diel : ak hľadáte dielo (knihy, časopisy a noviny) a neviete ho nájsť, môže to byť preto, že už viac nie je dostupné v tradičných obchodných kanáloch. Ak dielo potrebujete a nenachádza sa vo vašej knižnici, obráťte sa na Slovenskú národnú knižnicu alebo zájdite do antikvariátu.

VO SVETE

* Digitálne knižnice v ČR : webstránka Národnej knižnice ČR obsahuje rozcestník k rôznym digitálnym knižniciam

* Manuscriptorium : verejne prístupná digitálna knižnica orientovaná najmä na staré, vzácne a historické diela knižnej kultúry. Diela v digitálnej knižnici pochádzajú z knižníc i mimo Európy

* Knihověda.cz : je portál k dejinám českej knižnej kultúry do roku 1800. Obsahuje Bibliografickú databázu bohemikálnych tlačí rukopisov a modernej literatúry, ktorá sa venuje staršej českej knižnej kultúre. Eviduje známe české i cudzojazyčné knihy vytlačené na českom území od 15. storočia do roku 1800. Súčasťou portálu je vizualizačný a výskumný nástroj, Mapa tlačiarenskej produkcie Čiech a Moravy do roku 1800, ktorý poskytuje možnosť selektívneho zobrazenia podľa rôznych kritérií. Do portálu je zapojená aj internetová Encyklopédia knihy v českom stredoveku a rannom novoveku, ktorá zaraďuje encyklopedické heslá do širšieho kontextu.

* Digitálna knižnica Bavorskej štátnej knižnice : obsahuje množstvo dokumentov so vzťahom k Slovensku (vydané na Slovensku, s tematikou o Slovensku=Hornom Uhorsku a pod.), najmä dokumenty staršieho dátumu vydania.

* Digitálna knižnica Rakúskej národnej knižnice : obsahuje množstvo dokumentov so vzťahom k Slovensku

* Svetová digitálna knižnica (World Digital Library) : obsahuje 20.000 digitálnych dokumentov - európske iluminované rukopisy, čínske knihy, rukopisy, mapy a tlače, dokumenty k dejinám USA, svetovým dejinám a prvej svetovej vojne. Je dostupná v siedmych jazykoch a jedným z cieľov je rozšíriť digitálny obsah aj do krajín, kde sa nepoužíva angličtina. Vznikla na základe spolupráce UNESCO a americkej Kongresovej knižnicie. Knižnica obsahuje i vzácne dokumenty zo Slovenska, najmä tie zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO, napr. Heraldický kodex bratislavského františkánského konventu, iluminovaný Bratislavský antifonár II (Hanov kódex), kolorovaná medirytina veduty Bratislavy z r. 1593 alebo nemecký preklad Kroniky sveta z druhej polovice 15. storočia. Dokumenty pochádzajú najmä z fondov Slovenskej národnej knižnice a Univerzitnej knižnice v Bratislave.

* Biblioteca digital Hispanica : digitálna knižnica Národnej knižnice Španielska, ktorá sprístupňuje zdigitalizované knihy od 15. - 19. storočia, rukopisy, kresby, rytiny, letáky, plagáty, fotografie, atlasy, hudobniny, historické noviny a časopisy a audionahrávky

* Library of Congress Digital collections : digitalizované zbierky knižnice sú prehľadateľné podľa mnohých kritérií, poskytujú rôzne zobrazenia prezentovaného obsahu, knižnica je veľmi bohatá a je z nej cítiť americké prostredie, menej sa venuje napr. európskym témam či zbierkam.

* Europeana : digitálna knižnica postavená na európskom dedičstve sprístupňuje takmer 60 miliónov umeleckých diel, artefaktov, kníh, videí a zvukov z celej Európy. Spracováva obsah tisícov európskych archívov, knižníc a múzeí, aby umožnila prístup ku kultúrnemu dedičstvu ako zdroju umeleckého zážitku, vzdelávania a výskumu. Vyhradené tematické zbierky na témy umenie, móda, hudba, fotografia a 1. svetová vojna zahŕňajú galérie, blogy a výstavy.

* British Library Digital Collections : webstránka zavedie návštevníka k množstvu menších digitálnych knižníc/zbierok Britskej knižnice. Odporúčame najmä zbierky historických dokumentov : zbierku rukopisov (Digitised manuscripts), zbierku britských novín (British Newspaper Archive), staré a vzácne tlače (Treasures in Full), zbierku iluminovaných rukopisov (Catalogue of Illuminated manuscripts) či viaceré zbierky zdigitalizovaných máp.

* England and France Project: Manuscripts from the British Library and the Bibliothèque nationale de France, 700–1200 /  France et Angleterre: manuscrits médiévaux entre 700 et 1200 : výnimočná zbierka digitalizovaných rukopisov týkajúca sa písomníctva a kultúry z oboch brehov Lamanšského prielivu z obdobia 8. až 12. storočia.  Zbierka je prístupná z British Library, aj z Bibliothéque nationale de France.

* Archívne a rukopisné dokumenty Francúzskej národnej knižnice : zbierka obsahuje zdigitalizované i nezdigitalizované zbierky rukopisov od konca stredoveku do konca renesancie, audiovizuálnych dokumentov, zbierku mincí a medailí, zbierku vzácnych raritných dokumentov, zbierku administratívnych dokumentov knižnice, zbierku dokumentov divadelného umenia, zbierku hudobnín a iné.

* Maďarská elektronická knižnica : digitálna knižnica rôznych typov a druhov dokumentov, ktoré si používateľ môže stiahnuť v rôznych formátoch a podobách. V menu napravo možnosť voľby digitálnej zbierky - elektronické periodiká alebo obrázkový archív.

* Biblioteca Corvina virtualis : digitálna knižnica prekrásnych rukopisov a inkunábulí, ktoré tvorili knižnicu kráľa Mateja Korvína a/alebo jeho ženy Beatrix. Najcharakteristickejším znakom "korvíniek" je erb na prednej knižnej doske a vonkajšia úprava knihy, ktorá bola viazaná v zamate alebo pozlátenej koži.

* Gallica - digitálna knižnica Francúzskej národnej knižnice sôúži ako digitálna encyklopédia a sprístupňuje tlačené materiály, grafické materiály a zvukové nahrávky. Umožňuje nájsť zriedkavé, vzácne, viac nevychádzajjúce diela či inak zložito prístupné diela.

* Arcanum Digitheca : sprostredkúva vedecké a odborové periodiká, týždenníky a denníky, encyklopédie a tematické zbierky kníh. Sprístupňuje len diela vydané v Maďarsku.

*  Répertoire International des Sources Musicales (RISM) : katalóg, ktorý je výsledkom činnosti neziskovej organizácie, zachytáva hudobné diela v podobe rukopisov, tlačených materiálov, diel o hudobnej teórii a libretá, ktoré sa nachádzajú v mnohých múzeách, knižniciach, archívoch, náboženských obciach, školách a súkromných zbierkach. Obsahuje viac ako 1,3 milióna záznamov, vyhľadávanie/prehľadávanie záznamov je voľne dostupné bezplatne.

Obsah webstránky sa priebežne mení a dopĺňa.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 04.01.2022 09:17  Tlačiť Hore

Subpage right banner