Dnes je Pondelok 20.01.2020, meniny má Dalibor

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Spýtajte sa knižnice

Formulár otázok a odpovedí

Dobrý den! Prosím vás, máte knihu od Jozefa Vozara, Zlatá kniha básnička (Báňská Štiavnica, Kremnica, Báňská Bystrica)
Dátum: 15.01.2020 08:17
Dobrý deň, v našom knižničnom fonde máme tento titul:

VOZÁR, Jozef. Zlatá kniha banícka: (Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica). Bratislava: Veda, 1983. Momentálne sa jeden exemplár môže požičať absenčne (mimo priestorov UKB).
 
Dobrý deň. Ak je, prosím, kniha v stave "Vecná katalogizácia" a spôsob výpožičky "V spracovaní (nie je možné vypožičať)" bude ju možné niekedy vypožičať mimo priestorov knižnice, len to bude trvať určitú dobu? Aby som vedela, či sa mi oplatí počkať alebo mám hľadať iný spôsob. Ide mi konkrétne o knihu: Svěřenské fondy Svejkovský, Jaroslav. Ďakujem.
Dátum: 08.11.2019 09:43
Dobrý deň, Vašu otázku som postúpila do oddelenia vecnej katalogizácie. Kolegyne Vám oznámia, kedy približne bude titul  po kompletnom spracovaní prístupný na štúdium. 
 
Dobrý deň, vypracovali a vydali sme slovenský preklad zahraničnej knihy. Kniha však nebola vytlačená na Slovensku, ale v Bosne a Hercegovine pod hlavičkou inštitúcie, ktorá nám preklad zadala. Táto inštitúcia tiež požiadala o pridelenie ISBN čísla, takže je pri ňom vedená ako vydavateľ. Kniha je však v slovenskom jazyku a naša nadácia ju na Slovensku bezplatne distribuuje. Preto si nie sme istí, či nám vznikajú aj nejaké povinnosti, pokiaľ ide o zaradenie knihy do slovenských knižníc. A ak by aj nie, radi by sme knihu zaradili dobrovoľne, ak je to možné. Ako máme prosím ďalej postupovať?
Dátum: 29.10.2019 15:30

Vážený pán Mohamad Safwan Hasna, postupujem Vám vyjadrenie vedúcej oddelenia doplňovania kníh, Mgr. Silvie Ukhliarovej.


Vážený pán Mohamad Safwan Hasna,


na základe postúpenia Vašej otázky ohľadom slovenského prekladu
zahraničného knižného titulu do oddelenia doplňovania kníh mi
dovoľte reagovať.


Vzhľadom na to, že daný knižný titul nebol vydaný žiadnym
vydavateľským subjektom s pôsobnosťou  na území Slovenskej
republiky, nevzťahuje sa na Vás zákonná povinnosť
vyplývajúca
zo zákona

"Zákon č. 212/1997 Z. z.Zákon
o povinných výtlačkoch periodických publikácií,
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych
diel",
ktorý upravuje povinnosť
vydavateľa periodických publikácií, vydavateľa neperiodických
publikácií a výrobcu rozmnoženín audiovizuálnych diel odovzdať
výtlačok periodickej publikácie, neperiodickej publikácie a
rozmnoženiny slovenského audiovizuálneho diela určeným právnickým
osobám v počte tak, ako je v predmetnom zákone uvedené.


Ako uvádzate, Vaša nadácia má záujem zahraničný knižný titul
distribuovať do slovenských knižníc. Ponúkaný zahraničný knižný
titul, ktorý vydala inštitúcia v Bosne a Hercegovine, bez ohľadu v
akej je jazykovej mutácii, bude zo strán  knižníc na Slovensku
klasifikovaný ako DAR ZAHRANIČNÝ.


Knižný titul môžete do Vami vybratých knižníc zaslať vo forme
poštovej zásielky, alebo osobne priniesť na oddelenie doplňovania
kníh príslušnej knižnice, alebo ho odovzdať na podateľňu knižnice.


Dovoľujem si Vás nasmerovať na Slovenskú národnú knižnici v
Martine, ktorej úlohou ako konzervačnej a depozitnej knižnice SR
je získavať, sprístupňovať a ochraňovať domáce aj zahraničné
slovaciká. Jedná sa o dokumenty so vzťahom k Slovensku,Slovákom a
slovenčine. Z dôvodu, že ponúkaný knižný dokument je preložený do
slovenského jazyka a vyšiel v zahraničnom vydavateľstve, je tento
knižný titul chápaný ako slovacikum a tým pádom mu prináleží 
uchovanie vo fonde SNK.


Vážený pán Mohamad Safwan Hasna,


dúfame, že sme Vám zodpovedali na Váš dotaz v plnom rozsahu a že
budete s odpoveďou spokojený.


V prípade doplňujúcich otázok sme Vám pochopiteľne plne k
dispozícii a môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.


S pozdravom a úctou


Mgr. Silvie Uhliarová

vedúca oddelenia doplňovania kníh

Univerzitná knižnica  v Bratislave

Michalská
1


814 17 Bratislava

Slovak Republice-mail:      silvie.uhliarova@ulib.sk

tel.     :           +421
2 20 466 430

 
Dobrý deň Včera (24. október 2019) som bol po dlhšej dobe na chvíľu študovať materiály u vás v Univerzitnej knižnici a znova som zažil, že sa nič nezmenilo a stále nie ste knižnica hodná svojho mena! Najprv okolo druhej telefonuje vaša zamestnankyňa v kancelárii vedľa výťahu na druhom poschodí na hlasný odposluch, čo musí počúvať celá študovňa. Následne, okolo tretej začnú na prízemí nejaké recitály s pravidelným potleskom a následnou vravou, čo znova počuje celá študovňa. Buď ste trhovisko (príp. kultúrny dom) alebo knižnica s absolútnym tichom na štúdium materiálov! A nie to, čo sa vám práve hodí! Keby si tu každý telefonoval a tlieskal… Stále verím, že raz dokážete byť normálna knižnica hodná svojho mena. Veď to vôbec nie je také ťažké... S úctou ku knihám, - návštevník
Dátum: 05.11.2019 13:53
Vážená používateľka / vážený používateľ Univerzitnej knižnice v Bratislave,
ďakujeme za Váš podnet, ktorý ste nám zaslali prostredníctvom služby Spýtajte sa knižnice.
Dovoľte mi v mene vedenia Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej len „UKB“) ospravedlniť sa  za zvýšený hluk v používateľských priestoroch knižnice dňa 24. 10. 2019.
V daný deň na Barokovom nádvorí prebiehala vernisáž výstavy neprofesionálneho umenia „Festival TVORBA 2019“, ktorého usporiadateľom bolo Národné osvetové centrum. Súčasťou vernisáže bolo slávnostné ocenenie neprofesionálnych umelcov, sprevádzané niekoľko minútovým potleskom, čomu sa pri takomto druhu podujatia nedá vyhnúť. Vernisáž výstavy bola  vopred avizovaným podujatím na webovom sídle Univerzitnej knižnice v Bratislave a tiež bola uvedená na programovom plagáte a letáku Multifunkčného kultúrneho centra na mesiac október, ktoré sú dostupné aj v používateľských priestoroch knižnice. Každá návštevníčka / každý návštevník knižnice sú na podobných podujatiach viac ako vítaní.
V zmysle zriaďovacej listiny, vydanej Ministerstvom kultúry SR, plní Univerzitná knižnica v Bratislave okrem svojho základného poslania vedeckej knižnice aj rovnocennú rolu Multifunkčného kultúrneho centra. Z uvedených dôvodov je realizácia kultúrnych, vzdelávacích podujatí a výstavnej činnosti, v spolupráci s inými významnými partnermi (inštitúcie z rezortu kultúry SR, zahraničné veľvyslanectvá a kultúrne inštitúty na Slovensku, stredné a vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied, výskumné ústavy, organizácie neziskového sektoru, a pod.) každý rok súčasťou kontraktu uzatváraným medzi MK SR a UKB na príslušný kalendárny rok.
Tento trend spájania vzdelávacej a kultúrnej role v súčasných knižniciach všetkých typov je medzinárodným trendom. Aj knižnice v zahraničí menia postupne svoj charakter a okrem poskytovania knižnično-informačných služieb sa z nich stávajú centrá spoločenského, vedeckého a kultúrneho života. Z uvedených dôvodov už pred  rokmi Ministerstvo kultúry SR investovalo do modernizácie a revitalizácie historických budov UKB rekordnú čiastku na investičný projekt, vďaka čomu sa okrem rekonštrukcie objektov zabezpečila aj modernizácia interiérov a zriadili sa verejné priestory pre organizovanie podujatí pre používateľov knižnice aj pre širokú verejnosť (prednášková sála, seminárna sála, výstavná sála, presklenie Barokového nádvoria pre účely konania podujatí a výstav).
Veľmi si však vážime všetkých používateľov, ktorých primárnym cieľom návštevy je koncentrované štúdium v študovniach UKB. Menia sa však aj používatelia a ich požiadavky a v súčasnosti narastá záujem používateľov o kolektívne priestory a hlučné zóny, kde by sa mohli spoločne vzdelávať. Súčasní používatelia a zvlášť študenti sa zrejme pod vplyvom informačných technológií a médií potrebujú skôr vzdelávať kolektívne a viesť dialóg, čo je aj pre knihovníkov a architektov knižničných priestorov nová výzva. Vedenie knižnice si preto zvlášť uvedomuje, že pri rekonštrukcii a modernizácii budov UKB neboli priestory knižnice rozdelené na tiché a hlučné zóny, preto budeme nútení pokračovať po 15 rokoch v interiérových zmenách a úpravách, aby sme uspokojili všetky kategórie používateľov a ich reálne potreby a očakávania.
Vážime si, že ste nás písomne upozornila / upozornil aj na ďalší nedostatok – zvýšený hluk zo strany zamestnancov knižnice. V krátkom čase poučíme všetkých zamestnancov UKB o nevyhnutnosti zníženia intenzity hlasového prejavu nielen vo verejných, ale aj v administratívnych priestoroch., aby sme predišli zbytočnému rušeniu návštevníkov, ale aj ostatných zamestnancov knižnice, pre ktorých je hluk rovnako rušivým faktorom. Súčasné architektonické riešenie interiéru knižnice v historických budovách totiž neumožňuje hluk dostatočne izolovať a šíri sa po otvorenom priestore.
Prioritou UKB a vedenia knižnice je zabezpečiť pre používateľov vhodné podmienky pri každej návšteve, aby čas strávený v knižnici mohli prežiť pohodlne a komfortne. Veríme, že nám zachováte Vašu priazeň a aj naďalej zostanete našou používateľkou / našim používateľom. Urobíme všetko pre to, aby ste sa v UKB cítili príjemne a aby naša knižnica bola pre Vás obľúbeným a užitočným miestom návštev.

S úctou

Ing. Jana Uherová
referát vnútornej kontroly
Univerzitná knižnica v Bratislave
 
Dobrý deň. Z historických a štúdijných dôvodov by som sa rád dostal k publikácii od autorov Vinš, Pätoprstý - Operatívna evidencia terénnej veterinárnej služby, rok vydania 1979, Podnik racionalizace řízení, oborový podnik Praha. Vopred ďakujem za kladné vybvavenie. S úctou a pozdravom MVDr. Pavol Čery
Dátum: 25.10.2019 14:28
Vážený pán dr. Čery, knihu máme v našom knižničnom fonde. Dá sa objednať aj na absenčnú výpožičku prostredníctvom naskenovaného generálneho menného katalógu. Záznam nájdete na adrese
http://listky.ulib.sk/listok.php?id1=v1&id2=23&id3=000594&id4=1685&posun=-2

 
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či budú pri príležitosti výročia 100 rokov UKB pre čitateľov sprístupnené aj iné služby zadarmo (okrem predĺženia výpožičnej doby požičaných kníh alebo vrátenia kníh do fondu bez zaplatenia poplatku). Mňa by konkrétne zaujímala služba vyhotovenia rešerše. Ďakujem za odpoveď.
Dátum: 11.10.2019 09:16
Pri príležitosti 100. výročia založenia UKB  sa v termíne od 10. 10. 2019 do 31. 10. 2019 odpúšťajú  poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty dokumentov. Vyhopovenie rešerše z elektronických zdrojov je pre našich používateľov zadarmo. Rešerš vyhotovia konzultanti vo všeobecnej študovni za Vašej asistencie. Rešerše z klasických informačných zdrojov v súčasnosti nevyhotovujeme. 
 
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aké poplatky sú spojené s registráciou, (vydanie ID karty, aktivácia) ak som študentom vysokej školy a vlastním kartu ISIC? Čo všetko treba zaplatiť a čo všetko treba urobiť, aby som si mohla knihy komfortne vypožičať?
Dátum: 03.10.2019 09:17
Dobrý deň, je potrebné prísť osobne do UKB a zaregistrovať sa.  Ak vlastníte ISIC kartu, zaplatíte len za aktiváciu identifikačnej karty na 1 rok a to 3,- €. Cenník služieb a poplatkov nájdete na adrese: https://www.ulib.sk/sk/cennik/. Pri registrácii je potrebné  predložiť platný občiansky preukaz.
 
Dobry den, chcel by som sa spytat, na kontakt na niekoho, kto mi vie poradit ohladne stojanov na bicykle pred budovou kniznice. Respektive v com tkvie problem toho, ze taketo stojany este nie su nainstalovane. Dakujem
Dátum: 12.06.2019 14:57
Dobrý deň,  v
súčasnosti nemá knižnica vplyv  na  inštalovanie stojanov na bicykle pri knižnici a na riešenie
parkovania bicyklov. Univerzitná
knižnica v Bratislave nie je vlastníkom ani nájomcom
komunikačných
priestorov ulíc Michalská, Ventúrska, Klariská. Správca týchto
ulíc, mestská
časť Bratislava - Staré mesto zatiaľ nereaguje na akútnosť
parkovania  bicyklov
v jej pešej zóne.
Architektonický zámer prestavby knižnice neuvažoval so zriadením
takého priestoru
a počítalo sa s komplexným „mestským“ riešením, ktoré by
saturovalo
tieto potreby aj pre iné inštitúcie nachádzajúca sa na pešej
zóne.  Čitatelia vo
svojich podnetoch navrhujú aj  odkladanie 
v priestoroch knižnice, návrhy nezohľadňujú však  riešenie ochrany a
zodpovednosti za
„zaparkované“ bicykle v areáli knižnice. Ubezpečujem Vás však,
že vedenie
Univerzitnej knižnice v Bratislave si uvedomuje potrebu
zabezpečenia
státia pre bicykle a hľadá riešenia.
 
Dobry den, mohli by ste nam vsetkym potiacim sa studujucim v priestoroch kniznice napisat kedy bude spustena klimatizacia? Vopred dakujem za odpoved!
Dátum: 07.06.2019 16:04
Dobrý deň, Váš podnet som postúpila na oddelenie prevádzky a na úsek generálnej riaditeľky UKB. Ako Vás už informovala kolegyňa, na odstránení technického problému sa intenzívne pracuje. Je našou snahou  naďalej hľadať riešenia, aby sme používateľom  UKB poskytovali kvalitné služby v príjemnom a kultivovanom prostredí.
 
NEDÝCHATEĽNÝ PUCH v Študovni elektronických dokumentov Dobrý deň, dovoľujem si upozorniť na závadný "vzduch" v uvedenej študovni, spôsobený ABSENCIOU VETRANIA. Konzultanti zatvárajú DVERE DO CHODBY a prakticky nikdy neotvárajú OKNÁ - ak aj, tak len v rohu, PRE SEBA. Je nutné zabezpečiť VÝMENU VZDUCHU V PRIESTORE S VYSOKOU KONCENTRÁCIOU OSÔB. V uvedenom priestore je vysoko pravdepodobne možné predpokladať neprípustne - v rozpore s hygienickými predpismi - NÍZKY OBSAH KYSLÍKA (O), VYSOKÝ OBSAH KYSLIČNÍKA UHLIČITÉHO (CO2) a VYSOKÚ KONCENTRÁCIU MIKRÓBOV, spôsobujúcu VYSOKÉ EPIDEMICKÉ RIZIKÁ. Navrhujem zaviesť VETRACÍ PORIADOK*, t. j. prijať opatrenia na odstránenie neprípustného stavu a zabezpečenie ZDRAVÉHO OVZDUŠIA z vlastnej iniciatívy UKB - aby nebolo nutné angažovať HYGIENIKA. *Napríklad povinným OTVORENÍM VŠETKÝCH OKIEN v Študovni a protiľahlých na chodbe každých 60 minúť na dobu min. 5 minút v letnom období resp. 3 minúty v zimnom období. Pritom povinne ponechať OTVORENÉ VŠETKY KRÍDLA oboch DVIER - počas celej otváracej doby, nepretržite. Ďakujem za Vašu pozornosť a ochotu. S priateľským pozdravom
Dátum: 12.06.2019 15:39
Dobrý deň prikladám reakciu Mgr. Soni Minárovej, vedúcej oddelenia multimediálnych dokumentov
na Váš podnet z 3. júna 2019.

Vážený pán, vážený používateľ knižnice, dostali sme Vašu  sťažnosť na  "nedýchateľný puch, závadný vzduch a absenciu vetrania "  v študovni elektronických dokumentov (ďalej ŠED).  
Každý pracovník oddelenia multimediálnych dokumentov, ktorý začína službu o 9.00 hod. v ŠED, pripraví študovňu na celodenné prevádzku tak, že okrem odborných knihovníckych činností, otvorí všetky okná a dvere, dôkladne vyvetrá a ochladí vzduch.  Počas dňa sa vetrá podľa potreby a ročného obdobia.Študovňa sa pravidelne upratuje, všetky stoly a počítače sa dezinfikujú a udržiavajú v čistote. Uvedomujeme si aj niektoré nedostatky. Ak otvoríme okná a dvere, tak je v študovni prievan, na ktorý si sťažujú niektorí používatelia. Ak v letných mesiacoch, v horúcom počasí otvoríme  okná, tak sa vzduch v študovni nijako neochladí, len počuť hluk z ulice, čo ruší  používateľov študovne. Žiaľ,  ani pri najlepšej snahe sa nám nedarí dosiahnuť, aby bolo v ŠED vyhovujúce prostredie  pre všetkých používateľov a zamestnancov UKB.
O problémoch chýbajúcej vzduchotechniky vieme, v podmienkach knižnice však nie je ľahké zabezpečiť klimatizačnú jednotku, nakoľko  budova UKB je pamiatkovo chránená. Finančné možnosti má UKB limitované.
Je našou snahou aj naďalej hľadať riešenia, aby používatelia UKB mali kvalitné služby, mohli využívať v študovni počítače, internet,  e-pramene  a výpožičky CD a DVD povinných výtlačkov, ktoré v rámci našej odbornej činnosti v študovni poskytujeme v čo najlepšej spokojnosti.
Veríme, že sme Vám v dostatočnej miere objasnili vzniknutý problém.
S pozdravom
Mgr. Soňa Minárová, vedúca oddelenia multimediálnych dokumentov
 
Zobraziť stránku  

Posledná aktualizácia: Aktualizované 07.12.2015 11:21  Tlačiť Hore

Subpage right banner