Dnes je Sobota 31.10.2020 , meniny má Aurélia 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Tlačová správa - Periodiká v minulosti a súčasnosti


Slávnostné otvorenie konferencie Periodiká v minulosti a súčasnosti sa uskutočnilo dňa 12. septembra 2017 o 9.00 hod. za prítomnosti generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave. Podujatie si za cieľ kladie zmapovať aktuálne výskumy zamerané na minulosť a súčasnosť periodickej literatúry realizované v kontexte širšieho stredoeurópskeho geografického priestoru. Počas dvoch dní konania konferencie si účastníci budú môcť vypočuť okolo 30 prednášok, ktoré pripravili knihovníci a vedeckí pracovníci pôsobiaci v rôznych inštitúciách na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Srbsku a Poľsku. 

Periodiká tvoria neoddeliteľnú súčasť knižnej kultúry. Už vládnuci predstavitelia starovekých ríš prinášali vo viac či menej pravidelných intervaloch informácie prístupné určitému okruhu recipientov. Vynález kníhtlače a s ním spojený rozvoj ďalších remesiel súvisiacich najmä s distribúciou tlačených dokumentov tieto možnosti rozšíril a postupne vytvoril platformu pre vznik periodík v takej podobe, ako ich poznáme dnes. Dejinám vydávania pravých a nepravých periodík (ich najrozličnejších foriem a typov) sa napriek tomu však stále venuje iba okrajová pozornosť. Z uvedených dôvodov Univerzitná knižnica v Bratislave zaznamenala veľký záujem knihovníckej odbornej verejnosti o vedeckú konferenciu, ktorá bude realizovaná v rámci prioritného projektu Ministerstva kultúry SR.

Z hľadiska tematík sú jednotlivé prednášky zaradené do piatich okruhov:

  • Periodiká v historickom priereze,
  • Periodiká vo výchovnom a vzdelávacom procese,
  • Periodiká I., II. svetovej vojny a v období medzi dvoma vojnami,
  • Periodiká v období totality a exilové periodiká,
  • Krajanské periodiká.

Prednášatelia prostredníctvom jednotlivých príspevkov oboznámia účastníkov konferencie napr. s prvými uhorskými novinami 
Mercurius Veridicus, či niektorými plánovanými, ale v skutočnosti nikdy nevydanými periodikami. Odprezentujú im typologickú charakteristiku a využitie schematizmov a direktórií ako typov nepravých periodík. Vo svojich vystúpeniach sa tiež budú venovať sporu „mladí“ vs. „starí“ na stránkach Hlasu a Národných novín, prinesú poznatky z prírodných vied a medicíny, ktoré boli publikované o Slovensku v nemeckých periodikách Sammlung von Natur- und Medicin-Geschichten a Miscellanea physico-medico mathematica. 

Prostredníctvom odborných prednášok sa pokúsia priblížiť niektoré pedagogické časopisy a ich obsahovú orientáciu, nahliadnuť do projektov ľudovýchovných časopisov a poskytnúť informácie o košických umeleckých periodikách. Najmä knihovníkov zaujmú vystúpenia týkajúce sa postavenia odborových časopisov v knihovníctve a informačnej vede, periodík v edičnej činnosti Univerzitnej knižnice v Bratislave a efektívnych služieb používateľom založe-ných na sprístupňovaní periodík. Prednášatelia ďalej predstavia dobovú tlač v medzivojnovom období ako dôležitý prameň pre historikov a zaoberať sa budú aj významom periodík Zemplína a Spiša pre výskum regionálnych dejín v období 1. svetovej vojny. Pozornosť upriamia na  oravské periodiká medzivojnového obdobia vo fonde Čaplovičovej knižnice, českú obdobu antisemitského týždenníka Der Stürmer – Arijský boj. Priblížia samizdatový časopis Náboženstvo a súčasnosť a jeho vplyv na samizdatovú tvorbu na Slovensku. Podnetné budú príspevky o význame médií v procese demokratizácie česko-slovenskej spoločnosti v 60. rokoch 20. storočia, genéze a právnych aspektoch štátneho monopolu na vydávanie periodík v komunistickom Československu, záujem nepochybne vzbudia i príspevky o exilových periodikách. Väčšia skupina príspevkov sa bude venovať periodickej tlači vychádzajúcej pre Slovákov žijúcich a pôsobiacich mimo územia Slovenskej republiky, predovšetkým v Maďarsku, Poľsku, Srbsku a Rumunsku. Ich autori v nich poskytnú bližšie informácie napr. o periodikách Slovenský týždenník, Naše snahy, Slovenčinár, Život, Budapeštiansky Slovák, Prameň ako i najmladšom periodiku zahra- ničných Slovákov  Slovenskom svetovom kalendári.

Bližšie informácie o konferencii, program a abstrakty jednotlivých prednášok sú uverejnené na webovej stránke konferencie.

Súčasťou konferencie je sprievodné podujatie – dokumentárna výstava 150 rokov slovenských novín a časopisov vo  Vojvodine 1864 – 2014. Výstava pôvodne vznikla pri príležitosti osláv 150. výročia slovenskej tlače vo Vojvodine a k 70. výročiu založenia časopisu Hlas ľudu. Pripravil ju redaktor, pedagóg, výtvarný teoretik a kritik Vladimír Valentík. Inštalovaná je na barokovom nádvorí  Univerzitnej knižnice v Bratislave a záujemcom bude prístupná do 22. 9. 2017.

Vedecká konferencia sa realizuje s účelovou podporou Ministerstva kultúry SR. Jej organizačným garantom je odborné pracovisko kabinet retrospektívnej bibliografie UKB. K hlavným úlohám tohto oddelenia patrí výskum a bibliografické spracovávanie nepravých periodík – t.j. druhu seriálových dokumentov vydávaných menej ako dvakrát ročne (napr. kalendáre, almanachy, ročenky, zborníky, výročné správy škôl a iných ustanovizní, schematizmy a i.). Od roku 2006 pripravuje odborne lektorovaný zborník Studia Bibliographica Posoniensia, ktorý primárne zverejňuje štúdie domácich a zahraničných bádateľov s tematikou tlačiarenských, vydavateľských a distribučných aspektov v dejinách knižnej kultúry. Jeho pracovníci sa aktívne zúčastňujú slovenských a medzinárodných konferencií, príležitostne organizujú rôzne výstavy prostredníctvom ktorých oboznamujú verejnosť s fondom knižnice a činnosťou pracoviska.

Univerzitná knižnica v Bratislave oceňuje záujem odbornej a laickej verejnosti o konferenciu. Jej organizátori veria, že podujatie podnieti ďalšiu diskusiu týkajúcu sa spracovávania, sprístupňovania, ochrany periodických typov dokumentov, jednotlivých aspektov ich vydávania, úlohy a významu periodík v našich kultúrnych dejinách a ďalších oblastí ich výskumu.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 28.09.2017 17:44  Tlačiť Hore

Subpage right banner