Dnes je Utorok 27.07.2021 , meniny má Božena 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Štruktúra a fungovanie

Organizačná štruktúra (hlavné orgány): Generálna konferencia, Výkonná rada, Sekretariát, národné komisie v členských krajinách
 

Generálna konferencia

Generálna konferencia pozostáva zo zástupcov členských štátov organizácie. Zasadá každé dva roky za prítomnosti členských štátov, pridružených členov, nečlenských štátov so štatútom pozorovateľa, ako aj medzivládnych a mimovládnych organizácií. Každá členská krajina má hlasovacie právo s rovnakou váhou (1 štát = 1 hlas), bez ohľadu na geografickú rozlohu a výšku príspevku do rozpočtu UNESCO. Generálna konferencia stanovuje základné politiky a línie činnosti organizácie. Jej úlohou je vytyčovať programy a rozhodovať o rozpočte UNESCO, ako aj voliť členov Výkonnej rady a každé štyri roky menovať generálneho riaditeľa UNESCO.
 

Výkonná rada

Výkonná rada je výkonným orgánom UNESCO. Pripravuje podklady pre činnosť Generálnej konferencie a dohliada na náležité vykonávanie jej rozhodnutí. Funkcie a kompetencie Výkonnej rady primárne stanovuje Ústava UNESCO, pravidlá alebo smernice pre činnosť Rady ďalej určuje Generálna konferencia. Každé dva roky Generálna konferencia pridelí Výkonnej rade špecifické úlohy. Ostatné funkcie Výkonnej rady vyplývajú z dohôd uzavretých medzi UNESCO a OSN, špecializovanými organizáciami OSN alebo inými medzivládnymi organizáciami. Výkonná rada pozostáva z 58 členov volených Generálnou konferenciou. Výber zástupcov do Výkonnej rady je založený na geografickom a kultúrnom kľúči, cieľom ktorého je zabezpečiť čo najväčšiu rozmanitosť v jej zložení.
 

Sekretariát

Sekretariát je výkonným orgánom  UNESCO. Tvorí ho úrad generálneho riaditeľa a zamestnanci, ktorých vymenoval. V súčasnosti pôsobí viac ako 700 zamestnancov  v 53 úradoch UNESCO po celom svete. V roku 2017 bola do funkcie generálnej riaditeľky UNESCO vymenovaná Audrey Azoulay.
 

Národné komisie

UNESCO je jedinou svetovou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa programovo opiera o sieť národných komisií a má dosah na občiansku spoločnosť, širokú odbornú a laickú verejnosť – vedeckú, intelektuálnu, umeleckú a kultúrnu komunitu. Národné komisie pre UNESCO vznikli so zámerom zapojiť národné vládne a mimovládne inštitúcie a organizácie do činnosti UNESCO a dosiahnuť ciele UNESCO na národnej, subregionálnej, interregionálnej a regionálnej úrovni v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry a vedy. Národné komisie pre UNESCO majú poradnú funkciu voči zástupcom členských štátov UNESCO na zasadnutiach Generálnej konferencie UNESCO a Výkonnej rady UNESCO a pôsobia ako poradné orgány voči vládam a parlamentom členských krajín UNESCO.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 04.06.2020 14:26  Tlačiť Hore

Subpage right banner