Dnes je Utorok 27.06.2017, meniny má Ladislav, Ladislava

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Novinky vo fonde UKB

 

Dokumenty určené na absenčnú výpožičku (výpožička na domov)

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Gáliková, Silvia Academic writing 33.G.01506 Peter Lang 2016
Sofokles Antigona 33.D.35310 Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2016
  Autorský zákon 33.D.34597 Heuréka 2016
Radičová, Iveta Byť, alebo, Nebyť - Európska Únia? 33.D.35349 Centrum pre otvorenú politiku 2016
  Digitale Archivierung 33.D.35268 Studienverlag 2016
Žolnová, Jarmila Edukácia žiaka so psychosociálnym narušením na základnej škole 33.D.35314 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2016
  Flóra Slovenska 33.D.35321 Veda 2016
Horňák, Ladislav História starostlivosti o ľudí s postihnutím a narušením v európskom kontexte 33.D.35315 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2016
Arndt, Jana Karolin How to test text-picture integration during learning with multimedia by studying cross-modal memory effects 33.D.35296 Eberhard Karls Universität Tübingen 2016
Kumorová, Zdenka Inojazyčné výrazy v slovenčine 33.D.34593 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2016
  Katastrálny zákon 33.D.34596 Heuréka 2016
Blažek, Radovan Kriminalistika 33.D.35302 Heuréka 2016
Dobrota, Dušan Lekárska biochémia 33.D.33791 Osveta 2016
Ondruš, Peter Manažment a financovanie v zdravotníctve 33.D.35358 [Peter Ondruš] 2017
Šošková, Ivana Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949 33.D.35309 Belianum 2016
  Národné kultúrne pamiatky na Slovensku 33.B.06493 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2016
Londák, Miroslav Od predjaria k normalizácii 33.D.33714 Veda 2016
Kulavkova, Katica Otvorena poetika 33.D.35265 Makedonska akademija na naukite i umetnostite 2016
Klimek, Libor Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach 33.D.34600 Wolters Kluwer 2016
Kušniráková, Ingrid "Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií" 33.D.33713 Veda 2016
Kázmerová, Ľubica Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918-1939) 33.D.33712 Veda 2016
Joniaková, Zuzana Riadenie ľudských zdrojov 33.D.35323 Wolters Kluwer 2016
Michálka, Jaroslav Roky v pekle 33.D.35275 Volvox Globator 2015
Dostojevskij, Fëdor Michajlovič Rusko a Európa, Z denníka spisovateľa 33.D.35348 Európa 2016
Kurjaková, Eva S modrotlačou do sveta 33.B.06504 Občianske združenie Zubor 2016
Londák, Miroslav Slovakia 33.D.35095 Veda 2016
Breger, Louis Súčasná dlhodobá analytická psychoterapia 33.D.34589 Vydavateľstvo F, Pro mente sana 2016
Markuš, Jozef Svetozár Hurban Vajanský 33.D.35350 Allegro 2016
  Vocabularium internationale sigillographicum 33.D.35333 Veda 2016
Füle, Erika Yor 33.D.35096 filmotras 2016
  Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 33.D.34598 Heuréka 2016
Húska, Augustín Marián Západ verzus Východ 33.D.35312 Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2016

Aktualizované: 9.5.2017

 

Dokumenty určené na prezenčnú výpožičku (len v priestoroch UKB)

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Žilinčíková, Dana Aby rozchodili váš rozchod- SJ.D.10047 Návrat 2016
Prušková, Zora Ako si porozumieť s literatúrou SJ.D.09881 Literárne informačné centrum 2016
Nagyvendégi, Éva Amade SJ.B.03172 Amade polgári társulás 2016
Štulajterová, Alena An introduction to language studies SJ.D.09878 Belianum 2016
  Anatómia a morfológia živočíchov SJ.B.02966 Vydavateľstvo UK 2016
Hubcejová, Jaroslava Asociácia polymorfizmov génu ApoE s ischemickou chorobu srdca SJ.D.09851 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2016
Šuvada, Jozef Atribúty sociálnej komunikácie medzi rómskym etnikom a majoritnou spoločnosťou SJ.D.10456 ASRPO SR 2017
Vencko, Jozef Boje za MATFYZ SJ.D.09818 Vydavateľstvo UK 2017
Hladík, Ján Bratislavská Šupka SJ.B.02970 ARS EOS 2017
Mazák, Ján Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike SJ.D.10315 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2016
Grigorjanová, Tatjana Cvičebnica z konzekutívneho a simultánneho tlmočenia SJ.D.10174 Tribun EU 2016
Masters, Peter Čo by ste mali vedieť o svojom svedomí SJ.D.10370 Občianske združenie Dobrá Správa 2016
Blaha, Ľuboš Dejiny politického myslenia v 19. storočí SJ.D.10463 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2017
Budaj, Marek, Dějiny světa od A do Z SJ.D.10220 Ikar - Príroda 2016
Agasso, Domenico Don Bosco SJ.D.10097 Don Bosco 2016
Nietzsche, Friedrich, Ecce Homo SJ.D.10121 Iris 2016
  Edvard Grieg SJ.D.10076 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2016
Bilá, Magdaléna English Phonetics and Phonology for Slovak Students SJ.B.03168 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2016
  Falšovanie a pozmeňovanie cestovných dokladov SJ.D.10061 Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku 2017
  Filmová tvorba SJ.D.09995 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení 2016
Bukoveczky, Juraj Fundamentals of mechanical engineering SJ.D.10057 Vydavateľstvo STU 2016
  Genetika a šľachtenie rastlín SJ.B.03200 Vydavateľstvo SPU 2016
  Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov SJ.D.10300 Slovenský komitét slavistov 2017
Hrdličková, Zuzana Ideational idioms in business English communication SJ.D.10307 Ekonóm 2016
  Informatika pre manažérov SJ.D.10211 Žilinská univerzita v Žiline 2016
Balogh, Alexander Ján Langoš. Strážca pamäti SJ.D.10510 Artforum 2016
  Každodenní život v Československu 1945/48-1989 SJ.D.09696 Ústav pro studium totalitních režimů 2015
  Košická eparchia 2017 SJ.D.09816 Gréckokatolícka eparchia Košice 2017
  Literatúra bodka sk SJ.D.09885 Literárne informačné centrum 2016
Kriško, Dušan Manažment hraníc SJ.D.10059 Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku 2017
Hrivnáčiková, Adriana Manuál verejného obstarávania v kocke SJ.D.08502 Forum 2016
Bikár, Miloš Medzinárodný finančný manažment SJ.D.10112 Ekonóm 2016
Szabo, Ľuboslav Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku SJ.D.10110 Ekonóm 2016
Mattanza, Alessandra Môj New York SJ.D.10169 Slovart 2016
Župčánová, Martina Múzejná kyberkultúra SJ.B.02243 Tribun EU 2016
Kalapp, Attila Nábytok z paliet SJ.D.10160 Príroda 2016
Luby, Štefan Nanosvet na dlani SJ.D.10419 Veda 2016
Saniga, Miroslav Naša príroda v kocke SJ.D.10508 Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2016
Machová, Kristína Nové trendy v strojovom učení SJ.D.09744 Technická univerzita v Košiciach 2016
  Objektívom z Ria SJ.D.10359 Slovenský olympijský výbor 2016
Schusterová, Ingrid Pediatric cardiology: selected chapters SJ.B.03262 Pavol Jozef Šafárik University in Košice 2016
Slávik, Štefan Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov SJ.D.10108 Ekonóm 2016
Záhora, Jozef Praktikum z trestného práva hmotného SJ.D.10250 Wolters Kluwer 2017
Scheuernstuhl, Annelie Prírodná hormonálna liečba SJ.D.10114 Ikar - Príroda 2016
  Rodinné poklady SJ.B.03265 AneMa 2016
  Rok svätého Martina v Bratislavskej arcidiecéze SJ.D.09991 Tlačiareň Kubík 2016
Slezáková, Andrea Samostatný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu SJ.D.10340 Wolters Kluwer 2016
Mrva, Ivan Slovenské dejiny pre každého SJ.D.10374 Perfekt 2016
Figura, Ivan Slovenský národohospodár Peter Zaťko SJ.D.10106 Wolters Kluwer 2016
Caltíková, Milada Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry SJ.D.10301 Enigma Publishing 2017
Caltíková, Milada Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry SJ.D.10302 Enigma Publishing 2017
Uherková, Andrea Staré sorty sú "in" SJ.B.03189 Technická univerzita vo Zvolene 2016
  Stav sociálnej ochrany na Slovensku SJ.B.03192 Inštitút pre výskum práce a rodiny 2017
Bajtoš, Ján Školské podvádzanie SJ.D.10357 Wolters Kluwer 2016
Rafajlovičová, Rita The structure of the English sentence SJ.B.03191 Prešovská tlačiareň 2015
  Uhorský palatín Juraj Turzo - renesančný človek SJ.D.10147 Považské múzeum v Žiline 2016
Baker, Joanne Vesmír SJ.D.09888 Slovart 2016
Zygar', Michail Viktorovič Všetci mocní Kremľa SJ.D.10119 Absynt 2016
Fabián, Karol Vybrané otázky kybernetickej bezpečnosti SJ.D.10417 Belianum 2016
  Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou SJ.B.03169 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 2017
  Zákon o odpadoch a katalóg odpadov SJ.D.08815 Eurokódex 2016

Aktualizované: 9.5.2017


CD/DVD prístupné v študovni elektronických dokumentov

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Šagátová, Slavka Aktuálne trendy v rozpočtovaní režijných nákladov SCR.C.09018 SK Professional, s.r.o. 2016
Trpčevská, Jarmila Neželezné kovy SCR.C.09037 Technická univerzita v Košiciach 2017
  Nové trendy vo farmakoterapii SCR.C.09023 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 2016
Kompaniková, Jana Special Bacteriology – Basic Laboratory Tests SCR.C.09020 Univerzita Komenského v Bratislave 2016
  Súčasné trendy vzdelávania v mediácii SCR.C.09028 Asociácia mediátorov Slovenska 2017

Aktualizované: 9.5.2017

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 09.05.2017 13:39  Tlačiť Hore

Subpage right banner