Dnes je Pondelok 18.06.2018, meniny má Vratislav

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Novinky vo fonde UKB

 

Dokumenty určené na absenčnú výpožičku (výpožička na domov) 

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Piťha, Jan, Akutní stavy na interním oddělení 33.D.37727 Stanislav Juhaňák - Triton 2017
Lengová, Jana, Antológia klavírnej hudby na Slovensku 33.B.07240 Ústav hudobnej vedy SAV 2015
Broklová, Eva, Antonín Švehla 33.D.37716 Academia 2017
  Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989 33.D.38176 Academia 2017
  Contributions to the music theory conceptions in Slovakia 33.D.38292 Verbum 2015
  Edvard Beneš 33.D.38245 Institut Václava Klause 2016
Janáček, Kamil, Ekonomický úpadek Evropy 33.D.38251 Institut Václava Klause 2017
Schenk, Juraj, Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii 33.D.38139 Stimul 2017
  František Josef I. 33.D.38250 Institut Václava Klause 2017
Kopčáková, Slávka, Hudobná estetika a populárna hudba 33.D.38304 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015
  ICT nástroje a učitelé: adorace, či rezistence? 33.D.38161 Univerzita Palackého v Olomouci 2017
  Ján Jessenius (1566-1621) - Ľudia a doba 33.D.38138 Stimul 2017
Boyd, Danah, Je to složitější 33.D.38229 Akropolis 2017
Sikora, Ondřej, Kantova praktická metafyzika 33.D.38197 Karolinum 2017
  Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie 33.D.38294 Ústav slovenskej literatúry SAV 2016
Mužík, Jaroslav, Lidské zdroje a personální management 33.D.38216 Academia 2017
  Marie Terezie 33.D.38253 Institut Václava Klause 2017
Džuganová, Božena Medical English in USE 33.B.07225 Osveta 2010
Kopeček, Lubomír, Miloš Zeman: příběh talentovaného pragmatika 33.D.37717 Barrister & Principal 2017
Berlejung, Angelika, Náboženské dějiny starověkého Izraele 33.D.37714 Vyšehrad 2017
Lacika, Ján, Najkrajšie vyhliadky 33.D.35994 Dajama 2016
Zounek, Jiří, Normální život v nenormální době 33.D.38223 Wolters Kluwer 2017
Maňák, Josef, O vzdělávání o učitelství a tak trochu i o pedagogice 33.D.38164 Masarykova univerzita 2017
Navrátil, Jiří, Od ekonomické globalizace k "válce proti terorismu" 33.D.38226 Sociologické nakladatelství (SLON) 2016
  Ondrej Zimka 33.B.07221 Magma 2017
Bauman, Zygmunt, Retrotópia 33.D.38079 Artforum 2017
Fiala, Petr, Rozum a odvaha 33.D.36319 Barrister & Principal 2017
Musil, Miroslav, Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského 33.D.37018 Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017
Makýš, Oto, Slovensko-nemecko-anglicko-maďarský stavebno-technický slovník 33.B.07222 EUROSTAV 2017
Antošová, Monika Sprievodca detskými chorobami 33.D.37988 Fortuna Libri 2017
Glockner, David, Utajené vládkyně 33.D.37504 Ikar 2017
Szelepcsényi, Ján, Úteky za krásou 33.D.38300 TransProdukt 2015
Medňanský, Karol, Viola da gamba v Brandenburskom koncerte č. 6 BWV 1051 Johanna Sebastiana Bacha 33.D.38302 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2016
Zimka, Ondrej, Zabudnutá záhrada 33.D.38261 Magma 2017

Aktualizované: 21.5.2018

 

Dokumenty určené na prezenčnú výpožičku (len v priestoroch UKB)

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018 SJ.B.04311 Národné lesnícke centrum vo Zvolene 2018
Hrdličková, Zuzana American, British and Slovak studies I SJ.D.14217 Ekonóm 2017
Bajčan, Daniel Analytická chémia SJ.B.03355 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2018
Levický, Dušan Aplikovaná kryptografia SJ.D.14156 elfa, s.r.o. 2018
Barta, Jaroslav, Apoštol Peter v premenách času SJ.D.14256 Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 2017
Pásztor, Peter, Architekti Zbuškovci SJ.B.04224 Agentúra Sáša 2017
Adamová, Zuzana Autorský zákon SJ.D.14946 C. H. Beck 2018
Baranová, Mária Bezpečnosť a kvalita rastlinných produktov SJ.B.04190 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2017
Bednár, Peter, Budatínsky hrad SJ.B.04226 Archeologický ústav SAV Nitra 2017
Rolík, Tomáš Charlie Kaufman: Večný svit scenáristickej imaginácie SJ.D.14952 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení 2018
Bystrická, Judita Cibuľa kuchynská (Allium cepa L.) - zdroj bioaktívnych látok SJ.D.13823 Ing. Václav Heltán - 2THETA 2018
Bedlovičová, Zdenka Cvičenia zo spektrálnej analýzy organických zlúčenín a liečiv SJ.B.04186 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2017
Balonová, Jana Čerstvo a chutne od jari do zimy SJ.D.14337 Fortuna Libri 2018
Schrődl, Josef Dejiny Evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania Bratislava SJ.D.14929 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava 2017
Slančová, Daniela, Desať štúdií o detskej reči SJ.D.14203 Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2018
Jedlička, Jaroslav Effects of abiotic factors on biological characteristics on plants and their products SJ.D.14196 powerprint 2017
  Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky SJ.D.13826 BPH - British Publishing House ©2017
Sošková, Jana, Estetika a filozofia umenia Svätopluka Štúra SJ.D.14992 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2017
Bartko, Ondrej, Farba a jej použitie SJ.B.04223 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2017
Panenková, Eva Funkcie Národnej rady Slovenskej republiky v VI. volebnom období SJ.B.04229 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Parlamentný inštitút 2018
Sopková, Drahomíra Fyziológia zvierat I. SJ.B.04211 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2017
Leško, Vladimír Heidegger a novoveká metafyzika SJ.D.14948 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2017
  Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010 SJ.B.04245 Národné centrum zdravotníckych informácií 2017
Lesáková, Ľubica, Inovácie v činnosti malých a stredných podnikov v Slovenskej republike SJ.D.14040 Belianum 2017
Smieško, Ivan, Internet a trestné činy extrémizmu SJ.D.13825 Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2017
Baláž, Ivan, Inžinierske staviteľstvo SJ.B.04292 Vydavateľstvo Eurostav 2017
  Ján Kupecký SJ.B.04228 Mesto Pezinok 2017
Henčová, Katarína Kapitoly z dejín environmentálneho myslenia SJ.D.14949 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2017
Tkáčik, Ladislav, Kapucíni na Slovensku SJ.D.14214 Minor 2017
Rybárová, Mária Komentovaný zákonník práce s príkladmi SJ.D.14982 Epos 2018
Orieška, Ján, Kongresové služby a animácia v cestovnom ruchu SJ.B.04225 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá 2017
  Kronika Olympiády ľudských práv XIX. ročník SJ.D.14274 Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku 2017
Varga, Štefan, Matematická štatistika SJ.D.14983 Slovenská technická univerzita v Bratislave 2018
Šabo, Michal, Matematika SJ.D.14213 Slovenská technická univerzita v Bratislave 2018
Kiseľáková, Dana Moderný finančný manažment podnikateľských subjektov SJ.D.14437 Bookman 2017
Maliti Fraňová, Eva, Nartský epos SJ.D.14322 Allegro 2017
Valašík, Marian Naše najstaršie dejiny SJ.D.14153 Eko-konzult 2017
Dedinská, Ivana Nefrológia pre študentov lekárskych fakúlt SJ.B.04323 Univerzita Komenského v Bratislave [2018]
  Nové technológie v škole a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka v telesnej a športovej výchove SJ.D.14396 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport 2017
Lepej, Ján Nukleárna medicína SJ.D.14999 Equilibria, s.r.o. 2018
Lepej, Ján Nukleárna medicína SJ.D.15000 Equilibria, s.r.o. 2018
  Podklady k príprave na prijímacie skúšky z predmetov biológia, fyzika, náuka o spoločnosti a skúška telesnej zdatnosti SJ.B.04301 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave 2018
Hyránek, Eduard Podnikové financie vo vede a praxi 2017 SJ.D.14218 Ekonóm 2017
Buček, Ján Politická geografia - politické ideológie, demokracia a voľby SJ.D.14971 Univerzita Komenského v Bratislave 2017
Rosová, Dana Preventívny program pre žiakov s poruchami správania SJ.D.14995 Vydavateľstvo EQUILIBRIA, s.r.o. 2018
Hámorník, Ján Príručka pre projektového manažéra so zameraním na dotácie SJ.D.14177 Gemini Group s.r.o. 2018
  Rekatolizácia a uhorská spoločnosť v 17.-18.storočí SJ.D.14204 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2016
Martinská, Mária, Rodová rovnosť v ozbrojených silách SJ.D.14967 Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika 2017
Procházka, Radoslav, Rozhádzaná republika SJ.D.14950 N Press, s. r. o. 2018
Deržavin, Nikolaj Sevast'janovič, Slovania v dávnej minulosti SJ.D.14154 Eko-konzult 2017
  Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť SJ.D.13255 Typi Universitatis Tyrnaviensis 2018
Jakab, Radomír Správne právo procesné SJ.D.14980 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2018
Mattanza, Alessandra, Street Art SJ.D.14963 Slovart 2018
Mňačko, Ladislav, Súdruh Münchhausen SJ.D.14266 Európa c2017
Kročko, Miroslav Technológia spracovania mäsa SJ.B.03351 Vydavateľstvo SPU 2018
Kačinová, Viera Teoretické východiská učenia (sa) o médiách SJ.D.14206 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2018
Mitríková, Jana Turistické destinácie Slovenska SJ.D.14440 Bookman 2017
Kožárová, Ivona Úradná kontrola potravín a produktov živočíšneho pôvodu SJ.B.04189 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2017
  Veterinary physiology I. SJ.B.04209 Editorial Centre of the UVMP in Košice 2017
Podracká,. Ľudmila,1955- Vybrané štandartné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii SJ.D.14997 Herba, spol. s.r.o. 2018
Mašlejová, Anna Výpočty v anorganickej chémii SJ.B.04234 Slovenská technická univerzita v Bratislave 2018
  Wirtschaftssprache im Wandel SJ.D.14079 Verlag Dr. Kovač 2018
Gallo, Peter Znalostné systémy ako cesta zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky SJ.D.14434 Bookman 2017

Aktualizované: 21.5.2018

 

CD/DVD prístupné v študovni elektronických dokumentov

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Klincková, Janka Ako efektívne komunikovať SCR.C.09718 Belianum 2018
Šuch, Dušan Aspekt farebnosti grafickej komunikácie vedeckých dát SCR.C.09775 Technická univerzita v Košiciach 2017
Džmura, Jaroslav Automatizované elektroinštalačné systémy SCR.C.09745 Technická univerzita v Košiciach 2017
Kelemen, Miroslav Criminogenic factors and Criminal Law protection of persons, property and security interests SCR.C.09782 Belianum 2018
Okálová, Oľga Diagnostika fetálneho alkoholového syndrómu podľa 4-kódovej diagnostiky Susan Astley vo vybraných poradenských zariadeniach SR SCR.C.09813 Verbum 2017
Novotná, Barbora Diurnálna preferencia a pohybová výkonnosť žiakov športových tried SCR.C.09755 Inštitút priemyselnej výchovy 2018
  Genéza vývoja profilu študenta pre potreby globálneho trhu práce SCR.C.09742 Technická univerzita v Košiciach, Katedra spoločenských vied 2017
  Geosyntetika 2018 SCR.C.09721 SPEKTRUM STU 2018
Šmelko, Miroslav Materiály a technológie v elektrotechnike SCR.C.09777 Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta 2017
Župčán, Ladislav Múzeum v digitálnej dobe SCR.C.09790 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2017
Čierniková, Beáta Náboženstvá staroveku I. SCR.C.09731 STIMUL 2017
Tomko, Michal Pevnosť a plasticita SCR.C.09781 Technická univerzita v Košiciach 2015
Serbin, Rastislav Pokročilé praktikum z analytickej chémie SCR.C.09725 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2017
Haladová, Silvia Prehľad dejín umenia SCR.C.09799 Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2017
Laiferová, Eva, Problematika národa v slovenskej sociológii SCR.C.09729 STIMUL 2017
Račková, Mariana Psychohygiena hrou SCR.C.09736 Technická univerzita v Košiciach 2017
Plešingerová, Beatrice Riešené príklady z aplikovanej termodynamiky SCR.C.09744 Technická univerzita v Košiciach, 2017

Aktualizované: 21.5.2018

 

DVD prístupné v študovni zvukovoobrazových dokumentov

 

Názov                                                                               Signatúra
Anastacia DS.C.02478 [s.n.] [s.a.]
Dalibor Janda v Lucerně DS.C.02489 [s.n.] [s.a.]
Elán DS.C.02496 [s.n.] [s.a.]
Legends of Rock'n'roll DS.C.02488 [s.n.] [s.a.]
Sky Fighters DS.C.02498 Ringier [s.a.]
The Three Tenors Christmas DS.C.02477 Ringier [s.a.]
Zlatý věk kreslených komiksů DS.C.02495 Ringier [s.a.]

Aktualizované: 21.5.2018

 

CD/DVD/LP prístupné v hudobnom kabinete

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  Bigbít GR.A.00020 Supraphon 1986
  Bratislava jazz days ´85 GR.A.00099    
Paganini, Niccolo, Caprices for Violin Solo, op. 1 GR.A.00109 Melodija 1986
  Contemporation and Jazz = GR.A.00105 Panton 1983
  Country Roads GR.A.00112 Amiga 1985
  Every Time I feel the spirit GR.A.00139 Supraphon 1986
  Guitar music of Latin America GR.A.00111 Melodija 1983
  Gypsy Songs and Old Lyric Songs GR.A.00110 Melodija 1981
  Italské operní árie GR.A.00067 Supraphon 1985
  Jazz Praha - live GR.A.00104 Panton 1986
Fleischmann, František Keby láska kvitla na horách MU.D.00787 Dusíkovo hudobné nakladateľstvo 1943
Elbert, Karol, Krásna si MU.D.00935 Dusíkovo hudobné nakladateľstvo 1948
  Lidová hudba Skandinávie GR.A.00103 Supraphon 1985
  Living in The Background GR.A.00006 The Gramohone Co. of India Ltd. 1985
Dusík, Gejza, Mám jen to srdce chudé MU.D.00586 Mojmír Urbánek 1938
Puccini, Giacomo, Messa di Gloria GR.A.00108 Melodija 1980
  Mirella Freni GR.A.00004 Opus 1983
Prokofjev, Sergej, Ocelový skok GR.A.00054 Supraphon 1984
Kocáb, Michael Odysseus GR.A.01393 Supraphon 1990
  Päť storočí slovenskej poézie. GR.A.00121 Opus 1987
  Robo Grigorov GR.A.00115 Opus 1987
  Simon and Garfunkel´s greatest hits. GR.A.00161 CBS Supraphon 1972
  Sláčikové kvarteto D dur, op. 20, č. 4 / Joseph Haydn. -- Sláčikové kvarteto c mol, op. 18, č. 4 / Ludwig van Beethoven. GR.A.00131 Opus 1987
Dvořák, Antonín, Slovanské tance GR.A.00129 Opus 1987
Rimskij-Korsakov, Nikolaj Andrejevič, Šeherezáda GR.A.00128 Opus 1987
Britten, Benjamin, Válečné requiem, op. 66 GR.A.00069 Supraphon 1985
  Violoncello Concertos GR.A.00095 Opus 1986
Janáček, Leoš, Zápisník zmizelého GR.A.00141 Supraphon 1985

Aktualizované: 21.5.2018

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 22.05.2018 13:01  Tlačiť Hore

Subpage right banner