Dnes je Nedeľa 23.01.2022 , meniny má Miloš 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Juraj Tesák Mošovský

Komedie z kníhy Zákona Božího, jenž slove Ruth, sebraná,

a slovutné a vzácne poctivosti pánům starším ouřadníkum i jiným pánům sousedům
záduši kostela svatého Havla v Starém Městě pražském, pánům patronům a och-
ráncům mne laskavým, Štědrého večera i pro dokázení šetrné vděčnosti, připsaná
ode mne

Adama Tessaciusa Brodskýho,
pri témž záduši správce školního.

Poněvadž Vaši Milosti urození a mnoho vzácní páni, všickní dobří a učení lidé s
jakousi zvláštní chutí i chtivostí comediae od pohanských lidí sepsané mají obyčej
čítai a je sobě rozjímati: nadto nesluší těmi, kteréž ex fontibus Israel, to jest, z
studnic Písem svatých jsou sebrané, pohrdati. Nebo i z ních úžitkův nemalých těm,
kteříž je s vážností čtou a bedlivě rozjímají, dostává se nabývati. K temuž můj
nejmilejší pan otec prohlédaje, mezi jinými svými církevními prácemi v měste Sla-
ným půl čtvrta léta vedenými, z Knihy oné Ruth, o ktoréž v bibli poznamenáno se
nachází, komedí tuto v rytmy, jakž mohlo podlé textu býti nejvlastněji, léta Páně
1603 uvedl a složil, a majme se do města Kralový Hradce za služobníka církevního
předního dostati, kdež i zůstává (jemuž Hospodin Bůh rač na zdraví těla i duše
žehnati a v prácech duchem svým napomáhati) mně ji odeslal. Já pak, nelitujíc ná-
kladu (ač nevím, aby on co o tom věděti měl) nyní jsem ji pod jménem Vaší Milosti
vytisknuti dal z příčin zvláštních těchto: 1. Abych i tak šetrností a vděčností k Vaší
Milosti, jakožto patronům a dobrodincům svym, kteříž mně i se všemi alumny
školy, na ten čas mně svěřené a poručené, laskavě opatrovati a časnými věcmi
podlé možností fedrovati jste ráčili a ráčíte, dokázal, věda, že terra nil pujes alit
homine ingrato. 2. Abych místo těch minúcí malování a pánům sousedům dle sta-
robylé zvyklosti odsílání, čímž se mládež v školách více v učení zaměškává nežli
vzdělává, jednako kaťdého z Vašich Milostí jedním exemplářem darovati mohl,
jakož i takčiním a ťe vděčně přijetí, mne i všechny alumny školy v své laskavé pa-
měti vždycky míti a nad vámi ochrannou ruku držeti ráčíte, žádam. HospoDIN
ráClť S naMI jlť býtl (1605). Datum v škole svatého Havla řečené v Starém
Městě pražském, ve čtvrtek den svaté Kateřiny panny (25. nov.). Léta 1604.

Vašim Milostem v službách volný
Adam Tesacius Brodský,
svobodného učení bakalář.

K ČTENÁŘI POBOŽNÉMU.

Vím, čtenáři milý, vejborně i já to, že k Svatým písmum nic nenáleží pridávati ani ujimati: neb, dlé vysvědčení oné řeči v Zjevení svatého Jana, kdo něco přidá k řečem božím,
že mu přidá Bůh rán napsaných v knihách těch.
a kdo ujme něco od slov proroctví, odejmeť mu Bůh díl jeho z knihy života. Však
tuto, co se v komédí této složené, mimo to, co v bibli poznamenáno, od pana otce
mého nejmilejšího přidáva, nestalo e nic na ujmu a zlehčení Svatého písma, než
více pro vysvětlení jeho, prohlídajte k časům těmto. A protož jakož úpřimně přidá-
no, tak žádám, že i úpřímně bude od jednoho každého přijato. S tím dobře sa měj
a dobře mínených prácí zle nevykládej, nýbrž náležite uživej. Amen. HoDle MIHI
Cras tlbl (=1605).

PERSONAE TOTIUS ACTIONIS

1 PRLOLOGUS
2 HIMELECH
3 NOEMI, manželka jeho
4 MIAHALON a HELION, dva synove
5 RUTH
6 ORFA dvě nevěsty
7 BOAS
8 MIKEŠ
9 KOUBA dví pacholat
10 CURATOR, šafár
11 ŽENCI
12 ELZA
13 DURA dvě děvky
14 PROPINQUUS15 SENATORES MĚSTA
16 KNĚZ
17 VULGUS, obecní lid
18 URBAN, posel
19 HÁTA, žena poslova
20 CANTHARA, baba svodníce
21 KORNYFEL
22 KVASNIČKA
23 ŠPETLE dví mladých četíků
24 EPILOGUS

PROLOGUS
PRVÉ DEJSTVO
EPILÓG prvého dejstva
DRUHÉ DEJSTVO
TRETIE DEJSTVO
EPILÓG tretieho dejstva
ŠTVRTÉ DEJSTVO
EPILÓG ŠTVRTÉHO DEJSTVA
PIATE DEJSTVO
ŠIESTE DEJSTVO

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 18.11.2009 09:08  Tlačiť Hore

Subpage right banner