Dnes je NedeÄľa 16.12.2018, meniny má Albína

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Zriaďovacia listina

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava 27. 8. 1999
Číslo: MK 1610/99-1

R o z h o d n u t i e
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny
 Univerzitnej knižnice v Bratislave

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vydáva túto

z r i a ď o v a c i u   l i s t i n u:

Názov organizácie: UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE
Sídlo organizácie: Michalská ul. č. 1, 814 17 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie: 164 631
Dátum zriadenia: 10. október 1919

Článok I
Základný účel a predmet činnosti
 1. Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len "knižnica") je vrcholná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti. Je univerzálnou štátnou vedeckou knižnicou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje slobodný prístup k poznatkom a informáciam šíreným na všetkých druhoch nosičov.
 2. Knižnica realizuje koordinačné, štatistické, vzdelávacie, odbornoporadenské a metodické úlohy pre knižnice v Slovenskej republike.
 3. Zameriava sa na knižničnú, informačnú, bibliografickú, vedeckovýskumnú, kultúrno-vzdelávaciu a vydavateľskú činnosť ako
  • konzervačná knižnica Slovenskej republiky,
  • depozitná knižnica OSN,
  • depozitná knižnica a informačné stredisko UNESCO,
  • konzervačná a depozitná knižnica vedecko-kvalifikačných prác obhájených v Slovenskej republike zabezpečujúca ich bibliografickú registráciu,
  • pracovisko slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie,
  • správca súborného katalógu seriálov knižníc Slovenskej republiky,
  • národná agentúra pre medzinárodnú identifikáciu seriálov a medzinárodné označovanie dokumentov (EAN-ISSN),
  • výkonné pracovisko pre medziknižničnú výpožičnú službu a národné ústredie pre medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu,
  • koordinačné pracovisko medzinárodnej knižnično-informačnej spolupráce,
  • pracovisko reštaurovania, konzervovania a ochranného kopírovania dokumentov.
 4. Knižnica v rámci svojho poslania ako predmet hlavnej činnosti plní najmä tieto úlohy:
  • buduje a sprístupňuje fond domácich a zahraničných knižničných dokumentov a informačných zdrojov najmä z odborov spoločenských a prírodných vied, ďalej dokumentov univerzálneho, interdisciplinárneho a príručkového charakteru, ako aj z krásnej literatúry,
  • buduje historický knižničný fond neperiodických a periodických publikácií, vedecko-kvalifikačných prác a audiovizuálnych dokumentov,
  • buduje a sprístupňuje fond oficiálnych dokumentov orgánov Slovenskej republiky,
  • poskytuje komplexné knižnično-informačné služby,
  • podporuje modernizáciu rozvoja knižničných a informačných služieb v rámci štátneho informačného systému v Slovenskej republike.
Článok II
 1. Knižnica je štátna rozpočtová organizácia zapojená príjmami a výdavkami na rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré je jej zriaďovateľom. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. Na svoju činnosť môže knižnica prijímať finančné a vecné dary.
 2.  Knižnica hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.
Článok III
 1. Knižnica spravuje majetok, ktorý nadobudla vlastnou činnosťou a ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.
 2. Nehnuteľný majetok spravovaný knižnicou tvoria nehnuteľnosti evidované v príslušných katastroch nehnuteľností ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.
 3. Hnuteľný majetok spravovaný knižnicou tvorí hmotný a nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok, knižnično-informačné fondy a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii organizácie so stavom ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.
Článok IV
 1. Štatutárnym orgánom Univerzitnej knižnice v Bratislave je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky.
 2. Generálny riaditeľ riadi činnosť knižnice v súlade so zriaďovacou listinou a za jej činnosť zodpovedá ministrovi kultúry Slovenskej republiky.
 3. Generálny riaditeľ vymenúva a odvoláva svojho zástupcu.
 4. Organizačnú štruktúru, náplň činnosti jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok knižnice, ktorý vydáva generálny riaditeľ.
Článok V

Zverený majetok, práva a záväzky vyplývajúce z majetkoprávnych vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov zostávajú nezmenené.

Článok VI

Knižnica sa zriaďuje na neurčitý čas.

Článok VII
 1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Univerzitnej knižnice v Bratislave-Národného knižničného centra číslo MK 249/98-1 zo dňa 8. januára 1998.
 2. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť 27. augusta 1999.

Milan KŇAŽKO
minister kultúry Slovenskej republiky

 

Prílohy k Zriaďovacej listine (pdf)

Posledná aktualizácia: Aktualizované 09.09.2015 12:38  Tlačiť Hore

Subpage right banner